Nasacort Opella Healthcare - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nasacort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nasacort
 3. Hvordan du bruker Nasacort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nasacort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nasacort er og hva det brukes motHva Nasacort er

Nasacort inneholder triamcinolonacetonid, et legemiddel i gruppen kortikosteroider, som virker ved å dempe betennelser og allergiske reaksjoner.
Hva Nasacort brukes mot
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Neseplager ved allergi inkluderer nysing, kløe og en tett eller rennende nese. Dette kan forårsakes av blant annet:
 • Dyrepels eller husstøvmidd. Denne typen allergi kan skje når som helst i løpet av året og kalles ”helårlig allergisk rhinitt”.
 • Pollen. Denne typen allergi, for eksempel høysnue, kan forsakes av forskjellige pollenslag i forskjellige sesonger i året. Dette kalles ”sesongbunden allergisk rhinitt”.
Dette legemidlet virker bare hvis det tas regelmessig og hjelper ikke nødvendigvis mot symptomene med en gang. Hos noen hjelper den i løpet av første dag med behandling, hos andre kan det ta tre til fire dager før symptomene dempes.

2. Hva du må vite før du bruker Nasacort

Bruk ikke Nasacort
 • dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon overfor Nasacort kan være utslett (elveblest), kløe, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge.
Advarsler og forsiktighetsreglerSnakk med lege eller apotek før du bruker Nasacort dersom:
 • du har en ubehandlet infeksjon i nese eller hals. Dersom du får en soppinfeksjon mens du bruker Nasacort skal du slutte å bruke sprayen til infeksjonen har blitt behandlet.
 • du har nylig hatt en neseoperasjon eller har hatt en skade eller sår i nesen.
 • du blir overført fra steroidinjeksjoner eller tabletter til Nasacort spray
 • du har hatt glaukom (grønn stær) eller katarakt (grå stær)
 • Konserveringsmiddelet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmidler velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.
Dersom du er usikker på om noe av det som står over gjelder for deg, rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Operasjoner eller stressende perioder
Av medisinske årsaker kan legen din råde deg til å ta en høyere enn normal dose av dette legemidlet. Hvis dosen økes, fortell legen din at du skal ha en operasjon eller føler deg uvel. Dette er fordi en høyere enn normal dose kan redusere kroppens evne til å heles eller takle stress. Dersom dette skjer er det mulig legen din bestemmer at du trenger videre behandling med andre legemidler for å hjelpe.
Andre legemidler og Nasacort
 • Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi Nasacort kan påvirke andre legemidlers effekt.
 • Enkelte legemidler kan øke effekten av Nasacort og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV som inneholder ritonavir og kobicistat).
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nasacort har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nasacort inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 15 mikrogram benzalkoniumklorid i hver dose. Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.
Systemiske effekter
Bivirkninger av kortikosteroider, inkludert triamcinolonacetonid, kan forekomme ved langtidsbehandling eller ved bruk av høye doser over lang tid, fordi legemidlet absorberes i kroppen (f.eks kan den normale produksjonen av steroidhormoner påvirkes). Det er mye mindre sannsynlig at disse bivirkningene forekommer ved bruk av nasale kortikosteroider enn ved bruk av orale kortikosteroider (tabletter). Snakk med lege dersom du opplever bivirkninger.

