Zonnic Niconovum munnpulver i porsjonspose 4 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek eller sykepleier har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Zonnic brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke klarer å slutte å røyke etter 6 måneders behandling med Zonnic.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zonnic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zonnic
 3. Hvordan du bruker Zonnic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zonnic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zonnic er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nikotinet i Zonnic demper nikotinsug og abstinenssymptomer når du slutter å røyke, og motvirker dermed tilbakefall hos røykere som er motiverte for å slutte, eller gjøre røykereduksjon lettere hos røykere som ikke kan eller vil slutte helt å røyke.
Når du plutselig slutter å tilføre kroppen nikotin i form av tobakk, får du ulike typer ubehag som kalles abstinenssymptomer. Ved hjelp av Zonnic kan du forebygge eller i det minste redusere dette ubehaget, ved å fortsette å tilføre kroppen en liten mengde nikotin i en kortere periode.
Rådgivning og støtte øker vanligvis sjansen for å lykkes.

2. Hva du må vite før du bruker Zonnic

Bruk ikke Zonnic
 • hvis du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig hjertesykdom (f.eks. ustabil angina pectoris, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse).
 • dersom du nylig (de siste 3 månedene) har hatt et hjerteinfarkt eller slag
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Zonnic
 • hjerte- eller blodsirkulasjonsforstyrrelser
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes og bruker insulin, se avsnittet "Bruk av andre legemidler sammen med Zonnic"
 • magesår
 • hyperaktiv skjoldkjertel
 • en svulst i binyrekjertelen (feokromocytom)
Dersom du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert det er trygt for deg å bruke Zonnic.
Barn og ungdom
Personer under 18 år bør ikke bruke Zonnic, hvis ikke det er foreskrevet av en lege. Zonnic bør ikke brukes av ikke-røykere.
Riktig dose for voksne kan gi alvorlig forgiftning eller ta livet av små barn. Det er derfor helt nødvendig at du til enhver tid oppbevarer Zonnic utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Zonnic
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker andre legemidler som inneholder teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid, pentazocin eller insulin.
Inntak av Zonnic sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke mens du bruker Zonnic da dette kan redusere effekten av Zonnic. Syrlig drikke (f.eks. fruktjuice) påvirker opptaket av nikotin i munnhulen.
For å sikre best mulig effekt bør du unngå slik drikke ca. 15 minutter før bruk av Zonnic.
Graviditet og amming
Det er svært viktig å slutte å røyke under graviditet da dette kan medføre dårlig vekst hos fosteret. Det kan også medføre for tidlig fødsel og dødfødsler. Ideelt sett bør du prøve å slutte å røyke uten bruk av legemidler som inneholder nikotin. Dersom du ikke klarer dette, skal Zonnic kun brukes etter at du har rådført deg med helsepersonellet som følger deg opp i svangerskapet, fastlegen eller en lege ved et senter som er spesialisert innen røykeavvenning.
Zonnic bør unngås ved amming da nikotin skilles ut i morsmelk og kan påvirke barn som ammes. Dersom legen din har anbefalt at du bruker Zonnic ved amming, bør porsjonsposen tas rett etter amming og ikke de to siste timene før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen kjent risiko forbundet med å kjøre eller bruke maskiner når Zonnic brukes i anbefalt dose.
Zonnic inneholder aspartam
Zonnic munnpulver med mintsmak i porsjonspose inneholder en fenylalaninkilde (aspartam). Det kan være skadelig for personer med fenylketonuri.

3. Hvordan du bruker Zonnic

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller legen din eller apoteket eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Legg en porsjonspose under overleppen og la den være der i ca. 30 minutter. Flytt av og til porsjonsposen rundt med tungen.
I begynnelsen av behandlingen kan 1 porsjonspose tas hver eller annenhver time. I de fleste tilfeller er 8-12 porsjonsposer daglig tilstrekkelig. Det skal ikke brukes mer enn 24 porsjonsposer daglig.
Røykeslutt
Behandlingstiden er individuell, men det tar vanligvis minst 3 måneder. Deretter bør nikotindosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er 1-2 porsjonsposer daglig. Du kan likevel ta en porsjonspose dersom du får røykesug.
Bruk ikke Zonnic munnpulver i porsjonspose i mer enn 6 måneder, hvis ikke du har rådført deg med lege eller apotek.
Røykereduksjon
Zonnic munnpulver i porsjonspose kan brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie oppholdene og for å redusere røykingen så mye som mulig. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du etter 6 ukers behandling ikke har lykkes i å kutte ned antall sigaretter per dag. Du bør forsøke å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 6 måneder etter at du begynte å bruke Zonnic munnpulver i porsjonspose. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du ikke lykkes i å gjøre et seriøst forsøk på å slutte å røyke innen 9 måneder.
Bruk ikke Zonnic munnpulver i porsjonspose i mer enn 6 måneder uten å rådføre deg med lege eller apotek.
Nikotineffektene inntrer først etter noen minutter. Du kan derfor ikke forvente å føle samme raske tilfredsstillelse som ved røyking. Forgiftningsfaren er ikke høy dersom du svelger en porsjonspose ved et uhell, siden det da vil finne sted en langsom og ufullstendig nikotinfrisetting.
Dersom du tar for mye av Zonnic
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering med nikotin kan oppstå dersom du røyker samtidig med at du bruker Zonnic munnpulver i porsjonspose. Symptomene på overdosering omfatter kvalme, økt spyttproduksjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, hørselsforstyrrelser og uttalt svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene etterfølges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, ekstrem tretthet, blodsirkulasjonssvikt og kramper i hele kroppen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Zonnic porsjonspose kan forårsake tilsvarende bivirkninger som forbundet med nikotin tilført i andre former. Bivirkningene er vanligvis doseavhengige. Se også avsnittet "Dersom du tar for mye av Zonnic".
De vanligste bivirkningene (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere) er irritasjon i munn eller svelg de første ukene. Andre vanlig forekommende bivirkninger er svimmelhet, hodepine, ubehag i mage og tarm, kvalme, oppkast og hikke.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere) er hjertebank (følelse av raske eller uregelmessige hjerteslag) og hudrødme eller utslett.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere) er hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag) og allergiske reaksjoner, som kan være alvorlige.
Kontakt lege dersom bivirkningene er plagsomme eller ikke går over.
Noen symptomer som svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser kan være abstinenssymptomer ved røykeslutt og skyldes for lav nikotintilførsel.
Munnsår kan oppstå når du slutter å røyke, men sammenhengen med nikotinbehandlingen er uklar.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zonnic

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke Zonnic etter utløpsdatoen som er angitt etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zonnic
 • Virkestoff er nikotin. Zonnic munnpulver med mintsmak i porsjonspose inneholder 4 mg nikotin.
 • Andre innholdsstoffer i Zonnic munnpulver med mintsmak i porsjonspose er: mikrokrystallinsk cellulose, smakstilsetning, askorbylpalmitat (E304), trinatriumfosfat, acesulfamkalium (E950), aspartam (E951).
Hvordan Zonnic ser ut og innholdet i pakningen
Zonnic munnpulver med mintsmak i porsjonspose er en rektangulær, pulverfylt porsjonspose.
Pakningsstørrelse:
Krukke med skrulokk i en ytterpose av aluminium: 20 porsjonsposer.
Krukke med skrulokk: 20 porsjonsposer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Niconovum AB
Box 31008
SE-200 49 Malmö
Sverige
Tilvirker:
Viminco A/S
Lodshusvej 11
DK-4230 Skaelskor
Danmark
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Celsiusgatan 43
SE-212 14 Malmö
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.05.2021