Depo-Medrol Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Depo-Medrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Depo-Medrol
 3. Hvordan du bruker Depo-Medrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Depo-Medrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Depo-Medrol er og hva det brukes mot

Metylprednisolonacetat er et syntetisk hormon som hemmer immunforsvaret og har en betennelsesdempende effekt. Depo-Medrol har depoteffekt (langvarig effekt). Ved lokal injeksjon i et betent ledd gir Depo-Medrol lindring som varer i 3-4 uker. Brukes mot leddgikt, betennelse i slimposen spesielt rundt store ledd, senebetennelse, tennisalbue og astma.

2. Hva du må vite før du bruker Depo-Medrol

Bruk ikke Depo-Medrol:
 • hvis du er allergisk overfor metylprednisolonacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har systemiske soppinfeksjoner eller lokal virus- eller bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.
 • dersom du har svekket immunforsvar skal du ikke ta vaksiner som er basert på levende eller svekkede virus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Depo-Medrol:
Før behandling med Depo-Medrol begynner bør du informere legen din dersom du har en av følgende tilstander:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å justere insulindosen.
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex).
 • magesår, tykktarmssykdom (ulcerøs kolitt), betennelse i tarmutposning (divertikulitt) eller dersom du har tarmanastomose. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Depo-Medrol, da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm.
 • tuberkulose. Depo-Medrol kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og evt. gi deg forebyggende behandling.
 • nedsatt nyrefunksjon, krampeanfall, benskjørhet (osteoporose).
 • sklerodermi (også kalt systemisk sklerose) fordi det synes å være en større risiko for å få en alvorlig komplikasjon i form av akutt nyresvikt (Scleroderma Renal Crisis).
 • høyt blodtrykk eller hjertesvikt. Legen vil følge med på hjertefunksjonen din hvis nødvendig.
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp, eller har en sykdom som gjør at du er mer utsatt for dette.
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken som gir bl.a. rundere ansikt).
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problem med muskulatur i øyne, armer eller ben.
 • lavt stoffskifte, da dosen av Depo-Medrol muligens bør reduseres.
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Depo-Medrol kan forverre dette.
 • dersom du tidligere har reagert allergisk på noe legemiddel (f.eks. pustebesvær, blodtrykks- fall, nedsatt bevissthet eller utslett).
 • tumorlysesyndrom kan oppstå når kortikosteroider brukes under kreftbehandling. Fortell legen din dersom du har kreft og har symptomer på tumorlysesyndrom som muskelkramper, muskelsvakhet, forvirring, uregelmessig hjerterytme, synstap eller synsforstyrrelser og kortpustethet.
Ved langvarig bruk av Depo-Medrol bør du være oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Depo-Medrol nedsetter infeksjonsforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon.
  Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Det kan være vanskeligere å oppdage tegn eller symptomer på sykdom i mage-/tarmregionen, for eksempel magesår eller komplikasjoner forbundet med dette.
 • Høye doser av Depo-Medrol kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom du får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Kontakt lege hvis du får problemer med synet. Katarakt (grå stær), utstående øyeepler (eksoftalmus) og økt trykk i øyet som hvis det ikke blir behandlet kan føre til glaukom (grønn stær). Du kan få væskeansamling under netthinnen med fare for netthinneavløsning. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudlidelse (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig. Ved avslutning av behandling kan det hende at dette vil kunne helbredes.
