Zopitin Vitabalans

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva ZOPITIN er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker ZOPITIN
 3. Hvordan du bruker ZOPITIN
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer ZOPITIN
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva ZOPITIN er og hva det brukes mot

Zopitin er et sovemiddel som virker via sentralnervesystemet. Zopitin inneholder zopiklon og brukes ved forbigående og kortvarige søvnvansker og som støttebehandling i begrenset tid ved kroniske søvnvansker. Zopitin forkorter innsovningstiden, forlenger søvnens varighet og minsker antall nattlige oppvåkninger. Den søvndyssende effekten kommer etter 15-20 minutter. Effekten avtar relativt raskt og det er sjelden at man føler seg søvnig dagen etter.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker ZOPITIN

Bruk ikke Zopitin
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor zopiklon eller et av de andre innholdsstoffene i Zopitin
 • hvis du har alvorlig muskelsvekkelse (myasthenia gravis)
 • hvis du har søvnapné (plutselig stopper å puste under søvn)
 • hvis du har alvorlige pusteproblemer (respirasjonssvikt)
 • hvis du har alvorlig leversvikt
Vis forsiktighet ved bruk av Zopitin
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon eller nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du er over 65 år
 • dersom du har nedsatt allmenntilstand
 • dersom du samtidig tar andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet eller alkohol
 • Zopitin bør brukes med forsiktighet av misbrukere
 • Behandlingen bør være kortvarig for å unngå avhengighet og toleranseutvikling (vanligvis fra et par dager til 2 uker, bør normalt ikke strekke seg ut over 4 uker).
 • Behandlingen bør ikke avsluttes brått, men trappes gradvis ned for å unngå at søvnproblemene kommer tilbake.
Zopitin kan fremkalle hukommelsessvikt. Muligheten for å utvikle hukommelsessvikt reduseres hvis preparatet tas rett før du går til sengs og du er sikker på å få en hel natts uforstyrret søvn.
Zopitin skal ikke brukes til behandling av depresjon.
Bruk av andre legemidler sammen med Zopitin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Den dempende effekten på sentralnervesystemet kan forsterkes av andre sovemidler, angstdempende legemidler, narkotiske smertestillende, generelle bedøvelsesmidler (anestesimidler), legemidler mot depresjon, epilepsi og psykiatriske lidelser og søvndyssende legemidler mot allergi (antihistaminer).
Følgende legemidler kan forsterke effekten av zoipklon: ketokonazol og itrakonazol (legemidler mot soppinfeksjon), erytromycin og klaritromycin (antibiotika), ritonavir (legemiddel mot hiv) og nefazodon (legemiddel mot depresjon).
Følgende legemidler kan redusere effekten av zopiklon: karbamazepin, fenytoin og fenobarbital (legemidler mot epilepsi), rifampicin (antibiotikum). Naturlegemidler som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) kan redusere effekten av zopiklon.
Samtidig bruk av Zopitin og opioider (sterke smertestillende midler, legemidler til behandling av rusmiddelavhengighet og enkelte hostestillende medisiner) øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma, og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen din sier du skal ta Zopitin sammen med opioider, bør dosen og varigheten av den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen din om alle opioid-medisiner du tar, og følg legens doseanbefalinger nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Inntak av Zopitin sammen med mat og drikke
Zopitin kan tas uavhengig av måltider
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Snakk med lege før bruk av Zopitin dersom du er gravid.
Amming
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Snakk med lege før bruk av Zopitin ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan påvirke evnen til bilkjøring og betjening av maskiner. Dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.

3. Hvordan du bruker ZOPITIN

Bruk alltid Zopitin slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosering og varigheten av behandlingen er individuell. Det anbefales ikke å bruke Zopitin i perioder på mer enn 4 uker.
Den vanlige dosen er :
Ved innsovningsvansker og forstyrret nattesøvn:
Voksne: 5 mg.
Eldre: 3,75 mg (1/2 tablett av 7,5 mg).
Ved tidlige oppvåkninger:
Voksne: 7,5 mg.
Eldre: 5 mg.
Zopitin tas kort tid før man går til sengs.
Zopitin skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Hvis du mener at virkningen av Zopitin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Zopitin
.
Ved overdose kan varierende grad av symptomer fra sentralnervesystemet, fra døsighet til koma, forekomme, avhengig av hvor mye som er inntatt. Aktivt kull kan brukes umiddelbart etter inntak av en for høy dose for å redusere opptak av zopiklon.
Dersom du har glemt å ta Zopitin
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zopitin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Hvis behandlingen avbrytes brått øker risikoen for tilbakevendende søvnproblemer. Problemer som hodepine, muskelsmerter, angst, spenning, uro og irritabilitet kan forkomme ved avbrutt behandling. Gradvis nedtrapping av dosen anbefales.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zopitin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er doseavhengige og opptrer i begynnelsen av behandlingen. Bivirkningene avtar vanligvis ved fortsatt behandling. Kontinuerlig bruk kan medføre avhengighet og svekker effekten av legemiddelet.
De vanligste bivirkninger er bitter smak i munnen, munntørrhet og tretthet om morgenen. Følgende bivirkninger er sett (inndelt etter frekvens):
Svært vanlige (opptrer hos flere enn 1/10): Smaksforandring (bitter smak).
Vanlige (opptrer hos flere enn 1/100, men hos færre enn 1/10):
Munntørrhet, muskelsvakhet, tretthet om morgenen, døsighet, dobbeltsyn.
Mindre vanlige (opptrer hos flere enn 1/1000, men hos færre enn 1/100): Uro, endret drømmemønster, mareritt. Uvelhet, oppkast, sure oppstøt, kvalme, fordøyelsesbesvær. Hodepine, svimmelhet. Endring i seksuell lystfølelse.
Sjeldne (opptrer hos flere enn 1/10 000, men hos færre 1/1000): Tilbakevendende søvnproblemer etter brå behandlingsslutt, forsterket depresjon. Rødhet i huden, kløe. Generelle allergiske reaksjoner. Hukommelsestap, hallusinasjoner og adferdsforstyrrelser, forvirring og depresjon, psykiatriske og unormale (paradoksale) reaksjoner og irrasjonell oppførsel muligens knyttet til hukommelsestap.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer ZOPITIN

Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zopitin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zopitin
Virkestoff er zopiklon.
Hjelpestoffer er pregelatinisert stivelse, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika.
Drasjélaget i 7,5 mg tabletten består av makrogoler, polyvinylalkohol, talkum, indigokarmin (E132) og titandioksid (E171).
Hvordan Zopitin ser ut og innholdet i pakningen
Zopitin 7,5 mg er lyseblå, kapselformede, konvekse filmdrasjerte tabletter med delestrek. Tabletten kan deles i to like deler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FIN-13500 Hämeenlinna, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.03.2020