Calcium-Sandoz Sandoz

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Calcium-Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Calcium-Sandoz
 3. Hvordan du bruker Calcium-Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Calcium-Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Calcium-Sandoz er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Calcium-Sandoz er en rik kilde for kalsium som er et essensielt mineral, nødvendig for benbygning og benvedlikehold.
Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling av kalsiummangel, og kan bli brukt, sammen med andre legemidler, til å forebygge og behandle osteoporose (benskjørhet).
Calcium-Sandoz brukes også, i tillegg til vitamin D3, til behandling av rakitt (svekking av voksende ben hos barn) og osteomalasi (svekking av ben hos voksne).
Kalsium absorberes fra tarmen og transporteres gjennom kroppen via blodet.
Kalsium spiller også en viktig rolle i flere av kroppens funksjoner. Det er essensielt for nerve-, muskel- og hjertefunksjon og for levringen av blod. I tillegg, bidrar det til virkningen av mange hormoner. For å oppfylle disse ulike funksjonene må kalsium være tilgjengelig til de aktuelle vev i riktig konsentrasjon.

2. Hva du må vite før du bruker Calcium-Sandoz

Bruk ikke Calcium-Sandoz:
 • dersom du er allergisk overfor kalsium eller noen av de andre innholdsstoffene i Calcium-Sandoz (listet opp i avsnitt 6);
 • hvis du har et høyt kalsiumnivå i blodet (hyperkalsemi);
 • hvis du har en høy kalsiumutskillelse i urin (hyperkalsiuri);
 • hvis du har visse nyreproblemer, blant annet nyrestein (nefrolithiasis) og oppsamling av kalsium i nyrevev (nefrokalsinose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Calcium-Sandoz:
 • Hvis du lider av en nyresykdom, må produktet kun brukes etter anbefaling fra lege, spesielt hvis du også tar legemidler som inneholder aluminium.
 • Bruk ikke D-vitamin produkter sammen med Calcium-Sandoz uten medisinsk råd.
Andre legemidler og Calcium-Sandoz
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler siden kalsium kan påvirke andre legemidler som tas samtidig.
 • Hvis du tar, eller nylig har tatt hjerteglykosider, tiazid-diuretika (vanndrivende midler) eller kortikosteroider, må du følge legens anvisninger nøye.
 • Hvis du tar bisfosfonater som tas gjennom munnen eller natriumfluorid, bør Calcium-Sandoz tas minst tre timer etter disse medisinene.
 • Hvis du tar medisiner i en gruppe antibiotika kalt tetracykliner, bør Calcium-Sandoz tas minst 2 timer etter eller 4–6 timer før tetracyclinet.
Inntak av Calcium-Sandoz sammen med mat og drikke
 • Calcium-Sandoz bør tas tidligst to timer etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre, for eksempel spinat, rabarbra og fullkorn.
Graviditet og amming
 • Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Calcium-Sandoz kan brukes under graviditet eller amming i tilfelle av kalsiummangel. Generelt er det tilstrekkelige daglige inntaket for kalsium (inkludert mat og tilskudd) 1000-1300 mg for gravide og ammende kvinner. Totalt daglig inntak bør ikke overstige 1500 mg kalsium under graviditet og amming.
 • Kalsium passerer over i morsmelk uten å ha en negativ effekt på det ammende barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
 • Calcium-Sandoz antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Calcium-Sandoz inneholder aspartam, natrium, sorbitol, benzylalkohol, svoveldioksid og glukose
 • Calcium-Sandoz kan brukes av personer med diabetes (sukkersyke). (Én 500 mg brusetablett inneholder 0,002 karbohydratenheter.)
 • Dette legemidlet inneholder 68,45 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver brusetablett. Dette tilsvarer 3,4 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 • Dette legemidlet inneholder 180 nanogram benzylalkohol i hver brusetablett. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos yngre barn. Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 ukers alder) med mindre legen din anbefaler dette. Skal ikke brukes i mer enn en uke hos barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette. Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
 • Dette legemidlet inneholder 210 nanogram svoveldioksid og det kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer.
 • Dette legemidlet inneholder 30 mg aspartam (E951) i hver brusetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminiosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
 • Dette legemidlet inneholder 630 mikrogram sorbitol i hver brusetablett.
 • Dette legemidlet inneholder glukose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Kan være skadelig for tennene.

3. Hvordan du bruker Calcium-Sandoz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Barn: én brusetablett (én enkel dose) én eller to ganger daglig (tilsvarer 500-1000 mg kalsium).
Voksne: én brusetablett (én enkel dose) én, to eller tre ganger daglig (tilsvarer 500-1500 mg kalsium).
Oppløs Calcium-Sandoz i et glass vann (ca 2 dl) og drikk med en gang. Ikke svelg eller tygg tablettene.
Calcium-Sandoz kan tas med eller uten mat. (Se avsnittet ”Inntak av Calcium-Sandoz sammen med mat og drikke” for mer informasjon.)
Hvor lenge bør du ta Calcium-Sandoz
Ta anbefalt dosering Calcium-Sandoz i så lang tid som du har fått anbefalt av din lege. Siden Calcium- Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling av kalsiummangel, og tas sammen med andre legemidler til å forebygge og behandle en tilstand som heter osteoporose (benskjørhet), er det sannsynligvis en langtidsbehandling.
Dersom du tar for mye av Calcium-Sandoz
Overdosering kan føre til symptomer som kvalme, brekninger, tørste eller forstoppelse.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Calcium-Sandoz
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Calcium-Sandoz forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 av 10000 personer):
alvorlige allergiske reaksjoner som hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan forårsake vanskeligheter med å svelge.
SLUTT å ta Calcium-Sandoz og fortell din lege umiddelbart hvis du opplever noen av de allergiske reaksjoner nevnt ovenfor.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 person av 1000):
kvalme, diaré, magesmerter, forstoppelse, flatulens, brekninger, kløe, rødhet og/eller svie i huden.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 person av 100):
for høyt kalsium nivå i blodet (hyperkalsemi) eller økt utskillelse av kalsium i urinen (hyperkalsiuri).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er beskrevet i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Calcium-Sandoz

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterpakningen og på bunnen av røret etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen. Hold tuben tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Calcium-Sandoz
 • Virkestoff er: kalsiumlaktatglukonat og kalsiumkarbonat.
  Hver brusetablett inneholder 1132 mg kalsiumlaktatglukonat og 875 mg kalsiumkarbonat (tilsvarende 500 mg kalsium per brusetablett).
 • Andre innholdsstoffer er: vannfri sitronsyre, appelsinaroma (som inneholder benzylalkohol, sorbitol (E420), glukose og svoveldioksid (E220)), aspartam (E951), makrogol 6000 og natriumhydrogenkarbonat.
Hvordan Calcium-Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Calcium-Sandoz er hvite, runde flate brusetabletter med skråkant, og med appelsinaroma.
Calcium-Sandoz 500 mg er pakket i rør med 10 eller 20 tabletter i hver. Brusetablettene selges i pakninger med 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 eller 600 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaveren av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
GLAXOSMITHKLINE SANTÈ GRAND PUBLIC; 23 Rue Francois Jacob,92500 Rueil Malmaison, Frankrike
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
GSK Consumer Healthcare, GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 München, Tyskland
Delpharm Orleans, 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orléans La Source Cedex 02, Frankrike
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.03.2020