Ery-Max Viatris granulat til mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ery-Max er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ery-Max
 3. Hvordan du bruker Ery-Max
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ery-Max
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ery-Max er og hva det brukes mot

Erytromycin er et antibiotikum i gruppen makrolider som hemmer bakteriecellenes vekst og utvikling. Infeksjoner som er forårsaket av mikroorganismer som er følsomme for erytromycin, f.eks. luftveisinfeksjoner som kikhoste, bronkitt, lungebetennelse. Også infeksjoner forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, der tetracyklinbehandling ikke kan brukes, samt betennelse i øyet hos spedbarn.

2. Hva du må vite før du bruker Ery-Max

Bruk ikke Ery-Max
 • dersom du er allergisk overfor erytromycin eller andre virkestoffer i samme legemiddelgruppe som kalles for makrolider
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom bruker legemidler som inneholder virkestoffet terfenadin (mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt) eller pimozid (legemiddel mot mentale problemer).
 • dersom du behandles med statiner (lovastatin, simvastatin eller atorvastatin), se «Andre legemidler og Ery-Max»
 • hvis du har unormalt lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypomagnesemi eller hypokalemi)
 • hvis du eller noen i familien har en historie med hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulær hjertearytmi eller torsades de pointes) eller avvikende utslag i elektrokardiogrammet (elektrisk registrering av hjertet) som kalles «langt QT-syndrom».
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Ery-Max
 • hvis du har nedsatt leverfunksjon
 • hvis du tar andre legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen
 • hvis du har hjerteproblemer
Ery-Max inneholder sukrose og natrium.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 20 ml, og er så godt som ”natriumfritt”.
Andre legemidler og Ery-Max
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker følgende type medisin:
 • legemidler som inneholder virkestoffet terfenadin (mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt) eller pimozid (legemiddel mot mentale problemer)
 • statiner (lovastatin, simvastatin eller atorvastatin)
Dette er også viktig hvis du tar legemidler kalt:
Antikoagulerende legemidler, f.eks. warfarin, acenokumarol og rivaroksaban (brukes til blodfortynning)
Graviditet, amming og fertilitet
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor med lege før bruk av Ery-Max dersom du er gravid.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Ery-Max under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ery-Max

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Til barn under 25 kg brukes kun mikstur eller dosegranulat. Normaldose for barn ved øvre luftveisinfeksjoner som ikke er forårsaket av H. influenzae, 20 mg/kg hver 12. time. Alternativt gis 10 mg/kg hver 6. time. Ved andre infeksjoner er dosen vanligvis 10 mg/kg hver 6. time.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Magesmerter, kvalme og diaré kan forekomme, spesielt ved høye doser. Disse bivirkningene kan reduseres dersom dosen tas sammen med et måltid.
Du må kontakte lege hvis barnet ditt kaster opp eller blir urolig i forbindelse med matinntak.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Magesmerter, kvalme, diaré og utslett.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Elveblest.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Forhøyede leververdier, økning av gallefargestoff (bilirubinstigning), galleblokade i leveren (intrahepatisk kolestase), kraftig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), uregelmessig hjerterytme (hjertearytmi) og forbigående hørselstap.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Endring i hvordan hjertet slår. Dette kan måles i EKG (elektrokardiogram) og kalles for forlenget QT-intervall. Livstruende uregelmessig hjerterytme kjent som torsades de pointes. Hjertestans.
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ery-Max

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Miksturen er holdbar 14 dager i kjøleskap og 5 dager ved romtemperatur. Dato for tilberedning er angitt på etiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ery-Max
1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Erytromycinetylsuksinat tilsvarende erytromycin 100 mg. Andre innholdsstoffer: Krysskarmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat, kirsebæressens, natriumsitrat, karmellosenatrium, sukrose og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker.
Tilvirker
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH, Göttingen, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2022