 • Du bør ikke vaksineres ved behandling med Depo-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Depo-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Kontakt lege hvis du får kraftige, plutselige smerter i øvre del av magen, som eventuelt følges av kvalme, brekninger og lett feber. Dette kan være tegn på en akutt betennelse i bukspyttkjertelen, som kan oppstå ved høye doser kortikosteroider.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, får søvnproblemer eller blir alvorlig deprimert eller unormalt oppstemt. Dette kan oppstå i løpet av noen få dager eller ved oppstart av behandlingen, og vil kunne forsvinne ved nedtrapping eller avslutning av behandlingen.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Depo-Medrol, og skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner, bør legen informeres. Det er mulig at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
  Si fra at du bruker Depo-Medrol hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester, da Depo-Medrol kan gi endringer i disse prøvene.
 • Dersom du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller har symptomer på kraftig økt blodtrykk.
Forsiktighetsregler ved bruk til barn:
 • Unngå vaksinering under behandling med Depo-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Depo-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Depo-Medrol gis.
 • Ved langvarig bruk til barn og spedbarn er det større risiko for økt trykk i hodet. Dette er en godartet tilstand. Legen vil følge med på dette.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom barnet får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
Andre legemidler og Depo-Medrol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med legen før du får Depo-Medrol dersom du bruker noen av følgende legemidler
 • Acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • Ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • Fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • Rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • Muskelavslappende midler.
 • Midler mot muskelsykdommen myastenia gravis (neostigmin, pyridostigmin).
 • Aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • Itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • Diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • Etinyløstradiol og noretisteron (P-piller).
 • Antivirale legemidler (slik som ritonavir, indinavir) og legemidler som forsterker disse (slik som kobicistat) til behandling av HIV-infeksjoner.
 • Erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • Blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • Cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • Legemidler mot diabetes.
 • Kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
Depo-Medrol kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Depo-Medrol. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Du skal ikke drikke grapefruktjuice mens du behandles med dette preparatet, da det kan påvirke effekten av Depo-Medrol.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Langvarig bruk av metylprednisolon hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt, og i sjeldne tilfeller kan barnet få dårligere binyrebarkfunksjon og grå stær. Depo-Medrol skal bare brukes under graviditet dersom legen din mener det er nødvendig.
Dersom barnet er utsatt for høye doser av kortikosteroider under svangerskapet, vil legen følge det nøye opp etter fødselen.
Amming
Metylprednisolon går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Du bør ikke amme hvis du bruker Depo-Medrol.
Påvirkning av fertilitet:
Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og evt. uteblitt menstruasjon.
Menn: Langvarig behandling med kortikosteroider kan gi nedsatt sædproduksjon hos menn. Det er imidlertid ikke dokumentert at Depo-Medrol fører til varig nedsatt fertilitet hos kvinner eller hos menn.
Kjøring og bruk av maskiner
Depo-Medrol antas å ha ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men dersom du blir svimmel, ør, får synsforstyrrelser eller føler deg utmattet etter å ha fått Depo-Medrol må du ikke kjøre bil og bruke maskiner før dette avtar.
Depo-Medrol inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hvert hetteglass, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Depo-Medrol

