Picoprep Ferring Legemidler AS

Reseptfri pakning
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Picoprep brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Picoprep er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Picoprep
 3. Hvordan du bruker Picoprep
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Picoprep
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Picoprep er og hva det brukes mot

Picoprep er et pulver som inneholder natriumpikosulfat, et avføringsmiddel som virker ved å øke tarmaktiviteten. Picoprep inneholder også magnesiumsitrat, et annet avføringsmiddel som virker ved å holde væske tilbake i tarmen slik at det oppnås en utvaskingseffekt.
Picoprep anvendes hos voksne (over 18 år) til å tømme tarmen før røntgenundersøkelser, endoskopiske (innvendige) undersøkelser eller kirurgi.

2. Hva du må vite før du bruker Picoprep

Bruk ikke Picoprep:
 • dersom du er allergisk overfor natriumpikosulfat, lett magnesiumoksid, sitronsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • hvis du har nedsatt evne til å tømme magen (gastrisk retensjon),
 • hvis du har sår i magen eller tarmen,
 • hvis du har alvorlige problemer med nyrene,
 • hvis du har tilstopping eller perforering (hull) i tarmen,
 • hvis du for tiden er kvalm eller kaster opp,
 • hvis du lider av tilstander som krever kirurgi i mageregionen, slik som akutt betennelse i blindtarmsvedhenget (blindtarmsbetennelse),
 • hvis lege har sagt at du har stuvningssvikt (kongestiv hjertesvikt; hjertet klarer ikke pumpe nok blod effektivt rundt i kroppen),
 • hvis du lider av aktiv inflammatorisk tarmsykdom som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt,
 • hvis lege har sagt at du har for mye magnesium i blodet,
 • hvis du er svært tørst eller alvorlig dehydrert,
 • hvis lege har sagt at musklene dine er skadet slik at stoffer derfra lekker ut i blodet (rabdomyolyse),
 • hvis du lider av følgende tilstander:
  • tarmslyng (ileus; tilstopping eller manglende normal tarmbevegelse),
  • toksisk kolitt (ødeleggelse av tarmveggen),
  • toksisk megakolon (utvidelse av tykktarmen).

  Ved disse tilstandene kan bevegelsen av tarminnholdet være nedsatt eller forhindret. Symptomer inkluderer kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, ømhet eller oppblåsthet, kolikksmerter og feber.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Picoprep:
 • hvis du nylig har hatt kirurgi i mageregionen,
 • hvis du lider av hjertesykdom eller har nyreproblemer,
 • hvis du lider av inflammatoriske tarmsykdommer slik som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (kroniske betennelsestilstander i tarmen),
 • hvis du bruker Picoprep før kirurgi i tarmene.
Du må være påpasselig med å drikke tilstrekkelige mengder væske og elektrolytter (mineraler/salter) under behandlingen. Dette er spesielt viktig dersom du er eldre eller fysisk svak.
Dersom du skal til undersøkelse tidlig på dagen, kan det være at du må ta den andre doseposen i løpet av natten slik at søvnen forstyrres.
Andre legemidler og Picoprep
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere lege dersom du bruker:
 • volumøkende avføringsmidler, f.eks. kli,
 • reseptbelagte legemidler som tas via munnen (oralt); spesielt hvis legemidlene skal tas regelmessig ettersom effekten av disse kan endres, f.eks. p-piller, antibiotika, legemidler mot diabetes mellitus (antidiabetika), jern, penicillamin eller legemidler mot epilepsi (antiepileptika); slike legemidler bør tas minst to timer før eller minst seks timer etter inntak av Picoprep,
 • reseptbelagte legemidler som kan påvirke væske- og/eller saltbalansen, f.eks. vanndrivende legemidler, steroider (betennelsesdempende legemidler), litium (legemiddel mot psykose), digoksin (legemiddel mot hjertesvikt), legemidler mot depresjon (antidepressiva), karbamazepin (legemiddel mot epilepsi) eller legemidler mot psykose (antipsykotika).
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Picoprep har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner, men se til at du til enhver tid – etter inntak av hver dose – har tilgang til et toalett, inntil effekten har gitt seg.
Picoprep inneholder kalium, laktose og natrium
Hver dosepose inneholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør diskutere dette med legen dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller går på en kontrollert kaliumdiett.
Dette legemidlet inneholder også laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dosepose, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Picoprep

