Emconcor CHF Merck

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Emconcor CHF er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Emconcor CHF
 3. Hvordan du bruker Emconcor CHF
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Emconcor CHF
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Emconcor CHF er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Emconcor CHF er bisoprolol. Bisoprolol hører til en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Disse legemidlene virker ved at de påvirker kroppens respons på noen nerveimpulser, spesielt i hjertet. Som et resultat av dette, senker bisoprolol hjerterytmen og gjør at hjertet pumper blodet rundt i kroppen mer effektivt.
Hjertesvikt oppstår når hjertemuskelen er svak og ikke er i stand til å pumpe nok blod som kan forsyne kroppens behov. Emconcor CHF brukes for å behandle stabil kronisk hjertesvikt. Preparatet brukes sammen med andre legemidler som er passende for denne tilstanden (som ACE-hemmere, diuretika og hjerteglykosider).

Hva du må vite før du bruker Emconcor CHF

Bruk ikke Emconcor CHF
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig astma
 • dersom du har alvorlige problemer med blodsirkulasjonen i ben og armer (som Raynauds syndrom), som kan føre til at fingrer og tær kribler og blir bleke eller blå
 • dersom du har ubehandlet feokromocytom, som er en sjelden tumor (svulst) i binyrene
 • dersom du har metabolsk acidose, som er en tilstand der det er for mye syre i blodet
Bruk ikke Emconcor CHF hvis du har et av følgende hjerteproblemer:
 • akutt hjertesvikt
 • forverret hjertesvikt som krever injeksjon av legemidler som øker hjertets kontraksjonskraft, inn i en vene
 • langsom hjerterytme
 • lavt blodtrykk
 • visse tilstander i hjertet som kan medføre svært langsom hjertefrekvens eller ujevne hjerteslag
 • kardiogent sjokk, som er en akutt alvorlig hjertetilstand som forårsaker lavt blodtrykk og sirkulasjonssvikt
Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom du har noen av følgende tilstander, kontakt legen din før du tar Emconcor CHF. Han eller hun vil kanskje være spesielt forsiktig (for eksempel gi tilleggsbehandling eller utføre flere kontroller):
 • diabetes
 • streng faste
 • visse hjertesykdommer som forstyrrelser i hjerterytmen eller alvorlige brystsmerter ved hvile (Prinzmetals angina)
 • nyre- eller leverproblemer
 • mindre alvorlige problemer med blodsirkulasjonen i ben og armer
 • kronisk lungesykdom eller mindre alvorlig astma
 • historie med skjellende hudutslett (psoriasis)
 • tumor (svulst) i binyrene (feokromocytom)
 • forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen
I tillegg må du fortelle legen din dersom du skal ha:
 • desensibiliseringsterapi (for eksempel for å forebygge høysnue), da Emconcor CHF kan føre til større sannsynlighet for en allergisk reaksjon eller at en slik reaksjon blir mer alvorlig
 • anestesi (narkose) (for eksempel ved operasjoner), fordi Emconcor CHF kan påvirke kroppens reaksjon på denne situasjonen
Om du har kronisk lungesykdom eller mindre alvorlig astma og behandles med Emconcor CHF ta omgående kontakt med lege dersom du opplever nye symptomer som pustebesvær, hoste, hvesende pust etter trening eller andre symptomer fra luftveiene.
Barn og ungdom
Emconcor CHF anbefales ikke til bruk hos barn eller ungdom.
Andre legemidler og Emconcor CHF
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke følgende legemidler sammen med Emconcor CHF uten å ha rådført deg med legen din:
 • Visse legemidler som brukes i behandling av uregelmessige eller unormale hjerteslag (klasse I antiarytmika som som kinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon).
 • Visse legemidler som brukes i behandling av høyt blodtrykk, angina pectoris eller uregelmessige hjerteslag (kalsiumantagonister som verapamil og diltiazem).
 • Visse legemidler som brukes i behandling av høyt blodtrykk som klonidin, metyldopa, moksonidin, rilmenidin. Slutt likevel ikke å ta disse legemidlene uten å kontakte legen din først.
Kontakt legen din før du tar følgende legemidler sammen med Emconcor CHF. Legen din kan ha behov for å kontrollere tilstanden din oftere.
 • Visse legemidler som brukes i behandling av høyt blodtrykk eller angina pectoris (dihydropyridintype kalsiumantagonister som felodipin og amlodipin).
 • Visse legemidler som brukes i behandling av uregelmessige eller unormale hjerteslag (klasse III antiarytmika som amiodaron).
 • Betablokkere som gis lokalt (som øyedråper for behandling av glaukom (grønn stær)).
 • Visse legemidler som brukes i behandling av Alzheimers sykdom eller glaukom (parasympatomimetika som takrin eller karbakol) eller som brukes i behandling av akutte hjerteproblemer (sympatomimetika som isoprenalin og dobutamin).
 • Antidiabetika inkludert insulin.
 • Narkosemiddel (for eksempel under operasjoner).
 • Digitalis som brukes i behandling av hjertesvikt.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDS) som brukes i behandling av artritt, smerte eller inflammasjon (betennelse) (for eksempel ibuprofen eller diklofenak).
 • Ethvert legemiddel som kan senke blodtrykket som en ønsket eller uønsket effekt som blodtrykkssenkende legemidler, visse legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva som imipramin eller amitriptylin), visse legemidler som brukes til å behandle epilepsi eller brukes under narkose (barbiturater som fenobarbital), eller visse legemidler mot mentale sykdommer karakterisert ved tap av kontakt med virkeligheten (fenotiaziner som levomepromazin).
 • Meflokin som brukes for å forhindre eller behandle malaria.
 • Visse legemidler til behandling av depresjon kalt monoaminoksidasehemmere (unntatt MAO-B inhibitorer) som moklobemid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er en risiko for at bruk av Emconcor CHF under graviditet kan skade barnet.
Kontakt legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli det. Han eller hun vil bestemme om du kan bruke Emconcor CHF under graviditeten.
Amming
Det er ikke kjent om Emconcor CHF går over i morsmelk. Det er derfor ikke anbefalt å amme under behandling med Emconcor CHF.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Din evne til å kjøre eller bruke maskiner kan påvirkes avhengig av hvordan du tolererer legemidlet. Vær spesielt forsiktig i starten av behandlingen, når dosen økes, medisineringen endres eller i kombinasjon med alkohol.

