Granon Takeda

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Granon brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege innen 7 dager dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Granon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Granon
 3. Hvordan du bruker Granon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Granon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Granon er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Granon 200 mg kan brukes reseptfritt til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene hos voksne og barn over 6 år. Granon 600 mg kan brukes reseptfritt til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene hos voksne over 18 år. Granon løser opp slim ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Granon

Bruk ikke Granon
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du nylig har hostet opp blod
Granon skal ikke brukes til barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Granon:
 • dersom du har astma eller tidligere har hatt kramper i luftveiene (bronkospasmer)
 • dersom du har eller har hatt magesår
 • dersom du er spesielt følsom overfor histamin
Granon kan føre til alvorlige hudreaksjoner. Dersom du får forandringer i hud og slimhinner bør du avslutte behandlingen med Granon og ta kontakt med legen din.
Andre legemidler og Granon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Dersom du får behandling med antibiotika (f.eks. cefaleksin) for en infeksjon, bør antibiotika og Granon tas med 1-2 timers mellomrom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • Hostedempende legemidler undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Du bør derfor ikke bruke hostedempende legemidler sammen med Granon uten at dette er avtalt med legen din.
 • Dersom du bruker glyseroltrinitrat for behandling av angina pectoris og hjertesvikt.
Inntak av Granon sammen med mat og drikke
Du kan ta Granon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bruke Granon dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Granon påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Granon inneholder sorbitol og laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Granon 200 mg, brusetabletter inneholder 99 mg natrium per brusetablett. Dersom du følger en natriumredusert eller saltfattig diett, må du ta hensyn til dette.
Granon 600 mg, brusetabletter inneholder 139 mg natrium per brusetablett. Dersom du følger en natriumredusert eller saltfattig diett, må du ta hensyn til dette.

3. Hvordan du bruker Granon

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruksanvisning: Du skal løse opp brusetabletten i 1/2-1 glass med vann før bruk. Når brusetabletten er løst opp i vannet, er oppløsningen en klar, fargeløs væske som du skal drikke. 600 mg brusetabletten kan deles i to like doser.
Du bør ikke ta Granon sent om kvelden da det i starten av behandlingen vil være mer tyntflytende slim som skal hostes opp. Dette kan forstyrre nattesøvnen.
Den anbefalte dosen er:
200 mg brusetabletter:
Voksne over 18 år: 200 mg 2-3 ganger daglig.
Barn over 6 år: 200 mg 2 ganger daglig.
Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.
600 mg brusetabletter:
Voksne over 18 år: 600 mg en gang daglig.
Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.
Dersom du tar for mye av Granon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalme og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Granon
Dersom du har glemt en dose, ta denne så raskt som mulig. Er det imidlertid kort tid til neste dose skal tas så hopper du over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 1000 brukere):
 • Pusteproblemer. Kontakt lege/legevakt umiddelbart.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 10 000 brukere):
 • Plutselig hudutslett, pusteproblemer og besvimelse (i løpet av noen minutter til timer) på grunn av overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner/sjokk). Dette kan være livstruende. Kontakt lege/legevakt umiddelbart.
Ikke alvorlige bivirkninger
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 100 brukere):
 • Betennelse i munnen, magesmerter, diaré, kvalme, halsbrann, oppkast.
 • Hodepine, feber.
 • Overfølsomhetsreaksjoner (kløe, elveblest, hudutslett og hevelser, pusteproblemer, rask puls og lavt blodtrykk).
 • Øresus (tinnitus).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 1000 brukere):
 • Kløe.
 • Utslett, (elveblest) og hevelse. Kan være alvorlig. Kontakt lege. Dersom du opplever hevelse i ansiktet, lepper og tunge kan denne være livstruende. Kontakt lege/legevakt umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Granon

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen og tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Granon
 • Virkestoff er acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer er askorbinsyre, vannfri sitronsyre, vannfri laktose, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, natriumsitrat, mannitol (E421), natriumcyklamat (E952), sakkarinnatrium (E954).
  Sitronaroma: sorbitol (E420), mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton, kolloidal vannfri silika, sitrusoljer.
Hvordan Granon ser ut og innholdet i pakningenGranon 200 mg, brusetabletter:
Granon 200 mg, brusetablett er en rund, hvit brusetablett.
Granon 200 mg finnes i pakninger på 20 brusetabletter.
Granon 600 mg, brusetabletter:
Granon 600 mg, brusetablett er en rund, hvit brusetablett med delestrek på den ene siden.
Granon 600 mg finnes i pakninger på 10 brusetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Tilvirker
Hermes Arzneimittel GmbH
Georg-Kalb-Strasse 5-8
82049 Grosshesselohe/München
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 06.03.2017