Attentin Medice tabletter 10 mg og 20 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til barnet. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner.
 • Kontakt lege eller apotek dersom barnet opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Attentin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Attentin
 3. Hvordan du bruker Attentin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Attentin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Attentin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Attentin er
Attentin tabletter inneholder virkestoffet deksamfetaminsulfat.
Attentin er et psykostimulerende middel. Det øker aktiviteten i deler av hjernen. Dette legemidlet kan bidra til økt oppmerksomhet, konsentrasjon og redusere impulsiv atferd.
Hva det brukes mot
Attentin brukes for å behandle ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).
 • Det brukes til barn og unge i alderen 6–17 år.
 • Det er ikke indisert til alle barn med ADHD.
 • Det brukes bare etter at et annet legemiddel kalt metylfenidat ikke har tilstrekkelig effektivt.
 • Det bør brukes som en del av et behandlingsprogram som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.
Behandling med Attentin må bare initieres og brukes under oppsyn fra en spesialist på atferdsforstyrrelser hos barn eller unge.
Du må kontakte lege hvis barnet ikke føler seg bedre, eller hvis barnet føler seg verre etter en måned. Legen vil kanskje avgjøre at en annen behandling er nødvendig.

2. Hva du må vite før du bruker Attentin

Bruk ikke Attentin dersom barnet:
 • er allergisk overfor deksamfetamin eller andre amfetaminkomponenter, eller noen av de andre innholdsstoffene i Attentin (listet opp i avsnitt 6)
 • har et problem med skjoldbruskkjertelen
 • har økt trykk i øynene (glaukom)
 • har en tumor i adrenalinkjertelen (feokromocytom)
 • har et spiseproblem, ikke føler seg sulten eller ikke vil spise (f.eks. anorexia nervosa)
 • har svært høyt blodtrykk eller innsnevrede blodkar, noe som kan forårsake smerter i armer og ben
 • har fremskreden aterosklerose
 • har hatt hjerteproblemer, slik som hjerteinfarkt, ujevn puls, smerter og ubehag i brystet, hjertesvikt, hjertesykdom eller ble født med et hjerteproblem
 • har hatt et problem med blodkarene i hjernen, slik som slag, oppsvulming og svekking av en del av et blodkar (aneurisme), smale eller blokkerte blodkar, eller inflammasjon i blodkarene (vaskulitt)
 • har problemer med psykisk helse slik som:
  • en psykopatisk eller borderline personlighetsforstyrrelse
  • unormale tanker eller syn, eller schizofreni
  • tegn på en alvorlig humørlidelse slik som:
   • selvmordstanker
   • alvorlig depresjon
   • mani
 • for tiden tar eller har tatt i løpet av de siste 14 dager et antidepressivt middel (kjent som monoaminoksidasehemmer) – se «Andre legemidler og Attentin» nedenfor
 • noensinne har misbrukt alkohol, reseptpliktige legemidler eller rusmidler
 • eller noen i familien har Tourettes syndrom eller andre motoriske eller verbale tics
 • har gjentatte rykninger som er vanskelige å kontrollere i en hvilken som helst del av kroppen, eller gjentar lyder eller ord
 • har porfyri (en stoffskiftesykdom).
Bruk ikke dette legemidlet hvis noe av det som er nevnt ovenfor gjelder for barnet. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker før du bruker Attentin. Det er fordi dette legemidlet kan forverre problemene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Attentin dersom barnet
 • har en sykdom i blodet eller leveren, eller har nyreproblemer
 • er hyperaktiv eller har ustabil personlighet
 • har hatt anfall (krampeanfall, konvulsjoner, epilepsi) eller unormale resultater på skann av hjernen (EEG)
 • er jente og har begynt å få menstruasjon (se punktet «Graviditet og amming» nedenfor)
 • har høyt blodtrykk
 • har et hjerteproblem som ikke er beskrevet i punktet «Bruk ikke» ovenfor
 • har et psykisk helseproblem som ikke er beskrevet i punktet «Bruk ikke» ovenfor. Dette kan omfatte humørsvingninger, uvanlig aggressivitet, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoia, urolighet og angst, skyldfølelse eller depresjon.
Informer lege eller apotek hvis noe av det som er beskrevet ovenfor gjelder for barnet før behandling settes i gang. Det er fordi dette legemidlet kan forverre disse problemene. Legen vil overvåke hvordan legemidlet virker inn på barnet.