Legemidlet injiseres i et ledd eller i en muskel. Dosen avhenger av injeksjonssted og sykdom. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Depo-Medrol
Det er liten risiko for overdose med glukokortikoider. Gjentatte store doser kan gi vevsødeleggelse (nekrose) i leveren samt stigning av amylasenivået (enzym i bukspyttkjertelen). Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene avhenger av dosens størrelse og behandlingens varighet.
Ved kortisonbehandling kan det oppstå en rekke bivirkninger, bl.a. som følge av at kroppens egen kortisonproduksjon undertrykkes. Ved lokale injeksjoner er generelle bivirkninger uvanlige.
Psykiske forandringer som søvnforstyrrelser, depresjon og oppstemthet (eufori) kan opptre.
Ved langtidsbehandling av kroniske tilstander kan følgende bivirkninger forekomme:
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Infeksjoner. Infeksjoner som ligger latent i kroppen, f.eks. tuberkulose, kan aktiveres.
 • Cushings syndrom (symptomer er f.eks. rundere ansikt, som skyldes overproduksjon av binyrebarkhormoner), hemming av kroppens egen produksjon av hormoner, binyrebarksvinn.
 • Psykiske forstyrrelser som depresjon og uvanlig oppstemthet (eufori). Hos barn er de mest vanlige bivirkningene humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet og irritabilitet.
 • Magesår.
 • Redusert væske- og saltutskillelse i urin, som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem). Sukker i urinen (glykosuri), lavt kaliumnivå i blodet, økt utskillelse av kalsium i urinen, høyt blodtrykk.
 • Grå stær (katarakt) eller grønn stær (glaukom).
 • Blodutredelse under huden, kviser, redusert sårtilheling.
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi), nedsatt glukosetoleranse, at latent diabetes utløses, eventuelt forverring av diabetes mellitus , som kan medføre behov for økte doser insulin hvis du får behandling for diabetes.
 • Muskelsvakhet, benskjørhet (osteoporose), veksthemming.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Tåkesyn
Det har i tillegg blitt rapportert om følgende bivirkninger:
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Infeksjon på injeksjonsstedet, betennelse i bukhinnen.
 • Økning i hvite blodceller (tegn på infeksjon).
 • Overfølsomhetsreaksjoner på legemidlet (anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, iblant med pusteproblemer).
 • Økt psykisk sårbarhet, legemiddelavhengighet eller selvmordstanker.Psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), psykiske forstyrrelser, personlighetsforandringer, forvirring, angst, humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet (hos voksne).
 • Tarmperforasjon, mageblødning, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt), oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme.
 • Depo-Medrol kan skade leveren, og det har blitt rapportert om hepatitt og økte leverenzymer.
 • Redusert karbohydrattoleranse (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), alkalose (endret syre-base balanse i blodet pga. lavt kaliumnivå).
 • Forstyrrelser i fettsammensetningen i blodet (dyslipidemi), ansamling av fettvev på visse deler av kroppen, økt appetitt som kan føre til vektøkning. Metabolsk acidose (surt pH-nivå, måles ved blodgassprøver).
 • Godartet høyt trykk i hjernen, anfall, kognitive forstyrrelser (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord). Svimmelhet og hodepine.
 • Kompresjonsfraktur i ryggvirvler, seneavrivning.
 • Muskelsmerter, muskellidelser, benskjørhet (osteoporose), nedbrytning av knokkelvev (osteonekrose), knokkelbrudd, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerter (artralgi), oppblussing av smerter etter injeksjon (en midlertidig økning i smerter på injeksjonsstedet).
 • Hjertesvikt (hos disponerte pasienter), blodpropp (som eventuelt kan løsne og vandre i blodårene til lungene; såkalt lungeemboli), lavt blodtrykk, økt blodlevring.
 • Varme og rødhet i huden (rødme).
 • Sykdom i netthinnen og årehinnen i øyeeplet, utstående øyeepler, økt trykk i øyet.
 • Hikke, utmattelse, utilpasshet, reaksjoner på injeksjonsstedet, nedsatt reaksjon på hudtester (allergitester), økt mengde urinstoff i blodet.
 • Hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), unormal hårvekst, små blodutredelser, økt svetting, rødhet i huden, tynnere hud og/eller slimhinner, rødhet i huden, strekkmerker, hudutslett, kløe, elveblest, hvite flekker eller pigmentflekker i huden.
 • Nedsatt funksjon av hypofysen (produserer veksthormon), menstruasjonsforstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Depo-Medrol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på hetteglasset etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Depo-Medrol
 • Virkestoff er metylprednisolonacetat 40 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol, natriumklorid, miripiriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Depo-Medrol ser ut og innholdet i pakningen
Depo-Medrol leveres i hetteglass. Følgende pakningsstørrelser er godkjent:
40 mg/ml, 1 ml
40 mg/ml, 10 × 1 ml
40 mg/ml, 2 ml
40 mg/ml, 10 × 2 ml
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
Puurs
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.06.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende URL: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-depo-medrol-pfizer-547873

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Suspensjonen ristes godt før bruk.
Skal ikke fortynnes eller blandes med andre oppløsninger pga. mulig fysikalsk inkompatibilitet.
Bruk av flere doser fra samme glass kan føre til kontaminasjoner og anbefales derfor ikke.
Injeksjonen skal gis intramuskulært eller intraartikulært. Epidural, intravenøs og intratekal administrasjon er kontraindisert, og kan gi alvorlige bivirkninger. Nødvendige forholdsregler må tas for å unngå intravaskulær injeksjon.