3. Hvordan du bruker Nasacort

Kun til bruk i nesen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dosering er:
Voksne over 18 år: 2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig.
Dosen kan reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig når plagene er under kontroll.
Legemidlet virker bare når det tas regelmessig. Det kan ta tre til fire dager før du merker lindring av plagene. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres etter 2 ukers behandling.
Nasacort skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten samråd med lege. Har du behov for å bruke Nasacort lengre må du avtale dette med legen din.
Bruksanvisning
Puss nesen før Nasacort tas i bruk, for å rense neseborene.
1. Gjør klar flasken
 • Ta av beskyttelseshetten ved å dra oppover
 • Ryst flasken forsiktig før bruk.
2. Hvis du bruker sprayen for første gang
 • Hold flasken loddrett
 • Pek sprayen bort fra deg når du gjør dette
 • Fyll pumpen ved å trykke ned spraydysen. Dette kalles aktivering.
 • Trykk ned og slipp fem ganger
 • Gjør dette inntil du får en fin spraydusj
 • Sprayen er så klar til bruk.
3. Bruk sprayen
 • Lukk det ene neseboret med en finger.
 • Hold flasken rett og plasser spraydysen i det andre neseboret, så langt opp i nesen som mulig uten ubehag. Pust forsiktig inn gjennom nesen med lukket munn samtidig som du presser spraydysen ned slik at en spraydose avgis.
4. Pust ut gjennom munnen.
5. Gjenta punkt 3. og 4. hvis du skal gi en ny dose i det samme neseboret og i det andre neseboret.
6. Etter bruk av spray
 • For å holde spraydysen ren, tørk den med et papir eller lommetørkle etter hver bruk.
 • Sett på beskyttelseshetten.
Hvis nesesprayen ikke er benyttet på 2 uker:
 • For å fylle pumpen må den aktiveres igjen.
 • Pek spraydysen vekk fra deg mens du gjør dette.
 • For å aktivere sprayes den første spraydosen ut i luften før bruk.
 • Ryst alltid flasken forsiktig før hver bruk.
Rengjøring av sprayen
Hvis spraypumpen ikke virker kan den være blokkert. Prøv aldri å åpne eller gjøre sprayhullet større med en nål eller annen skarp gjenstand da dette vil ødelegge spraymekanismen.
Nesesprayen bør rengjøres minst én gang i uken eller oftere hvis den blir blokkert.
Instruksjoner for rengjøring av sprayen
 1. Ta av beskyttelseshetten.
 2. Ta forsiktig av spraydysen.
 3. Spraydysen og beskyttelseshetten holdes under varmt vann i noen minutter.
 4. Skyll i rennende, kaldt springvann.
 5. Ryst av vannet.
 6. La delene lufttørke.
 7. Sett spraydysen på pumpeflasken.
 8. Klargjør flasken ved å pumpe de første spraydosene i luften til en fin spraydusj dannes.
 9. Bruk pumpeflasken som normalt.
Dersom du tar for mye av Nasacort
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose vil trolig ikke gi problemer, men du kan få ubehag i mage/tarm dersom du svelger hele innholdet i flasken.
Dersom du har glemt å ta Nasacort
Har du har glemt å bruke Nasacort skal du bruke den så fort du husker det. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Nasacort
Dersom du slutter å bruke dette legemidlet kan symptomene komme tilbake i løpet av noen dager.
Snakk med legen din dersom du opplever bivirkninger (seponeringssymptomer) etter brå avslutning av langvarig behandling (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger” for mer informasjon).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt behandlingen og oppsøk umiddelbart lege dersom:
 • Du har en allergisk reaksjon på Nasacort. Symptomene (ikke kjent frekvens) kan inkludere: utslett (elveblest), kløe, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Rennende eller tett nese, hodepine, sår hals og/eller hoste.
 • Neseblødning
 • Bronkitt
 • Fordøyelsesbesvær/sur mage.
 • Influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftløshet, tretthet)
 • Tannproblemer.
Andre bivirkninger (ikke kjent, frekvens kan ikke estimeres utifra tilgjengelige data)
 • Irritasjon og lett uttørring av neseslimhinnen
 • Hevelse/tilstopping i slimhinnen i nese eller bihule
 • Nysing
 • Endringer i smak- og luktesans
 • Kvalme
 • Søvnproblemer, svimmelhet, trøtthet
 • Åndenød (dyspné)
 • Mindre mengde hydrokortison i blodet
 • Grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom), økt trykk i øyet
 • Tåkesyn
 • Plutselig seponering av kortikosteroider etter langtidsbruk kan føre til seponeringssymptomer som leddsmerter, muskelsmerter, skjelving, vekttap, angst, rennende nese og neseblod. Imidlertid er disse bivirkningene ekstremt sjeldne for kortikosteroid nesespary og det er mye mindre sannsynlig at disse bivirknngene forekommer ved kortikosteroid nesespray enn ved orale kortikosteroider (tabletter).
Hos noen mennesker kan Nasacort skade skilleveggen i nesen (også kalt ”neseseptum”). Snakk med lege eller apotek om dette dersom du er urolig.
Ytterligere bivirkninger hos barn
Hvis barnet ditt har brukt dette legemidlet så kan det påvirke hvor fort barnet vokser. Dette betyr at legen trenger å måle barnets høyde regelmessig og eventuelt redusere dosen. I tillegg kan legen vurdere å henvise barnet ditt til en barnelege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nasacort

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”Utløpsdato:”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Flasken kan brukes opptil 1 måned etter første åpning for 30 dosers pakning eller 2 måneder etter første åpning for 120 dosers pakning.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Nasacort
 • Virkestoffet er triamcinolonacetonid. Hver gitte spraydose inneholder 55 mikrogram av virkestoffet.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium (dispergerbar cellulose), polysorbat 80, renset vann, vannfri glukose, benzalkoniumklorid (50 % w/v oppløsning), dinatriumedetat og saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering).
Hvordan Nasacort ser ut og innholdet i pakningen
Nasacort er en nesespray, suspensjon. Det leveres i en hvit plastflaske som har en pumpe til å spraye Nasacort inn i neseboret, gjennom spraydysen. Flasken har en beskyttelseshette for å holde spraydysen ren og hindre at sprayen utløses når det ikke er ønsket.
Nasacort finnes i 2 pakningsstørrelser: En flaske à 30 spraydoser (reseptfri) og en flaske à 120 spraydoser (reseptbelagt). Hver flaske inneholder minst 30 resp. 120 spraydoser.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Opella Healthcare France SAS,
157 avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankrike
Tilvirker
Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Frankrike
Lokal representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
STADA Nordic ApS,
Marielundvej 46A,
2730 Herlev,
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.07.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no