Kontroller som legen din vil gjennomføre før bruk av Attentin
Disse kontrollene skal bidra til å avgjøre om dette er det rette legemidlet for barnet. Legen vil snakke med deg om:
 • andre legemidler som barnet tar
 • om det finnes en historie for plutselig uforklarlig død i familien
 • andre medisinske problemer (slik som hjerteproblemer) du eller andre i familien kanskje lider av
 • hvordan barnet føler seg, om han eller hun føler seg oppstemt eller nedtrykt, har merkelige tanker, eller om barnet har hatt noen av disse følelsene tidligere
 • om det finnes en familiehistorie for «tics» (gjentatte rykninger som er vanskelige å kontrollere i en hvilken som helst del av kroppen, eller gjentatte lyder eller ord)
 • et hvert mentalt eller atferdsmessig problem du eller andre familiemedlemmer kan ha hatt.
Legen vil diskutere hvorvidt barnet har en risiko for humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert – kalt «bipolar lidelse» ). Legen vil kontrollere barnets historie for psykisk helse og kontrollere om familien din har en historie for selvmord, bipolar lidelse eller depresjon.
Det er viktig at du gir så mye informasjon som mulig. Dette vil hjelpe legen til å avgjøre om Attentin er det rette legemidlet for barnet. Legen vil kanskje avgjøre at det er nødvendig med andre medisinske tester før barnet begynner å ta dette legemidlet.
Effekt på vekt/vekst
Attentin kan forårsake redusert vekt hos enkelte barn og unge.
 • Det kan være manglende vektøkning.
 • Legen vil holde et påpasselig øye med barnets høyde og vekt, samt hvor godt barnet spiser.
 • Hvis barnet ikke vokser som forventet, er det mulig at legen avbryter behandlingen med Attentin i en kort periode.
Operasjoner
Informer legen hvis barnet skal opereres. Attentin skal ikke tas på dagen for inngrepet hvis det brukes en spesifikk type anestesi. Dette er på grunn av muligheten for en plutselig økning av blodtrykket under operasjonen.
Rusmiddeltesting
Dette legemidlet kan gi et positivt resultat på en rusmiddeltest.
Idrettsutøvere må være klar over at dette legemidlet kan forårsake et positivt resultat på «anti-doping»- tester.
Barn og ungdom
Attentin skal ikke brukes som en behandling for ADHD hos barn under 6 år og voksne. Det er ikke kjent om preparatet er sikkert eller en fordel for disse populasjonene.
Andre legemidler og Attentin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom barnet bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Monoaminoksidasehemmere
Bruk ikke legemidlet dersom barnet tar et legemiddel som kalles en «monoaminoksidasehemmer» (MAO-hemmer) som brukes mot depresjon, eller har tatt en MAO-hemmer i løpet av de siste
14 dagene. Dersom en MAO-hemmer tas sammen med deksamfetamin, kan det føre til en plutselig økning i blodtrykket.
Hvis barnet tar andre legemidler, kan dette legemidlet virke inn på hvor godt disse virker eller kan føre til bivirkninger. Rådfør deg med lege eller apotek før barnet bruker Attentin dersom barnet tar noen av følgende legemidler:
 • andre legemidler for depresjon f.eks. trisykliske antidepressiva og selektive serotoninreopptakshemmere
 • legemidler for alvorlige psykiske problemer f.eks. fenotiaziner og haloperidol
 • legemidler mot epilepsi f.eks. antikonvulsiva slik som fenobarbital, fenytoin, primidon og etosuximid.
 • legemidler som hjelper med å kutte ut alkohol f.eks. disulfiram
 • legemidler som brukes for å redusere eller øke blodtrykket, f.eks. guanetidin, klonidin, reserpin, eller alfa-metyltyrosin, eller betablokkere slik som propranolol
 • enkelte preparater mot hoste og forkjølelse som inneholder legemidler som kan virke inn på blodtrykket
  Det er viktig å rådføre deg med apoteket når du kjøper slike produkter.
 • legemidler som virker blodfortynnende for å forhindre blodpropp. f.eks. coumarin antikoagulanter
 • et hvert legemiddel som inneholder glutaminsyre HCl, askorbinsyre, ammoniumklorid, natriumpyrofosfat, natriumbikarbonat, acetazolamid, tiazider
 • noen av følgende legemidler: betablokkere, antihistaminer, litium, noradrenalin, morfin og meperidin.
Rådfør deg med lege eller apotek før barnet bruker dette legemidlet dersom du er i tvil om legemidler som barnet bruker er inkludert i listen ovenfor.
Inntak av Attentin sammen med alkohol
Alkohol skal ikke inntas ved bruk av dette legemidlet. Husk at enkelte typer mat og legemidler inneholder alkohol.
Graviditet og amming
Tilgjengelige data fra bruk av Attentin under de tre første månedene av graviditeten indikerer ikke noen økt risiko for medfødte misdannelser, men kan øke risikoen for svangerskapsforgiftning (en tilstand som vanligvis inntreffer etter 20. uke av graviditeten, og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen) og for tidlig fødsel. Nyfødte eksponert for amfetamin under graviditet kan få abstinenssymptomer (endringer i atferd inkludert høylytte skrik, humørsvingninger, hyperirritabilitet og utpreget utmattelse).
