Colobreathe Essential Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Colobreathe er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Colobreathe
 3. Hvordan du bruker Colobreathe
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Colobreathe
 6. Innholdet i pakningen og annen informasjon

1. Hva Colobreathe er og hva det brukes mot

Colobreathe inneholder kolistimetatnatrium, en type antibiotika kalt et polymyksin.
Colobreathe brukes til å kontrollere vedvarende lungeinfeksjoner forårsaket av bakterien Pseudomonas aeruginosa hos voksne pasienter og barn i alderen 6 år og eldre med cystisk fibrose. Pseudomonas aeruginosa er en svært vanlig bakterie som infiserer nesten alle cystisk fibrose-pasienter på et eller annet tidspunkt i livet. Noen personer får denne infeksjonen når de er svært unge, men hos andre kan det forekomme mye senere. Hvis denne infeksjonen ikke kontrolleres på riktig måte, vil den forårsake skade på lungene.
Slik fungerer legemidlet
Colobreathe fungerer ved å ødelegge bakteriecellemembranen, og har dermed en dødelig effekt på bakteriene.

2. Hva du må vite før du bruker Colobreathe

Bruk ikke Colobreathe
 • hvis du / barnet ditt er allergisk overfor kolistimetatnatrium, kolistinsulfat eller polymyksiner.
Advarsler og forholdsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Colobreathe
Kontakt legen din hvis du/barnet ditt har hatt følgende tilstander:
 • har hatt dårlige reaksjoner på inhalasjon av medisiner i form av tørt pulver, med mindre dette allerede har vært diskutert med legen din.
 • har en muskelsykdom kalt myastenia gravis, eller den arvelige tilstanden porfyri.
 • blod i sputum (substansen du hoster opp).
Etter hver inhalasjon av Colobreathe må munnen skylles med vann. Skyllevannet må ikke svelges. Skyllingen kan redusere utviklingen av superinfeksjon med sopp i munnen under behandlingen og kan også redusere den ubehagelige smaken som er forbundet med kolistimetatnatrium.
Når du / barnet ditt begynner å bruke Colobreathe, er det mulig at du / barnet ditt utvikler hoste, andpustethet, tetthet i brystet eller tungpustethet. Antallet bivirkninger kan reduseres etter hvert som du fortsetter å bruke inhalatoren, eller legen din kan foreskrive en bronkodilatator til bruk før eller etter du tar Colobreathe. Hvis noen av disse bivirkningene blir et problem, skal du kontakte legen din, som kan endre behandlingen.
Hvis du / barnet ditt har problemer med nyrer eller nerver, bør det utvises forsiktighet ved administrasjon av Colobreathe, men dette skal legen din være klar over.
Hvis du / barnet ditt må få andre former for kolistimetat, enten via injeksjon eller forstøvning, bør det utvises forsiktighet, men dette skal legen din være klar over.
Barn
Ikke gi Colobreathe til barn under 6 år, da det ikke er egnet for dem.
Andre legemidler og Colobreathe
Snakk med lege dersom du / barnet bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, og spesielt:
 • hvis du / barnet ditt bruker antibiotika med aminoglykosider mot infeksjon, må det utvises forsiktighet;
 • hvis du/barnet ditt lider av myastenia gravis og tar antibiotika av typen makrolider, for eksempel azitromycin og klaritromycin, eller fluorkinoloner, for eksempel norfloksacin og ciprofloksacin. Hvis disse tas samtidig med Colobreathe kan det oppstå problemer med muskelsvakhet;
 • hvis du / barnet ditt tar kolistimetat via injeksjon eller forstøvning, må det utvises forsiktighet;
 • hvis du / barnet ditt trenger generell anestesi, må det utvises forsiktighet.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen informasjon om sikkerheten av Colobreathe hos gravide kvinner. Legen din bør gi deg råd før du bruker Colobreathe om hvorvidt fordelene ved medisinen oppveier risikoen.
Kolistimetatnatrium kan utskilles i brystmelk. Du bør diskutere bruken av Colobreathe med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Når du bruker Colobreathe er det mulig at du vil oppleve svimmelhet, forvirring eller ha problemer med synet. Ikke kjør bil eller bruk noen maskiner før symptomene er borte.
Colobreathe inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Colobreathe

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du / barnet er usikker.
Den første dosen skal gis under medisinsk overvåkning.
Den anbefalte dosen er
Voksne og barn i alderen 6 år og eldre.
 • Innholdet av én Colobreathe kapsel skal inhaleres to ganger om dagen med Turbospin inhalator.
 • Det skal gå 12 timer mellom dosene.
Andre behandlinger skal tas eller utføres i følgende rekkefølge.
Hvis du / barnet ditt tar annen behandling for cystisk fibrose, bør du / barnet ditt ta dem i denne rekkefølgen:
 1. Inhalerte bronkodilatorer
 2. Fysioterapi for brystkasse
 3. Andre inhalerte medisiner
 4. Deretter Colobreathe
Du / barnet ditt bør få behandlingsrekkefølgen godkjent av legen din.
Administrasjonsmåte
Colobreathe inhaleres inn i lungene som et pulver fra kapselen ved hjelp av den håndholdte inhalatoren, kalt Turbospin. Colobreathe kan bare administreres med denne anordningen.
Colobreathe kapsler skal ikke svelges.
For å inhalere Colobreathe fra kapselen gjennom Turbospin-inhalatoren skal du følge fremgangsmåten beskrevet nedenfor. Legen din, apoteket eller sykepleieren skal vise deg / barnet ditt hvordan medisinen inhaleres når du / barnet ditt begynner behandlingen:
Hvordan bruke Colobreathe ved hjelp av Turbospin inhalatorKlargjøre Turbospin
1. Ta av hetten. Den løsner når du trekker lett i den.
2. Skru av munnstykket, slik at du ser kammeret til Turbospin inhalator.
3. Fjern en enkelt kapsel fra blisteret. Når du har fjernet kapselen, må den brukes umiddelbart.
4. Legg kapselen forsiktig inn i kammeret med den bredeste enden først. Du skal ikke bruke makt.
5. Sett på munnstykket igjen og skru det på plass.
Stikke hull på kapselen og inhalere legemidlet
6. Stikke hull på kapselen:
 • Hold inhalatoren med munnstykket opp, skyv stemplet forsiktig opp til det når den synlige linjen – nå skal du føle motstand, og kapselen låses på plass, klar til å bli stukket hull på. Hold denne posisjonen før du fortsetter med å stikke hull.
 • Mens kapselen er låst på plass fortsetter du å skyve stemplet så langt det går, så slipper du.
 • Kapselen blir nå stukket hull på, slik at innholdet kan inhaleres.
 • Ikke stikk hull på kapselen flere ganger. Du kan se en liten pulversky som kommer ut fra kammeret etter at det er stukket hull på kapselen. Dette er helt normalt.
7. Pust sakte ut. Plasser munnstykket mellom leppene og tennene. Pass på at det er en forsegling mellom leppene dine og munnstykket. Pass på at du ikke tildekker luftspaltene med fingrene eller munnen mens du inhalerer.