Nicotinell Haleon tyggegummi, frukt-, peppermynte- og lakrissmak

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell
 3. Hvordan du bruker Nicotinell
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicotinell er og hva det brukes mot

Voksne over 18 år: Nicotinell er et hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Effekten av Nicotinell tyggegummi kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Innholdet av nikotin gir en spesiell smak. Du kan trenge 2-3 dager for å venne deg til denne smaken.

2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell

Bruk ikke Nicotinell:
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dette gjelder også smaksstoffene som for eksempel lakris.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Nicotinell tyggegummi dersom du har
 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt
 • hatt slag
 • høyt blodtrykk
 • problemer med blodsirkulasjonen
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose)
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell tyggegummi.
Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell tyggegummi kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.
Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell tyggegummi, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare. Tyggegummien skal ikke svelges.
Barn og ungdom
Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell tyggegummi alltid oppbevares utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Nicotinell
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Røykestopp kan endre effekten av andre legemidler du tar. Snakk med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.
Inntak av Nicotinell sammen med mat og drikke
Syreholdige drikker som f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice påvirker opptaket av nikotin, og bør unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell tyggegummi fordi de kan påvirke absorpsjonen av nikotin.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid, bør du slutte å røyke uten å bruke Nicotinell tyggegummi. Dersom du ikke klarer dette, skal Nicotinell tyggegummi bare brukes etter råd fra helsepersonell for å hjelpe deg med å slutte å røyke.
Nikotin går lett over i morsmelk og det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Dersom du ammer, bør Nicotinell tyggegummi bare brukes etter råd fra helsepersonell.
Nicotinell tyggegummi med lakrissmak
Hvis du er gravid eller ammer og bruker Nicotinell tyggegummi etter råd fra helsepersonell, bør andre smaker enn lakrissmak brukes.
Kjøring og bruk av maskiner
Nicotinell tyggegummi antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicotinell tyggegummi frukt-, peppermynte- og lakrissmak inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium:
Dette legemiddel inneholder 0,2 g sorbitol i hver tyggegummi. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.
Tyggegummien inneholder butylhydroksytoluen (E 321) som kan forårsake lokalirritasjon på slimhinner i munnen.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tyggegummi, og er så godt som “natriumfritt”.
Nicotinell tyggegummi med lakrissmak
Hvis du ikke tåler lakris, kan høy og langvarig bruk føre til høyt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme.

3. Hvordan du bruker Nicotinell
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
2 mg tyggegummi: kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell depotplaster.
4 mg tyggegummi: brukes alene.
Bruk hos barn og ungdom
Nicotinell tyggegummi skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.
Dosering for voksne over 18 år:Behandling med kun Nicotinell tyggegummi
Velg styrken på tyggegummien utfra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke Nicotinell 4 mg medisinsk tyggegummi dersom:
 • du røyker mer enn 20 sigaretter per dag eller anser deg for å være sterkt nikotinavhengig
 • du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.
I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi benyttes.
Dersom bivirkninger oppstår ved bruk av høy dose (4 mg), bør det vurderes å bytte til lav dose (2 mg).
Ved behandlingsstart kan 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt tas 8-12 tyggegummier per dag, uansett styrke. Maksimal døgndose for 2 mg er 24 tyggegummier per dag og for 4 mg 15 tyggegummier per dag.
Røykeavvenning
Behandlingstiden er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Nikotindosen reduseres deretter gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag. Lengre behandlingstid enn ett år anbefales ikke.
Røykereduksjon
Nicotinell tyggegummi brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene, og med formål om å begrense røykingen så mye som mulig. Om en reduksjon av antall sigaretter per dag ikke er oppnådd etter 6 uker bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte å røyke bør settes i gang så snart røykeren kjenner seg klar, men ikke senere enn 6 måneder etter behandlingsstart. Om det ikke er mulig å gjøre et oppriktig forsøk på å slutte å røyke i løpet av 9 måneder etter behandlingsstart, bør profesjonell hjelp oppsøkes.
Slik tygges Nicotinell tyggegummi:Bruksanvisning:
Start behandlingen med Nicotinell den dagen du slutter å røyke. For å lykkes med denne behandlingen bør du slutte helt med å røyke.
Bruk én tyggegummi når trang til røyk oppstår; Ikke bruk mer enn én tyggegummi om gangen. Ikke bruk mer enn én tyggegummi per time. Tyggegummien skal ikke svelges. Du må ikke røyke og bruke Nicotinell tyggegummi samtidig.
 1. Tygg én tyggegummi langsomt til smaken blir sterk.
 2. La tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken har blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter til nikotinet er tygget ut.
Regelmessig bruk av Nicotinell tyggegummi i mer enn 1 år er vanligvis ikke anbefalt. I enkelte tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for å unngå tilbakefall til røyking. Tyggegummier som blir til overs bør spares, ettersom røyksug plutselig kan oppstå.
Behandling med Nicotinell tyggegummi i kombinasjon med Nicotinell depotplaster
Dersom du ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell tyggegummi eller du ønsker å redusere bruken av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 2 mg tyggegummi.
MERK: Les pakningsvedlegget for Nicotinell depotplaster før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling:
Start behandlingen med ett plaster 21 mg/24 timer i kombinasjon med Nicotinell 2 mg tyggegummi. Bruk antall tyggegummier etter behov, i de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Du bør ikke bruke mer enn 24 tyggegummier per dag. Vanligvis bør behandlingen vare i 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis.
Reduksjon av nikotindose:
Dette kan gjøres på to måter. Enten brukes plaster med lavere styrke, det vil si 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker i kombinasjon med den innledende dosen Nicotinell 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres antall 2 mg tyggegummi gradvis i inntil 12 måneder. Eventuelt kan bruk av plaster avbrytes og antall 2 mg tyggegummi reduseres gradvis i inntil 12 måneder.
Anbefalt dosering:

