Livostin McNeil nesespray - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Livostin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Livostin
 3. Hvordan du bruker Livostin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Livostin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Livostin er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt.
Hva Livostin er
Livostin er et middel mot allergi, både sesongrelatert allergi (f.eks. pollenallergi) og såkalt helårsallergi (f.eks. allergi mot husstøvmidd, dyrehår eller mat).
Virkestoffet levokabastin hemmer virkningen av histamin som er et stoff i organismen som fremkaller allergiske reaksjoner. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer.
Hva Livostin brukes mot
Voksne og barn: korttidsbehandling av neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Symptomer kan være nysing, tett nese, kløe og/eller rennende nese.

2. Hva du må vite før du bruker Livostin

Bruk ikke Livostin
 • dersom du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Livostin nesespray hvis du har nyresykdom.
Andre legemidler og Livostin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nesespray som inneholder oksymetazolin kan gi forbigående redusert opptak av virkestoffet i Livostin nesespray.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin under graviditet og amming. Livostin nesespray går over i morsmelk i små mengder. Snakk derfor med lege før bruk av Livostin nesespray under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Livostin påvirker normalt ikke reaksjons- og/eller konsentrasjonsevnen. Dersom du føler deg søvnig må det imidlertid utvises forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner.
Livostin nesespray inneholder proplyenglykol og benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder ca. 5 mg propylenglykol i hver spray. Dette tilsvarer 50 mg/ml.
Livostin nesespray inneholder ca. 15 mikrogram benzalkoniumklorid i hver spray. Dette tilsvarer 0,15 mg/ml. Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk

3. Hvordan du bruker Livostin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Livostin doseres likt til barn og voksne. Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
Bruksanvisning:
 1. Puss nesen
 2. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
 3. Før første gangs bruk pumpes et par ganger i luften, inntil det kommer en fin dusj.
 4. Hold sprayflasken som vist på bildet. Bøy hodet lett framover. Hold for det ene neseboret og sett sprayflasken i det andre.
 5. Spray 2 ganger og dra samtidig inn litt luft gjennom nesen. Sett sprayflasken i det andre neseboret og gjenta.
Dersom du tar for mye av Livostin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Livostin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Livostin
Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert for Livostin nesespray:
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere): hodepine.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere): kvalme, tretthet, smerte i nesen, bihulebetennelse, svimmelhet, søvnighet, smerte i halsen, neseblødning og hoste.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): hovne øyelokk, hjertebank, utilpasshet, lokale reaksjoner i nesen som irritasjon, smerte og/eller tørrhet, overømfintlighet, ubehag i nesen, blodansamling i nesen og pustebesvær.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000): unormal rask hjerterytme, lokale reaksjoner som svie i nesen, og nasalt ødem (væskeopphopning/hevelse i nesen).
Ukjent (forekomst kan ikke angis basert på tilgjengelig informasjon): kortpustethet, hovne øyelokk og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Livostin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Livostin
 • Virkestoff er levokabastinhydroklorid. 1 dose nesespray tilsvarer 50 mikrogram levokabastin.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol, dinatriumhydrogenfosfat, natriumdihydrogenfosfat, hypromellose, polysorbat 80, natriumedetat, konserveringsmidlet benzalkoniumklorid og sterilt vann. pH 6-8.
Hvordan Livostin ser ut og innholdet i pakningen
Plastflaske med pumpe, inneholdende 15 ml væske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
Ta kontakt med den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 06.09.2023