Xylocain Aspen gel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylocain gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xylocain gel
 3. Hvordan du bruker Xylocain gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xylocain gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xylocain gel er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xylocain gel inneholder virkestoffet lidokain som er et lokalbedøvende middel. Xylocain gel virker ved å forårsake midlertidig bedøvelse av det området den påføres.
Xylocain gel kan brukes av voksne og barn i alle aldre ved følgende forhold:
 • for midlertidig å bedøve områder av kroppen før forskjellige typer undersøkelser og bruk av instrumenter utført av lege, f.eks. undersøkelser i endetarm og bronkier, innføring av kateter og ved ulike undersøkelser i urinrøret.
 • overflatiske, smertefulle hudskader f.eks. solforbrenning, insektstikk og brennesle.
 • hemorroider og smertefulle rifter i endetarmen.

2. Hva du må vite før du bruker Xylocain gel

Bruk ikke Xylocain gel hvis:
 • du er allergisk overfor lidokain, andre lokalbedøvende stoffer som ligner lidokain eller noen av de andre innholdsstoffene i Xylocain gel (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor konserveringsmidlene metylparahydroksybenzoat og/eller propylparahydroksybenzoat (metyl-/propylparabener), eller paraaminobenzoesyre (PABA).
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Xylocain gel:
 • hvis du har åpne sår eller alvorlige forbrenninger. Brukes med største forsiktighet. Rådfør deg alltid med legen.
 • ved behandling av store hudskader, fordi virkning ellers i kroppen kan oppstå.
 • ved bruk i munn eller svelg, da nummenhet i disse områdene kan vanskeliggjøre svelging. Nummenhet i tunge eller munnslimhinne kan også øke faren for bittskader.
 • hvis du lider av hjerte-, lever-, eller nyresykdommer. Du bør informere legen din om det før du bruker preparatet.
 • hvis du har en sykdom som kalles akutt porfyri.
Andre legemidler og Xylocain gel
Andre legemidler kan ha betydning for beregning av riktig dose Xylocain gel. Derfor bør du alltid informere legen om hvilke medisiner du bruker.
Om du bruker medisiner for rytmeforstyrrelser i hjertet (antiarrytmika), bør du avklare med legen før du starter behandling med Xylocain gel.
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek for du tar noen form for medisin.
Ingen uheldige effekter på foster er vist.
Lidokain går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Xylocain gel under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Xylocain gel inneholder metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat
Xylocain gel i tuber inneholder konserveringsmiddel (metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat), som i noen tilfeller kan gi allergiske reaksjoner som elveblest, rødme, kontakteksem og noen ganger sammentrekning av luftveiene.

3. Hvordan du bruker Xylocain gel

Bruk alltid Xylocain gel slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen som gis av Xylocain gel avgjøres av lege og avhenger av hvilket område som skal undersøkes eller bedøves, varighet av undersøkelsen og hvilke type smertelindring som trengs.
Dersom du tar for mye av Xylocain gel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis det er gitt for høy dose Xylocain gel kan det oppstå nummenhet i lepper og rundt munn, forvirring og svimmelhet og synsforstyrrelser i enkelte tilfelle. For å unngå alvorlige bivirkninger bør tidlige tegn på overdosering tas til følge, og Xylocain bruken stoppes.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xylocain gel forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner (i alvorlige tilfelle anafylaktisk sjokk) har forekommet ved bruk av lokalbedøvende midler. Andre innholdsstoffer i Xylocain gel, f.eks. metyl- og propylparahydroksybenzoat (konserveringsmidler) (tilsatt kun i tuber) kan også forårsake slike reaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xylocain gel

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke Xylocain gel etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xylocain gel
 • Virkestoff er lidokain hydroklorid.
 • Hjelpestoffer er hypromellose, natriumhydroksyd og/eller saltsyre, metyl- og propyl parahydroksybenzoat (E 218, E 216) (kun i tuber) og renset vann.
Hvordan Xylocain gel ser ut og innholdet i pakningen
Xylocain gel er en klar eller nesten klar, svakt farget gel.
Xylocain gel 2 % finnes i tuber og i plastsprøyter.
En tube inneholder 30 ml gel.
En plastsprøyte inneholder 10 g eller 20 g gel, og selges i pakninger på 10 sprøyter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irland.
Tel: +47 21 984 376
Tilvirker:
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige
eller
Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.01.2018