Sildenafil Krka KRKA

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Snakk med lege dersom du har tatt Sildenafil Krka i henhold til anvisningene og ikke fått en ereksjon som holdt seg hard nok til å kunne ha sex.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sildenafil Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sildenafil Krka
 3. Hvordan du bruker Sildenafil Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sildenafil Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sildenafil Krka er og hva det brukes motHva Sildenafil Krka er

Sildenafil Krka inneholder virkestoffet sildenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmere. Det virker ved å hjelpe blodårene i penis til å slappe av slik at blodtilførselen til penis øker når du blir seksuelt opphisset. Sildenafil Krka vil kun hjelpe deg til å få ereksjon dersom du er seksuelt opphisset.
Hva Sildenafil Krka brukes mot
Sildenafil Krka er en behandling for menn over 18 år med impotens.
Erektil dysfunksjon, også kalt impotens, er en manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er hard nok til å kunne ha sex. Ereksjoner avhenger av mange faktorer, inkludert en god blodtilstrømning til penis. Dersom penis ikke får tilført tilstrekkelig blod kan det forårsake impotens. Impotens kan påvirke menn forskjellig. Noen får ikke ereksjon. Andre kan få ereksjon, men den er kanskje ikke hard nok til å kunne ha sex, eller de kan miste ereksjonen før eller under sex.

