Nicorette McNeil inhalator

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette inhalator brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du bør søke profesjonell hjelp hvis du etter 1 år fortsatt har problemer med å holde deg røykfri uten å bruke Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nicorette brukes som hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nicorette letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke. Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehagelige følelser som kalles abstinenssymptomer. Ved hjelp av Nicorette Inhalator kan du hindre ubehaget som kan oppstå når du slutter å røyke. Dette skyldes at du fortsetter å tilføre en liten mengde nikotin til kroppen din for en kort periode.
Nicorette inhalator består av et munnstykke og en dosebeholder som inneholder nikotin. Dosebeholderen settes inn i munnstykket før bruk. Når du suger på munnstykket, fordamper nikotinen som så tas opp i munnhulen.

2. Hva du må vite før du bruker Nicorette

Bruk ikke Nicorette
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • moderat eller alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår
 • betennelse i spiserøret
 • kroniske sykdommer i halsen eller astma
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Nicorette inhalator inneholder nikotin og er forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.
Barn og ungdom
Nicorette inhalator skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.
Dosebeholderen med nikotin inneholder nikotin også etter bruk og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Andre legemidler og Nicorette
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for Alzheimers sykdom
 • klozapin for schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Røyking hos både kvinner og menn kan medføre problemer med å bli gravid. Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst av fosteret, en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter avtale med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming siden nikotin går lett over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen din har anbefalt deg å benytte Nicorette bør inhalatoren brukes rett etter amming, og ikke i løpet av de siste 2 timer før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Nicorette
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Du kan bruke Nicorette Inhalator alene eller i kombinasjon med Nicorette depotplaster.
Nicorette inhalator benyttes når du vanligvis vil røyke en sigarett, eller hvis røykesug oppstår. Tilstrekkelig antall dosebeholdere bør benyttes hver dag. Hvis du vil øke sjansene dine i å lykkes med røykesluttforsøket, er det viktig at du ikke bruker for få dosebeholdere samt at du bør bruke Nicorette lenge nok slik at du unngår tilbakefall av røykingen. Doseringen er individuell og baseres på den enkelte røykers nikotinavhengighet. Det er også viktig at du er motivert for å slutte å røyke.
Nicorette inhalator erstatter «hånd-til-munn» bevegelsen ved røyking og etterlikner måten man bruker en sigarett på.
Behandling med Nicorette inhalator alene
Nicorette inhalator anvendes som en sigarett. Mengden nikotin som du får fra ett drag av Nicorette inhalator er mindre enn det du får fra ett drag av en sigarett Inhalatoren må derfor anvendes mer intensivt enn ved røyking for å kontrollere abstinenssymptomene. Det anbefales derfor at Nicorette inhalator ved hvert brukstilfelle benyttes med 8-10 ganger flere inhalasjoner enn hva som benyttes ved sigaretter. Dersom dette ikke er nok til å dempe røykesuget, kan inhalasjonsfrekvensen og/eller inhalasjonsvolumet økes. Hver 10 mg dosebeholder tilsvarer 3-4 sigaretter.
Doseringen er individuell og bestemmes av hvor mye du trenger for å lindre abstinenssymptomene. Anbefalt dosering er 4-12 dosebeholdere per dag, men ikke mer enn 12.
Mengden nikotin som frigis fra nikotinbeholderen er temperaturavhengig. I kaldt vær må inhalatoren anvendes over en lengre periode for å oppnå samme effekt.
Røykeavvenning
Ved røykeavvenning skal du ikke røyke og bruke Nicorette samtidig. Det er viktig at behandlingstiden er tilstrekkelig lang. Normalt bør behandlingen pågå i tre måneder. Deretter reduseres nikotindosen gradvis over 6-8 uker. Nicorette inhalator bør vanligvis ikke brukes lenger enn i 6 måneder. Noen kan likevel ha behov for behandling over lenger tid for ikke å begynne å røyke igjen (se kombinasjonsbehandling). Gjenværende dosebeholdere bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicorette mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller. Dersom du ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, må du søke profesjonell rådgivning. Forsøk på å slutte å røyke bør gjøres så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, må du søke profesjonell hjelp. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke. I visse tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for ikke å begynne å røyke igjen. Gjenværende dosebeholdere bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.
Behandling med Nicorette inhalator i kombinasjon med Nicorette depotplaster
Hvis du har mislykkes med behandling med inhalator alene eller du ønsker å redusere den daglige bruk av inhalator på grunn av lokale bivirkninger, kan du bruke Nicorette depotplaster sammen med inhalator for å lindre røykesuget.
Les nøye gjennom bruksanvisning for Nicorette depotplaster som følger med den pakningen før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling
Ett plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer i 8 uker. Plasteret settes på om morgenen og tas av ved sengetid. Bruk Nicorette inhalator sammen med plasteret som følger: Anbefalt dose er 4-5 dosebeholdere pr. dag i tillegg til plaster. Bruk ikke mer enn 12 dosebeholdere pr. dag.
Etter 8 uker med kombinasjonsbehandling, reduseres dosen gradvis etter ett av de følgende to alternativ:
Nedtrapping - alternativ 1
Etter de første 8 behandlingsukene går du over til Nicorette depotplaster med lavere styrke:
1 plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer i 2 uker, deretter reduseres til 1 plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer i 2 uker.
Bruk samtidig like mange dosebeholdere som ved begynnelsen av behandlingen, men ikke mer enn 12 dosebeholdere pr. dag.
Reduser deretter gradvis antall dosebeholdere. Bruk ikke inhalator i mer enn totalt 12 måneder fra behandlingsstart.
Nedtrapping - alternativ 2
Slutt helt med å bruke plaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall dosebeholdere. Bruk ikke inhalator i mer enn 12 måneder fra behandlingsstart.
Kombinasjonsbehandlingens forløp er tydeliggjort i tabellen under.

