Zofran Novartis stikkpiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zofran er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zofran
 3. Hvordan du bruker Zofran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zofran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zofran er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zofran er et kvalmestillende legemiddel. Det brukes til å forhindre kvalme og oppkast som kan oppstå
 • under behandling mot kreft (cellegift eller stråling)

2. Hva du må vite før du bruker Zofran

Bruk ikke Zofran
 • hvis du bruker apomorfin (brukt til å behandle parkinsons sykdom)
 • hvis du er allergisk (hypersensitiv) overfor ondansetron eller noen av de andre innholdstoffene i Zofran (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du tror dette gjelder deg, må du ikke ta Zofran før du har sjekket med legen først.
Vis forsiktighet ved bruk av Zofran
Rådfør deg med lege før du bruker Zofran.
Før du tar Zofran trenger legen din å vite:
 • om du er allergisk overfor andre kvalmedempende medisiner som ligner på Zofran (av såkalt 5HT3-reseptor-antagonist-type)
 • om du noen gang har hatt hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme (arytmi)
 • om du har akutt stans i tarmpassasjen
 • om du har en leversykdom. Du kan da behøve en lavere dose av Zofran.
 • om du har problemer med saltbalansen i blodet, så som kalium, natrium og magnesium
Snakk med legen din dersom du tror noe av dette gjelder deg.
Dersom du skal fjerne mandlene eller nylig har fjernet mandlene ved operasjon, kan bruk av Zofran skjule en potensiell blødning
 • Snakk med legen din dersom dette gjelder deg.
Andre legemidler og Zofran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Noen medisiner kan påvirke hvordan Zofran virker, eller Zofran kan påvirke hvordan andre medisiner virker. Dette gjelder blant annet medisinene i følgende grupper:
 • karbamazepin eller fenytoin (mot epilepsi)
 • rifampicin (mot infeksjoner som tuberkulose)
 • tramadol (smertestillende)
 • antiarytmika (mot hjerterytmeforstyrrelser)
 • betablokkere (mot hjerte- eller øyeproblemer, angst, eller til å forebygge migrene)
 • SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) mot depresjon og/eller angst som fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram
 • SNRIer (serotonin noradrenalinreopptakshemmere) mot depresjon og/eller angst som venlafaksin og duloksetin.
Snakk med lege eller apotek dersom du tar noen av disse.
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Zofran i de tre første månedene av graviditeten. Zofran kan føre til en liten økning i risikoen for at barnet blir født med leppespalte og/eller ganespalte (åpninger eller spalter i overleppen og/eller ganen). Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Zofran dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dersom du er en kvinne som kan få barn, kan du bli anbefalt å bruke et effektivt prevensjonsmiddel.
Amming er ikke anbefalt under behandling med Zofran. Innholdsstoffene kan gå over i morsmelk og kan påvirke barnet. Snakk med legen din om dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Zofran

Bruk alltid Zofran slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
På behandlingsdagen:
Den vanlige dosen Zofran er 16 mg tatt 1 til 2 timer før behandlingen.
På de påfølgende dagene:
Den vanlige dosen Zofran er 16 mg en gang daglig, i inntil 5 dager.
Barn
Zofran stikkpiller er ikke anbefalt til barn.
Hvordan du skal ta Zofran stikkpiller
Du må ikke svelge Zofran stikkpiller. Stikkpiller er legemidler som innføres i endetarmen.
 1. Det er en fordel å tømme tarmen før du skal sette inn en stikkpille. Vask hendene godt.
 2. Løsne stikkpillen fra pakningen ved å rive over folien.
 3. Skyv forsiktig den spisse enden av stikkpillen inn i endetarmen. Det kan være lettere å føre inn stikkpillen dersom du sitter på huk eller bøyer deg forover.
 4. Skyv stikkpillen så langt inn som mulig og hold deg i ro en stund slik at stikkpillen kan smelte. Vask hendene godt.
 5. Prøv å ikke tømme tarmen den første timen etter at du har satt inn stikkpillen.
 6. Dersom stikkpillen kommer ut av endetarmen, skyv den tilbake så langt inn som mulig og hold deg i ro en stund. Vask hendene godt.
Dersom du har glemt å ta Zofran
Ta dosen så snart som mulig og ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du er usikker, spør lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av Zofran
Det er begrenset erfaring med overdosering med Zofran. Symptomer som synsforstyrrelser, alvorlig forstoppelse og blodtrykksfall har vært rapportert ved overdosering.
Dersom du eller barnet ditt bruker mer Zofran enn dere burde, eller ved et uhell svelger legemidlet, snakk med en lege eller dra til sykehuset eller ta kontakt med Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) umiddelbart. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ikke slutt å ta Zofran uten legens anbefaling
Ta Zofran så lenge legen din anbefaler deg å gjøre det. Ikke slutt å ta Zofran med mindre legen din sier det.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zofran forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige allergiske reaksjoner
Dette forekommer sjelden (kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer) og kan utvikles raskt. Symptomer på dette kan være:
 • hevelse og kløende utslett (elveblest)
 • hevelse i ansikt eller munn (angioødem), som fører til pustevansker
 • kollaps
Kontakt lege umiddelbart dersom du får disse symptomene. Stopp å ta Zofran.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer:
 • hodepine
Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer:
 • varmefølelse eller rødming
 • forstoppelse
 • sviende følelse ved innsetting av stikkpillen
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer:
 • krampeanfall
 • ufrivillige muskelbevegelser eller spasmer
 • uregelmessig eller langsom hjerterytme
 • brystsmerter
 • lavt blodtrykk
 • hikke
Mindre vanlige bivirkninger som kan ses på blodprøver
 • økning av stoffer (enzymer) som produseres i leveren.
Sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer:
 • allergisk reaksjon, noen ganger alvorlig
 • forstyrrelse i hjerterytmen (som noen ganger kan forårsake bevisstløshet)
 • forbigående sløret syn eller synsforstyrrelser
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer:
 • utbredt utslett med blemmer og flassende hud over hele kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)
 • forbigående blindhet som vanligvis går over av seg selv innen 20 minutter
Fortell lege eller apotek dersom noen av bivirkningene over blir alvorlige eller plagsomme, eller dersom du merker bivirkninger som ikke er listet opp i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zofran

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Zofran etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zofran
 • Virkestoff er: Ondansetron.
 • Hver stikkpille inneholder 16 mg ondansetron.
 • Andre innholdsstoffer er: witepsol S58 (hardfett, cetomakrogol, glyceryl ricinoleat).
Hvordan Zofran ser ut og innholdet i pakningen
Zofran stikkpiller leveres i kartonger med 5 stikkpiller i hver.
Zofran stikkpiller er hvite og ovale med en butt ende og en spiss ende. De er pakket og forseglet hver for seg i laminert folie med LDPE (low density polyethylene) som innerste lag, polypropylen som ytre lag, og mellom disse er det et aluminiumslag.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS Postboks 4284 Nydalen NO-0401 Oslo
Norge
Tilvirker
Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.12.2019