Hvordan du bruker Emconcor CHF

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandling med Emconcor CHF krever regelmessige kontroller hos legen din. Dette er spesielt nødvendig i begynnelsen av behandlingen, når dosen økes og når du avslutter behandlingen.
Ta tabletten sammen med vann om morgenen, med eller uten mat. Ikke knus eller tygg tabletten.
Tablettene med delestrek kan deles i to like doser.
Emconcor CHF behandling er vanligvis langvarig.
Voksne inkludert eldre
Behandlingen må innledes med en lav dose og deretter økes gradvis. Legen vil bestemme hvordan dosen økes. Normalt økes dosen slik:
 • 1,25 mg bisoprolol én gang daglig i en uke
 • 2,5 mg bisoprolol én gang daglig i en uke
 • 3,75 mg bisoprolol én gang daglig i en uke
 • 5 mg bisoprolol én gang daglig i fire uker
 • 7,5 mg bisoprolol én gang daglig i fire uker
 • 10 mg bisoprolol én gang daglig som vedlikeholdsdose
Høyeste anbefalte daglige dose er 10 mg bisoprolol.
Avhengig av hvor godt du tåler legemidlet, kan legen din også bestemme å øke tidsintervallet mellom dosene. Dersom tilstanden din blir verre eller du ikke tåler legemidlet lenger, kan det være nødvendig å redusere dosen igjen eller å avbryte behandlingen. Hos noen pasienter kan vedlikeholdsdoser lavere enn 10 mg være tilstrekkelig. Legen din vil fortelle deg hva du skal gjøre.
Dersom du må avslutte behandlingen fullstendig, vil legen din vanligvis råde deg til å redusere dosen gradvis, for å forhindre at tilstanden din forverres.
Dersom du tar for mye av Emconcor CHF
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt flere Emconcor CHF tabletter enn du skulle, kontakt lege umiddelbart. Legen din vil bestemme nødvendige tiltak. Symptomer på overdose kan være redusert hjertefrekvens, alvorlige pusteproblemer, svimmelhet eller skjelving (på grunn av for lavt blodsukker).
Dersom du har glemt å ta Emconcor CHF
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta din vanlige dose neste morgen.
Dersom du avbryter behandling med Emconcor CHF
Avbryt aldri Emconcor CHF behandlingen, uten råd fra legen. Tilstanden din kan forverres.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
For å unngå alvorlige reaksjoner, kontakt lege umiddelbart dersom en bivirkning er alvorlig, oppstår plutselig eller raskt forverres.
De mest alvorlige bivirkningene er relatert til hjertefunksjonen:
 • redusert hjerterytme (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter)
 • forverret hjertesvikt (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • langsomme eller uregelmessige hjerteslag (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter)
Dersom du føler deg svimmel eller svak eller får pusteproblemer, skal du kontakte legen din så raskt som mulig.
Ytterligere bivirkninger er presentert nedenfor etter hvor hyppig de forekommer:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • tretthet, utmattethet, svimmelhet, hodepine
 • følelse av kulde eller nummenhet i hender og føtter
 • lavt blodtrykk
 • mage og tarmproblemer som kvalme, oppkast, diare eller forstoppelse
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • svimmelhet når man reiser seg opp
 • pusteproblemer hos pasienter med astma eller kroniske lungesykdommer
 • muskelsvakhet, muskelkramper
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • nedsatt hørsel
 • allergisk snue
 • redusert tårevæske
 • betennelse i leveren som kan medføre gulaktig farge på huden og i det hvite i øyet (hepatitt)
 • visse blodprøveresultater for leverfunksjon eller fettnivåer som avviker fra det normale
 • allergilignende reaksjoner som kløe, rødme, utslett. Du må kontakte lege straks hvis du opplever mer alvorlige allergiske reaksjoner som involverer hevelse i ansikt, hals, tunge, munn eller svelg eller vanskeligheter med å puste.
 • potensforstyrrelser
 • mareritt, hallusinasjoner
 • besvimelse
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil enn 1 av 10000 pasienter):
 • irritasjon og rødhet i øyet (konjunktivitt)
 • hårtap
 • forverring av skjellende hudutslett (psoriasis), psoriasislignende utslett
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Emconcor CHF