Periode

Plaster

2 mg tyggegummi

Innledende behandling

Første
6-12 uker

1 plaster
21 mg/24 timer

Ved behov, 5-6 tyggegummier per dag er anbefalt

Reduksjon av nikotindose – alternativ 1

Neste 3-6 uker

1 plaster
14 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Påfølgende 3-6 uker

1 plaster
7 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Inntil
12 måneder

---

Reduser gradvis antall tyggegummier

Reduksjon av nikotindose – alternativ 2

Inntil
12 måneder

---

Fortsett med gradvis reduksjon av antall tyggegummier

Dersom du tar for mye av Nicotinell
Hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for vurdering av risikoen og rådgivning.
Hvis du har brukt for mange nikotin tyggegummier kan du begynne å føle deg syk, svimmel og uvel. Stopp å bruke tyggegummien og kontakt helsepersonell umiddelbart. Generelle symptomer på overdosering av nikotin er svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttproduksjon, halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller andre forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdoser kan disse symptomene etterfølges av utmattelse, lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Barn er mer følsomme for nikotin (pga. lav kroppsvekt) og blir lettere forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn. Kontakt derfor lege umiddelbart ved mistanke om forgiftning hos et barn.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen av bivirkningene du kan opplevede første dagene du bruker Nicotinell er svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser. Disse bivirkningene kan være abstinenssymptomer som du kan oppleve i forbindelse med røykeslutt og kan skyldes at du får mindre nikotin enn du er vant til.
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • kvalme
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • betennelse i slimhinnen i munnen, ubehag i munnen
 • sårhals
 • oppkast
 • ubehag i magen, magesmerter
 • diaré
 • fordøyelsesbesvær/halsbrann
 • luft i magen
 • hikke
 • forstoppelse
 • svimmelhet og hodepine
 • søvnløshet
 • hoste
 • munntørrhet
 • smerter i munn, hals og kjevemuskel kan også forekomme.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • rødhet i huden (erytem)
 • kløende hudutslett (elveblest)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • forstyrrelser i hjerterytme
 • overfølsomhetsreaksjoner
Ikke kjent frekvens (Forekommer hos et ukjent antall personer):
 • økt spyttsekresjon
 • svelgevansker
 • raping
 • skjelving
 • sår i munnen
 • kortpustethet
 • svakhetsfølelse
 • tretthet
 • sykdomsfølelse
 • influensalignende symptomer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke Nicotinell hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Nicotinell tyggegummi
Nicotinell medisinsk tyggegummi finnes i to styrker.
Virkestoff er nikotin.
Hver Nicotinell medisinsk tyggegummi inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin.
Finnes i 3 ulike varianter: Nicotinell med peppermyntesmak, med fruktsmak og med lakrissmak.
Andre innholdsstoffer er:
Nicotinell tyggegummi med peppermyntesmak:
Tyggegummibase Dan Med (inneholder butylhydroksytoluen (E 321)), kalsiumkarbonat, sorbitol (E 420), vannfritt natriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, Amberlite, levomentol, peppermynteolje, glyserol (E 422), renset vann, acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, eukalyptusolje, talkum.
Drasjering: xylitol, mannitol (E 421), peppermynteolje, gelatin, titandioksid (E171), levomentol, karnaubavoks.
Nicotinell tyggegummi med fruktsmak:
Tyggegummibase Dan Med (inneholder butylhydroksytoluen (E 321)), kalsiumkarbonat, sorbitol (E 420), vannfritt natriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, levomentol, Amberlite, glyserol (E 422), renset vann, tutti smakstilsetning, acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, talkum.
Drasjering: xylitol, mannitol (E 421), gelatin, titandioksid (E171), tutti smakstilsetning, levomentol, karnaubavoks.
Nicotinell tyggegummi med lakrissmak:
Tyggegummibase Dan Med (inneholder butylhydroksytoluen (E 321)), kalsiumkarbonat, sorbitol (E 420), vannfritt natriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, Amberlite, glyserol (E 422), renset vann, stjerneanisolje, glycyrrhizae- ekstrakt, levomentol, eukalyptusolje, sakkarin, sakkarinnatrium, acesulfamkalium, talkum.
Drasjering: Xylitol, mannitol (E 421), gelatin, titandioksid (E171), stjerneanisolje, levomentol, eukalyptusolje, karnaubavoks.
Hvordan Nicotinell tyggegummi ser ut og innholdet i pakningen
Tyggegummien er hvit og rektangulær. Den er pakket i blisterpakninger.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 800 58 630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Tilvirkere
Famar SA, Avlonas, Attiki, Hellas
Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100 Vejle, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no