Rådfør deg med lege eller apotek før datteren din tar dette legemidlet dersom hun er gravid eller ammer, tror at hun kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Legen vil snakke om prevensjon.
 • Hvis datteren din er gravid, kan det hende hun må slutte å ta dette legemidlet.
 • Det er mulig at dette legemidlet utskilles i brystmelk hos mennesker. Legen vil derfor avgjøre om datteren din bør slutte å amme eller slutte å ta dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Barnet ditt må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for barnet ditt. Legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Barnet kan føle seg svimmel, ha problemer med å fokusere eller ha uklart syn ved bruk av dette legemidlet. Dersom dette er tilfelle kan det være farlig å gjøre ting slik som å kjøre bil, bruke maskiner, sykle, ri eller klatre i trær.
Attentin inneholder isomalt (E953)
Dersom legen har fortalt deg at barnet ditt har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før barnet ditt tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker AttentinHvor mye skal brukes

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er mellom 5 mg og 20 mg
 • Legen vil vanligvis starte behandlingen med en lav dose med én tablett Attentin. Dette vil gradvis bli økt med én tablett Attentin med ukentlige mellomrom etter behov.
 • Maksimal daglig dose er 20 mg (i sjeldne tilfeller kan 40 mg være nødvendig).
 • Legen din vil avgjøre behovet for å gi Attentin én eller to ganger daglig basert på symptomforløpet på ulike tider av døgnet.
Bruk
Legemidlet er til oral bruk.
Barnet skal ta Attentin-tabletter med et glass vann, helst sammen med eller like etter måltidene. Attentin-tablettene skal tas på samme tidspunkt i forhold til måltidene. Den siste dosen skal vanligvis ikke gis for lang tid etter lunsj for å forhindre problemer med innsovning.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. Del tabletten ved å plassere den på en hard flate med den konvekse, glatte siden vendt ned, og trykk deretter forsiktig med pekefingeren midt på tablettens overside. Tabletten vil dermed bli delt i fire deler.
Rådfør deg med lege dersom barnet ikke føler seg bedre. Legen kan avgjøre om det er nødvendig med en annen behandling.
Langvarig behandling
Legen vil avgjøre hvor lenge behandlingen skal gis. Dersom barnet tar dette legemidlet i over et år, skal legen avbryte behandlingen i en kortere periode, f.eks. i en skoleferie. Dette vil vise om det fortsatt er nødvendig å ta legemidlet.
Feilaktig bruk av Attentin
Dersom Attentin ikke brukes som anvist, kan det føre til unormal atferd. Det kan også bety at barnet begynner å bli avhengig av legemidlet. Informer legen din dersom barnet ditt noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptpliktige legemidler eller narkotika.
Dette legemidlet er utelukkende til barnet. Ikke gi det til noen andre, selv om de har lignende symptomer.
Hvis barnet har tatt for mye Attentin
Snakk med en lege eller tilkall sykebil øyeblikkelig dersom barnet ditt har fått i seg for mye legemiddel eller hvis noen andre har fått i seg legemidlet ved et uhell. Fortell dem hvor mye som er inntatt. Vis legen pakningen eller dette pakningsvedlegget. Overdosering av disse tablettene kan være svært alvorlig.
Tegn på overdose kan omfatte: opphisselse, hallusinasjoner, konvulsjoner som fører til koma, uregelmessig og rask puls, og redusert åndedrett.
Dersom barnet glemmer å ta Attentin
Barnet må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Vent til tidspunktet for neste dose dersom barnet glemmer en dose.
Dersom barnet avbryter behandling med Attentin
Dersom barnet plutselig slutter å ta dette legemidlet, kan det føre til ekstrem utmattelse, depresjon, humørlidelser, søvnforstyrrelser, økt appetitt eller ufrivillige bevegelser. Legen vil kanskje foretrekke å gradvis redusere mengden legemiddel som tas hver dag før bruken stoppes fullstendig. Rådfør deg med legen før barnet slutter å ta Attentin.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen din vil snakke med deg om disse bivirkningene.
Svært vanlige: kan berøre mer enn 1 av 10 personer
 • redusert appetitt, redusert vektøkning og vekttap ved langvarig bruk hos barn
 • problemer med å sove
 • nervøsitet
Vanlige: kan berøre opp til 1 av 100 personer
 • uregelmessig eller økt puls, mer fremtredende puls
 • magesmerter og/eller -kramper, kvalme, oppkast, tørr munn
  Disse virkningene forekommer vanligvis i begynnelsen av behandlingen, og kan lindres ved å ta legemidlet med måltidene.