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste datoen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC:
 • Emconcor CHF 1,25 mg
 • Emconcor CHF 2,5 mg
 • Emconcor CHF 3,75 mg
Oppbevares ved høyst 30ºC:
 • Emconcor CHF 5 mg
 • Emconcor CHF 10 mg
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Emconcor CHF
Emconcor CHF 1,25 mg tablett, filmdrasjert
 • Virkestoff er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1,25 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat, krysspovidon, pregelatinisert maisstivelse, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt).
  Filmdrasjering: dimetikon, talkum, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Emconcor CHF 2,5 mg tablett, filmdrasjert
 • Virkestoff er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat, krysspovidon, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt).
  Filmdrasjering: dimetikon, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Emconcor CHF 3,75 mg tablett, filmdrasjert
 • Virkestoff er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 3,75 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat, krysspovidon, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt).
  Filmdrasjering: gul jernoksid (E 172), dimetikon, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Emconcor CHF 5 mg tablett, filmdrasjert
 • Virkestoff er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat, krysspovidon, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt).
  Filmdrasjering: gul jernoksid (E 172), dimetikon, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Emconcor CHF 10 mg tablett, filmdrasjert
 • Virkestoff er bisoprololfumarat. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat, krysspovidon, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt).
  Filmdrasjering: rødt jernoksid (E 172), gul jernoksid (E 172), dimetikon, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Hvordan Emconcor CHF ser ut og innholdet i pakningen
Emconcor CHF 1,25 mg tablett, filmdrasjert er hvit og rund.
Emconcor CHF 2,5 mg tablett, filmdrasjert er hvit og hjerteformet med delestrek på begge sider.
Emconcor CHF 3,75 mg tablett, filmdrasjert er offwhite og hjerteformet med en delestrek på begge sider.
Emconcor CHF 5 mg tablett, filmdrasjert er gulhvit og hjerteformet med en delestrek på begge sider.
Emconcor CHF 10 mg tablett, filmdrasjert er blek til lys oransje og hjerteformet med en delestrek på begge sider.
Hver pakke inneholder 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck AB, Postboks 3033, 169 03 Solna, Sverige
Tilvirkere
Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Tyskland
P&G Health Austria GmbH &Co. OG, Hösselgasse 20, 9800 Spittal An Der Drau, Østerrike
Merck S.L., Polígono Merck, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.01.2021