Centyl med kaliumklorid Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Centyl med kaliumklorid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Centyl med kaliumklorid
 3. Hvordan du bruker Centyl med kaliumklorid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Centyl med kaliumklorid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Centyl med kaliumklorid er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Centyl med kaliumklorid er et vanndrivende middel (diuretikum) som øker utskillelsen av urin og et blodtrykksenkende (antihypertensivt) middel. Inneholder kaliumklorid for å minske risikoen for kaliummangel.
Preparatet brukes ved behandling av væskeopphopning i kroppen (ødemer), ved forhøyet blodtrykk og hos pasienter med diabetes insipidus (produksjon av store mengder tynn urin). Forebyggende behandling av pasienter med tilbakevendende blære- og nyrestein.

2. Hva du må vite før du bruker Centyl med kaliumklorid

Bruk ikke Centyl med kaliumklorid:
 • dersom du er allergisk overfor bendroflumetiazid, kaliumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon med mindre hyppige elektrolyttkontroller gjennomføres
 • ved urinsyregikt
 • ved svære elektrolyttforstyrrelser
 • ved forandringer i binyrebarken
 • ved for høyt blodtrykk under graviditet
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Centyl med kaliumklorid.
Behandling med Centyl med kaliumklorid kan forårsake forstyrrelser i væske- og saltbalansen. Det er derfor svært viktig at pasienter som bruker Centyl med kaliumklorid går til jevnlige legekontroller, spesielt eldre. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot pasienter med nyresvikt med for mye kalium, eldre pasienter med for lite natrium og eldre pasienter med hjerte- og leversvikt og for lite kalium.
Ved forsnevringer i urinveiene kan symptomene forverres ved bruk av diuretika. Unngå streng saltfattig kost. Behandling kan forårsake økt blodsukker, latent sukkersyke kan bli konstatert ved bruk av Centyl med kaliumklorid. Forverring eller aktivering av SLE (systemisk lupus erythematosus) er blitt rapportert. Kaliumtilsetningen i Centyl med kaliumklorid gir ikke alltid betryggende forebyggelse mot kaliumtap, og ved kaliummangel vil kaliumtilsetningen være utilstrekkelig.
Preparatet gir positivt svar på dopingtest.
Hvis du opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet, og kan oppstå i løpet av timer til uker etter at du har tatt Centyl med kaliumklorid. Symptomer som dette kan føre til permanent synstap, dersom det ikke blir behandlet. Risikoen for å utvikle disse symptomene er høyere dersom du tidligere har hatt allergisk reaksjon på behandling med penicillin- eller sulfonamider.
Andre legemidler og Centyl med kaliumklorid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Centyl med kaliumklorid. Det er derfor viktig at du forteller din lege hvilke andre legemidler du bruker. Centyl med kaliumklorid kan gi økt følsomhet for digitalisglykosider ved lavt kaliumnivå, kaliumverdiene i blodet bør kontrolleres regelmessig. Hvis du bruker litium må verdiene i blodet kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av Centyl med kaliumklorid. Vær spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av andre blodtrykksmedisiner, da virkningen av begge preparater kan økes. Sotalol: Dersom du bruker tiazider og har for lav konsentrasjon av kalium i blodet kan risikoen for uregelmessig hjerterytme utløst av sotalol øke. Personer med sukkersyke (diabetes mellitus) kan få et økt behov for insulin. Samtidig bruk av legemidler som reduserer natriumnivået kan øke risikoen for lave nivåer av natrium i blodet. Samtidig bruk av midler som demper betennelsestilstander i kroppen (NSAID) kan motvirke den blodtrykksenkende effekten av Centyl med kaliumklorid. Nedsatt absorpsjon av virkestoffet ved nærvær av midler som øker utskillelsen av gallesyre (kolestyramin, kolestipol). Centyl med kaliumklorid må ikke gis sammen med kaliumsparende diuretika.
Graviditet, amming og fertilitet.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Kontakt derfor lege før bruk av Centyl med kaliumklorid under graviditet.
Amming: Det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Centyl med kaliumklorid skal derfor ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Centyl med kaliumklorid kan gi svimmelhet og hodepine, særlig i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.

3. Hvordan du bruker Centyl med kaliumklorid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den vanlige dosen er:
Væskeansamlinger (ødemer): 1-2 tabletter daglig. Dosen kan gis kontinuerlig eller i perioder, f.eks. i 3-5 av ukens dager.
Forhøyet blodtrykk: 1-2 tabletter daglig. Bruk lavest mulig vedlikeholdsdose. Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiva. Dosen av disse må da reduseres. Dosen bør fortrinnsvis tas om morgenen.
Forebyggende behandling av tilbakevendende blære- og nyrestein: 1 tablett 2 ganger daglig.
Legens dosering må ikke overskrides.
Preparatet bør fortrinnsvis tas om morgenen med et glass vann.
Tablettene skal svelges hele.
Tabletten inneholder en hvit kjerne som kommer ut sammen med avføringen.
Hvis du mener at virkningen av Centyl med kaliumklorid er for kraftig eller svak, bør du rådføre deg med legen eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Centyl med kaliumklorid:
Overdosering kan føre til forstyrrelser mellom saltene i kroppen. Se for øvrig også under avsnittet bivirkninger.
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Centyl med kaliumklorid:
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Centyl med kaliumklorid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Svimmelhet, hodepine, tretthet, slapphet. Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse. Forstyrrelse av vann- og saltbalansen (kalium- og natriummangel). For mye urinsyre i blodet. Økt sukkerinnhold i blodet. Svimmelhet når man reiser seg opp (postural hypotensjon).
Mindre vanlige: Smerter i musklene, muskelkrampe. Hudutslett, lysømfintlighet. For lavt innhold av klor i blodet. Økt utskillelse av magnesium i urinen.
Sjeldne: Allergiske reaksjoner. Forandringer i blodet. Impotens. Påvirkning av nyrefunksjonen.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): For høyt innhold av kalsium i blodet. Nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulige tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Centyl med kaliumklorid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Centyl med kaliumklorid
Virkestoffer er: Bendroflumetiazid 2,5 mg, kaliumklorid 573 mg
Andre innholdsstoffer
(hjelpestoffer) er: Etylcellulose, stearylalkohol, magnesiumstearat, glyserol 85 %, hypromellose15 cps, hypromellose 3 cps, polysorbat 20, sitronsyremonohydrat, sakkarinnatrium, talkum, kinolingult (E104), patentblått(E 131), titandioksid (E 171).
Hvordan Centyl med kaliumklorid ser ut og innholdet i pakningen
Grønn filmdrasjert tablett. Pakningsstørrelse: 100 tabletter. Pakket i plastboks med silikagel integrert i korken.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Paramedical A/S
Vassingerødvej 3-7
DK-3540 Lynge
Danmark
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12
37081 Göttingen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.11.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no