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Hver dosepose av Picoprep pulver må løses opp i en kopp kaldt vann (ca. 150 ml). Rør i 2-3 minutter, og drikk deretter oppløsningen. Noen ganger blir oppløsningen varm når Picoprep løses opp. Hvis det skjer, kan du vente med å drikke den til den er tilstrekkelig nedkjølt.
Voksne (inkludert eldre) og ungdom over 18 år:
Den anbefalte dosen er én dosepose inntatt 10-18 timer før undersøkelsen og én dosepose inntatt 4-6 timer før undersøkelsen. Den første doseposen skal etterfølges av minst fem inntak av 250 ml klar væske (ikke bare vann), fordelt over flere timer. Den andre doseposen skal etterfølges av minst tre inntak av 250 ml klar væske (ikke bare vann), fordelt over flere timer. Du kan drikke klare væsker (ikke bare vann) inntil to timer før undersøkelsen. Ikke drikk bare vann.
Du må forvente at hyppige, vandige avføringer kan starte når som helst etter inntak av en dose av Picoprep. Etter inntak av en dose må du til enhver tid oppholde deg i nærheten av et toalett, inntil effekten har gitt seg.
For å erstatte væsketap er det viktig å drikke rikelige mengder klar væske (ikke bare vann) under behandling med Picoprep – inntil avføringstrangen har gitt seg. Generelt bør du prøve å drikke klar væske (ikke bare vann) når du er tørst. Ikke drikk bare vann.
Klare væsker inkluderer et mangfold fruktjuicer uten fruktkjøtt, mineralvann, klar suppe, te og kaffe (uten melk, soya eller fløte) samt vann. Ikke drikk kun vann.
Hvor vellykket undersøkelsen som gjøres på sykehuset blir, avhenger av at tarmen din er så ren som mulig. Dersom tarmen din ikke er tilstrekkelig tømt, kan det hende at du må gjenta undersøkelsen.
Følg alltid legens instrukser med hensyn til diett.
Dersom du tar for mye av Picoprep
Hvis du har tatt for mye Picoprep, kontakt lege omgående eller reis på legevakten.
Dersom du har glemt å ta Picoprep
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege omgående ved følgende bivirkninger ettersom disse kan være alvorlige:
 • Allergiske reaksjoner inkludert utslett, rød hud, elveblest, kløe, hevelse i svelg og/eller vanskeligheter med å puste (mindre vanlig)
 • Endret bevissthet, slik som tap av eller nedsatt nivå av bevissthet (mindre vanlig)
 • Forvirring/desorientering (mindre vanlig)
 • Synkope/besvimelse (mindre vanlig)
 • Svimmelhet/ørhet (mindre vanlig)
 • Krampeanfall (mindre vanlig)
 • Magesmerter (vanlig)
 • Oppkast (vanlig)
Andre kjente bivirkninger av Picoprep beskrives nedenfor.
Vanlige bivirkninger (inntreffer hos færre enn 1 av 10, men flere enn 1 av 100 pasienter):
 • Hodepine
 • Kvalme
Mindre vanlige bivirkninger (inntreffer hos færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 pasienter):
 • Lavt nivå av kalium i blodet (hypokalemi)
 • Legemidlets effekt medfører regelmessige, løse avføringer eller diaré. Dersom avføringene blir plagsomme eller bekymringsfulle, bør du imidlertid kontakte lege.
Sjeldne bivirkninger (inntreffer hos færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Lavt nivå av natrium i blodet (hyponatremi)
 • Sår i tarmen
 • Ufrivillig/utilsiktet tømming av tarmen (anal inkontinens)
 • Smerter i endetarmen
Kontakt lege eller sykepleier hvis noen av bivirkningene blir alvorlige. Hvis du opplever noen bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Picoprep

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Kun til engangsbruk. Ubrukt innhold skal kastes.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og doseposen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Picoprep
 • Virkestoffer er 10,0 mg natriumpikosulfat, 3,5 g lett magnesiumoksid og 12,0 g sitronsyre per dosepose.
 • Andre innholdsstoffer er kaliumhydrogenkarbonat, sakkarinnatrium og naturlig, spraytørret appelsinaroma som inneholder akasiagummi, laktose, askorbinsyre og butylert hydroksyanisol.
Hvordan Picoprep ser ut og innholdet i pakningen
Picoprep er et pulver til mikstur, oppløsning.
Det leveres i pakninger (kartong) inneholdende 2 doseposer, 100 doseposer (50 pakker à 2 doseposer) eller 300 doseposer (150 pakker à 2 doseposer).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf. 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.01.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no