KOMBINASJONSBEHANDLING

Innledende behandling

Tidsperiode

Plaster

Inhalator 10mg

De første 8 uker

1 plaster daglig av styrken 25mg /16 timer

Etter behov.
Anbefalt 4-5 dosebeholdere daglig, men ikke mer enn 12 dosebeholdere daglig.

Nedtrapping – alternativ 1

De neste 2 uker

1 plaster daglig av styrken 15 mg /16 timer

Fortsett å bruke inhalator etter behov, men ikke mer enn 12 dosebeholdere daglig.

De påfølgende 2 uker

1 plaster daglig av styrken 10 mg /16 timer

Fortsett å bruke inhalator etter behov, men ikke mer enn 12 dosebeholdere daglig.

Total behandlingstid: ikke mer enn 12 måneder

---

Trapp gradvis ned på antall dosebeholdere frem til fullstendig avvenning.

Nedtrapping - alternativ 2

Total behandlingstid: ikke mer enn 12 måneder

---

Trapp gradvis ned på antall dosebeholdere frem til fullstendig avvenning.

Bruksanvisning Nicorette inhalator
 1. Markeringene på munnstykket (se bilde) settes rett ovenfor hverandre.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Munnstykket deles i to deler.
 3. Aluminiumsfolien på brettet åpnes. En forseglet dosebeholder tas ut av blisterpakningen og settes inn i munnstykket (se bilde).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Når munnstykkets to deler settes sammen med markeringene rett ovenfor hverandre (se bilde), brytes forseglingene på hver side av dosebeholderen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Vri markeringene i motsatt retning.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Munnstykket er nå klart til bruk. Sett brettet med de resterende dosebeholderne tilbake i esken.
 7. Aktiverte dosebeholdere skal anvendes innen 12 timer.
 8. Etter bruk tas dosebeholderen ut av munnstykket. Når man skal ta ut dosebeholderen må man begynne forfra igjen med at markeringene på munnstykket settes rett ovenfor hverandre. Kast dosebeholderen på et sted utilgjengelig for barn.
 9. Munnstykket oppbevares i esken mellom hvert bruk.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Symptomene på for høy dose nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine. Stopp bruk av inhalator i slike tilfeller og fjern plasteret ved samtidig bruk av plasteret.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, og kan være dødelige. Mistanke om nikotinforgiftning hos barn krever øyeblikkelig hjelp og behandles umiddelbart. Produkter som inneholder nikotin bør ikke oppbevares slik at de kan håndteres eller inntas av barn.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Røykeslutt kan forårsake symptomer som nedstemthet, søvnløshet, irritabilitet, frustrasjon, angst, konsentrasjonsvansker, rastløshet, redusert hjertefrekvens, økt appetitt eller vektøkning, svimmelhet, hoste, forstoppelse, blødende tannkjøtt, munnsår eller betennelse i svelget. I tillegg kan nikotinsug føre til en sterk trang til å røyke.
Nicorette inhalator kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin tilført ved røyking, men mindre markert. Irritasjon i munn og svelg kan oppleves, men de fleste venner seg til dette ved fortsatt bruk.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Hodepine
 • Hoste, irritasjon i hals
 • Hikke, kvalme
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • Bihulebetennelse
 • Overfølsomhet
 • Endret smaksans, prikkende hudfornemmelse
 • Fordøyelsesbesvær, luft i magen, magesmerter, oppkast, diaré, munntørrhet, økt spyttsekresjon, betennelse i munnslimhinnen, aftøse munnsår («munnskåld»)
 • Brennende følelse i munnen, trøtthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • Hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls
 • Rødme, høyt blodtrykk
 • Pustebesvær med pipende lyd ved pusting (bronkospasme), kortpustethet, nesetetthet, nysing, tetthet i halsen eller endring i hvordan stemmen din høres ut
 • Hudutslett (urtikaria) og/eller kløe i huden, økt svetting
 • Unormale drømmer
 • Raping, betennelse i tungen, skade på munnslimhinnen, prikkende følelse i munnen
 • Slapphet, brystsmerter og ubehag, utilpasshet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av1000 brukere):
 • Svelgebesvær, nummenhet i munnen, brekninger
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Alvorlige allergiske reaksjoner som inkluderer hevelse av ansikt og munn (angioødem eller anafylaktiske reaksjoner)
 • Tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • Tørr hals, mage-tarm ubehag, smerte i leppene
 • Rødhet i huden (erytem)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicorette

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Nicorette Inhalator
 • Virkestoff er nikotin 10 mg (hvorav ca. 4 mg utgjør den dosen som er tilgjengelig).
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er levomentol, etanol, nitrogengass, porøs plugg (HD polyetylen).
Hvordan Nicorette Inhalator ut og innholdet i pakningen
Nicorette inhalator finnes i følgende pakningsstørrelser:
6 stk. dosebeholdere + munnstykke
42 stk. dosebeholdere + munnstykke
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige.
Tilvirker:
McNeil AB, Helsingborg, Sverige.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019