2. Hva du må vite før du bruker Sildenafil Krka

Bruk ikke Sildenafil Krka
 • dersom du ikke har impotens.
 • dersom du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tar nitratlegemidler mot brystsmerter eller hjertesvikt (se avsnittet «Andre legemidler og Sildenafil Krka»).
 • dersom du bruker rusmidler av typen amylnitritt, også kjent som «poppers».
 • dersom du bruker riociguat (eller andre legemidler fra en legemiddelgruppe som kalles guanylatsyklasestimulatorer) til behandling av høyt blodtrykk i lungene (se avsnittet «Andre legemidler og Sildenafil Krka»).
 • dersom du tar ritonavir til behandling av hiv-infeksjon (se avsnittet «Andre legemidler og Sildenafil Krka»).
 • dersom du har fått råd fra legen om å unngå seksuell aktivitet pga. hjerte- og karsykdom (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • dersom du har alvorlig hjertesykdom som nylig gjennomgått hjerteinfarkt eller slag (i løpet av de siste 6 månedene), ustabil angina (brystsmerter) eller alvorlig hjertesvikt (hjertets pumpekapasitet er redusert).
 • dersom du har alvorlig leversykdom.
 • dersom du har lavt blodtrykk (under 90/50 mmHg) som kan føre til symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, kvalme, klam hud, depresjon, bevisstløshet eller tåkesyn.
 • dersom du har hatt alvorlig synstap på grunn av en nerveskade i øynene som f.eks. non- arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) eller har en sjelden, arvelig øyesykdom som f.eks. retinitis pigmentosa (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • dersom du har en misdannelse i penis.
 • dersom du er kvinne.
 • dersom du er under 18 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du bør ta en helsesjekk hos lege så snart som mulig i løpet av de første 6 månedene etter du har begynt å bruke Sildenafil Krka, for å sikre at impotensen ikke skyldes alvorlig sykdom.
Impotens kan være et tidlig tegn på:
 • hjerte- og karsykdom
 • diabetes
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
Fortell legen om problemene dine dersom du ikke allerede har gjort det.
Risikofaktorer for hjerte og kar
Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet (se avsnittet «Bruk ikke Sildenafil Krka» over).
Snakk med lege eller apotek før du tar Sildenafil Krka dersom du:
 • blir svært andpusten eller kjenner smerter i brystet ved lett eller moderat aktivitet (f.eks. rask gange i 20 minutter eller gå opp to etasjer). Legen din må kanskje undersøke om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for når du har sex.
 • har et problem med en av hjerteklaffene (hjerteklaffefeil).
 • har en sykdom der hjertemuskelen blir betent og ikke fungerer så godt som den skal (kardiomyopati).
 • har uregelmessige hjerteslag (arytmi).
 • har gjennomgått en operasjon for å forbedre blodstrømmen til hjertet ditt, eller dersom du har høyt blodtrykk som nå er godt behandlet.
 • har høyt blodtrykk som ikke er godt nok kontrollert.
Andre risikofaktorer
Snakk med lege før du bruker Sildenafil Krka dersom du:
 • har hatt ereksjon som har vart i mer enn 4 timer (priapisme). Noen sykdommer øker sannsynligheten for vedvarende ereksjon, som sigdcelleanemi (som gir unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft) eller benmargskreft (myelomatose). Bruk av legemidler mot impotens kan øke risikoen for priapisme. Langvarig ereksjon kan skade vevet i penisen og føre til permanent tap av evne til å få ereksjon.
 • har magesår eller en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili), siden Sildenafil Krka kan påvirke sammenklumping av blodplatene.
 • tidligere har fått en diagnose med lett til moderat leversykdom eller har hatt alvorlige nyreproblemer. Sildenafil Krka er kanskje ikke egnet for deg. Du bør kontakte lege før du bruker Sildenafil Krka.
 • har hatt alvorlig synstap på grunn av nerveskade i øynene eller en sjelden, arvelig øyesykdom (se avsnittet «Bruk ikke Sildenafil Krka» over). Tilfeller av synsforstyrrelser har blitt rapportert ved bruk av sildenafil. Hvis du plutselig opplever synsforstyrrelser, skal du slutte å bruke Sildenafil Krka og kontakte lege straks.
Barn og ungdom
Sildenafil Krka skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Sildenafil Krka
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler kan påvirkes av Sildenafil Krka, eller de kan påvirke hvordan Sildenafil Krka virker, og det kan føre til bivirkninger.
Bruk ikke Sildenafil Krka dersom du bruker:
 • Nitratlegemidler: Ikke ta Sildenafil Krka dersom du bruker nitratlegemidler
  (f.eks. glyseroltrinitrat/nitroglycerin, isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat) mot brystsmerter (angina pectoris) eller ved hjertesvikt, eller «poppers» som rusmidler (nitrogenoksiddonorer (som amylnitritt), nikorandil eller natriumnitroprussid). Dette er fordi du kan få et kraftig blodtrykksfall som kan være farlig hvis nitrater kombineres med Sildenafil Krka.
 • Riociguat: Ikke ta Sildenafil Krka dersom du tar et legemiddel kalt riociguat (eller andre legemidler i en gruppe kalt guanylatsyklasestimulatorer). Riociguat brukes til å behandle høyt blodtrykk i lungene, og kan gi et farlig blodtrykksfall hvis du tar det sammen med Sildenafil Krka.
 • Legemidler til behandling av hiv-infeksjoner: Ritonavir er et legemiddel som brukes til å behandle hiv-infeksjoner. Ikke ta Sildenafil Krka dersom du bruker ritonavir, siden denne kombinasjonen kan føre til farlig blodtrykksfall.
Snakk med farmasøyt eller lege før du bruker Sildenafil Krka dersom du bruker:
 • Legemidler til behandling av soppinfeksjoner og antibiotika: Legemidler til behandling av soppinfeksjoner kalt itrakonazol eller ketokonazol, og et antibiotikum kalt erytromycin, øker konsentrasjonen av Sildenafil Krka i kroppen og kan føre til bivirkninger. Du bør kontakte lege før du tar Sildenafil Krka dersom du bruker disse legemidlene.
 • Legemidler til behandling av halsbrann: Et legemiddel til behandling av halsbrann, cimetidin, øker konsentrasjonen av Sildenafil Krka i kroppen og kan føre til bivirkninger. Du bør kontakte lege før du bruker Sildenafil Krka.
 • Andre legemidler mot impotens: Sikkerhet og effekt av å kombinere Sildenafil Krka med andre legemidler mot impotens har ikke blitt undersøkt. Denne kombinasjonen er derfor ikke anbefalt.
 • Alfablokkere som brukes ved problemer med vannlating eller høyt blodtrykk: Alfablokkere som brukes ved problemer med vannlating på grunn av forstørret prostata (som alfuzosin, doksazosin eller tamsulosin) kan føre til svimmelhet, ørhet, kvalme, besvimelse, mangel på konsentrasjon eller tåkesyn på grunn av lavt blodtrykk (symptomatisk hypotensjon).
 • Legemidler som inneholder sakubitril/valsartan, som brukes til behandling av hjertesvikt.
Inntak av Sildenafil Krka sammen med mat, drikke og alkohol
Sildenafil Krka kan tas med eller uten mat. Dersom det tas sammen med et fettrikt måltid, kan du oppleve at det tar lengre tid før Sildenafil Krka begynner å virke.
Ikke ta Sildenafil Krka sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice, fordi det kan påvirke hvordan legemidlet fungerer.
Et stort alkoholinntak kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få god virkning av legemidlet, anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før seksuell aktivitet.
Graviditet og amming
Dette legemidlet skal ikke brukes av kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Sildenafil Krka kan gi svimmelhet og påvirke synet. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du får slike bivirkninger når du har tatt dette legemidlet.
Sildenafil Krka inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Sildenafil Krka