 • endringer i blodtrykk og hjertefrekvens (øker vanligvis)
 • leddsmerter
 • svimmelhetsfølelse eller «snurring», rykkvise eller ufrivillige bevegelser, hodepine, hyperaktivitet
 • unormal atferd, aggressivitet, opphisselse, anoreksi, angst, depresjon, irritabilitet
Sjeldne: kan berøre opp til 1 av 1000 personer
 • angina pectoris
 • vanskeligheter med synsskarphet og fokusering, uklart syn, dilatasjon (utvidelse) av pupillene
 • redusert høydevekst ved bruk over lengre tid hos barn
 • utmattelse (fatigue)
 • utslett, elveblest
Svært sjeldne: kan berøre opp til 1 av 10 000 personer
 • reduksjon i antall røde blodceller, noe som kan gjøre huden blek og føre til svakhet eller kortpustethet, endringer i blodcelletelling (leukopeni, trombocytopeni, trombocytopenisk purpura)
 • hjertestans
 • Tourettes syndrom
 • unormal leverfunksjon som varierer fra økte nivåer av hepatiske enzymer til hepatisk koma
 • muskelkramper
 • konvulsjoner (kramper), ufrivillige bevegelser (koreoatetoide bevegelser), blødning inne i hodeskallen (intrakranial blødning)
 • hallusinasjoner, psykose/psykotiske reaksjoner, selvmordsatferd eller selvmord, tics, forverring av pre-eksisterende tics
 • kløende røde hudlesjoner (erythema multiforme) eller flekker med flassende hud (eksfoliativ dermatitt), tilbakevendende utslett som forekommer på samme sted som legemidlet tas (utslett på administrasjonsstedet)
 • inflammasjon i blodkarene i ryggmargen og hjernen (cerebral vaskulitt) og/eller okklusjon
Ikke kjent: kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • hjertemuskelsykdom (kardiomyopati), hjerteinfarkt
 • inflammasjon i deler av tykktarmen når blodstrømmen reduseres (iskemisk kolitt), diaré
 • brystsmerter, vekstretardasjon ved langvarig bruk, økt kroppstemperatur, allergiske reaksjoner inkludert alvorlige allergiske reaksjoner som forårsaker opphovning av ansikt eller hals (angioødem), og alvorlige allergiske reaksjoner som forårsaker pustevansker eller svimmelhet (anafylakse), plutselig død
 • forstyrrelser i syre-base-balansen i kroppen (acidose)
 • unormal nedbrytning av muskler som kan føre til nyreproblemer (rabdomyolyse)
 • vanskeligheter med å kontrollere bevegelser (ataksi), svimmelhet, unormal eller svekket smakssans, konsentrasjonsvansker, hyperrefleksi, slag, skjelving (tremor)
 • forvirring, avhengighet, dysfori, emosjonell ustabilitet, eufori, svekket ytelse ved kognitiv testing, endret libido, nattlige skrekkanfall, obsessiv-kompulsiv atferd, panikktilstander, paranoia, rastløshet
 • nyreskade
 • impotens
 • svetting, hårtap
 • kretsløpssvikt
 • Nummenhet, prikking og endret farge (fra hvit til blå, deretter rød) på fingre og tær når det er kaldt ("Raynauds fenomen").
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Attentin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Attentin:
 • Virkestoff er deksamfetaminsulfat
Attentin 10 mg:
Én tablett inneholder 10 mg deksamfetaminsulfat
Attentin 20 mg:
Én tablett inneholder 20 mg deksamfetaminsulfat
 • Andre innholdsstoffer er:
isomalt (E 953)
magnesiumstearat
jernoksid, gul (E 172) i Attentin 10 mg
jernoksid, rød (E 172) i Attentin 20 mg
Hvordan Attentin ser ut og innholdet i pakningen:Attentin 10 mg tabletter
Gule, runde, kløverformede tabletter med en nedfelt kryssformet delestrek på oversiden og en kryssformet delestrek preget med "M" på hver fjerdedel på undersiden.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Pakningsstørrelser: 20, 30, 48 eller 50 tabletter
Attentin 20 mg tabletter
Rødaktige, runde, kløverformede tabletter med en nedfelt kryssformet delestrek på oversiden og en kryssformet delestrek preget med "L" på hver fjerdedel på undersiden.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Pakningsstørrelser: 20, 28 eller 30 tabletter
Esker med tabletter pakket i blisterpakninger laget av PVC/PVdC og aluminiumsfolie
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
E-post: info@medicenordic.no
tlf: 69 31 11 11
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Norge: Attentin 10 mg/20 mg
Danmark: Attentin 10 mg/20 mg
Finland: Attentin 10 mg/20 mg
Island: Attentin 10 mg/20 mg
Luxemburg: Attentin 10 mg/20 mg
Storbritannia: Amfexa 10 mg/20 mg Tablets
Sverige: Attentin 10 mg/20 mg
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.12.2021
Dette pakningsvedlegget er også tilgjengelig i formater som egner seg for blinde og svaksynte.