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Ta 1 tablett ved behov omtrent 1 time før seksuell aktivitet.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Ikke ta mer enn 1 tablett daglig.
Sildenafil Krka vil kun hjelpe deg å få ereksjon dersom du er seksuelt opphisset. Du og partneren din bør starte med forspill på samme måte som om du ikke tok et legemiddel mot impotens.
Tiden det tar før legemidlet virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom 30 og 60 minutter. Du kan ta legemidlet opptil 4 timer før seksuell aktivitet.
Slapp av og vær tålmodig dersom Sildenafil Krka ikke hjelper deg den første gangen. Du kan prøve på nytt senere, men husk at du kan ta kun 1 tablett daglig. For de fleste menn vil Sildenafil Krka fungere den første eller andre gangen de bruker det. Dersom det er en stund siden du klarte å få eller beholde en ereksjon, kan det hende at du trenger et par forsøk før du får ønsket virkning. Snakk med lege dersom du har prøvd Sildenafil Krka, men fortsatt ikke klarer å få og beholde en ereksjon. Dersom du føler at virkningen av Sildenafil Krka er for kraftig, bør du snakke med lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av Sildenafil Krka
Kontakt apotek eller lege umiddelbart dersom du har tatt flere tabletter enn det som er anbefalt. Hvis du har fått i deg for mye legemiddel, kan du få bivirkninger og/eller mer alvorlige bivirkninger.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse bivirkningene er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.
Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • Brystsmerter - dette er en mindre vanlig bivirkning.
  Dersom du opplever dette før, under eller etter seksuell aktivitet:
  • Sett deg opp i en halvveis sittende stilling, og prøv å slappe av.
  • Du skal ikke bruke nitrater mot brystsmertene.
 • En forlenget og noen ganger smertefull ereksjon som varer i mer enn 4 timer - dette er en sjelden
  bivirkning.
 • Plutselig nedsatt syn eller synstap - dette er en sjelden bivirkning.
 • En allergisk reaksjon - dette er en mindre vanlig bivirkning.
  Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.
 • Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) - dette er sjeldne bivirkninger.
  Symptomer på disse er blant annet kraftig hudavskalling og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, og feber.
 • Anfall eller kramper - dette er en sjelden bivirkning.
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • hodepine
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • kvalme, fordøyelsesbesvær, nesetetthet, svimmelhet
 • ansiktsrødme, hetetokter (en plutselig følelse av varme i overkroppen)
 • fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • oppkast, smerter i øvre mageregion, sure oppstøt (inkludert halsbrann)
 • utslett, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse, tretthet (fatigue)
 • øyeirritasjon, blodskutte øyne / røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, forsterket synsopplevelse av lys, økt lysfølsomhet, rennende øyne
 • kraftige hjerteslag, raske hjerteslag
 • høyt blodtrykk
 • lavt blodtrykk (typiske tegn på dette er svimmelhet, besvimelse, tåkesyn, kvalme og tretthet)
 • muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, vertigo (en form for svimmelhet), øresus
 • munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (kan oppleves som rennende nese, nysing og nesetetthet)
 • blod i urin
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • besvimelse, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel
 • plutselig uventet død forårsaket av at hjertet stopper å slå (plutselig hjertestans), slag, hjerteinfarkt, brystsmerter (angina), uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen
 • tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen
 • blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet
 • blødning i penis, blod i sæd
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sildenafil Krka

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sildenafil Krka
 • Virkestoff er sildenafil. Hver filmdrasjerte tablett inneholder sildenafilsitrat tilsvarende 50 mg sildenafil.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460), kalsiumhydrogenfosfat, krysskarmellosenatrium, hypromellose (E464), magnesiumstearat (E470b).
  Filmdrasjering: laktosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioksid (E171), triacetin (E1518).
  Se avsnitt 2 «Sildenafil Krka inneholder laktose og natrium».
Hvordan Sildenafil Krka ser ut og innholdet i pakningen
Sildenafil Krka 50 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er hvite til nesten hvite, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter merket med tallet 50 på den ene siden. Tablettstørrelse: ca. 11,5 mm x 7 mm.
Sildenafil Krka er tilgjengelig i esker som inneholder:
 • 4 eller 8 filmdrasjerte tabletter i blister.
 • 4 x 1 eller 8 x 1 filmdrasjert tablett i perforert endoseblister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.03.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no