Maxalt Organon tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Maxalt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Maxalt
 3. Hvordan du bruker Maxalt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Maxalt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Maxalt er og hva det brukes mot

Maxalt tilhører en gruppe medisiner som kalles selektive 5-HT1B/1D-reseptoragonister.
Maxalt brukes for å behandle hodepinefasen av et migreneanfall hos voksne.
Behandling med Maxalt:
Reduserer utvidelsen av blodårene som omgir hjernen. Det er denne utvidelsen som fører til hodepinen i et migreneanfall.

2. Hva du må vite før du bruker Maxalt

Bruk ikke Maxalt
 • dersom du er allergisk overfor rizatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har moderat alvorlig eller alvorlig høyt blodtrykk eller mildt høyt blodtrykk som ikke kontrolleres med legemidler
 • dersom du har eller noensinne har hatt hjerteproblemer inkludert hjerteinfarkt eller smerter i brystet (angina), eller du har opplevd symptomer på hjertesykdom
 • dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • dersom du har hatt slag (cerebrovaskulær hendelse, CVA) eller små slag (forbigående anfall med blodmangel i hjernen, TIA)
 • dersom du har blokkeringsproblemer i arteriene (perifer karsykdom)
 • dersom du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere som moklobemid, fenelzin, tranylcypromin eller pargylin (legemidler til behandling av depresjon) eller linezolid (et antibiotikum), eller hvis det er mindre enn to uker siden du sluttet å bruke MAO-hemmere
 • dersom du nå bruker legemidler av ergotamintypen, som ergotamin eller dihydroergotamin, for å behandle din migrene, eller metysergid for å forebygge migreneanfall
 • dersom du bruker andre legemidler i samme klasse, slik som sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan for å behandle din migrene (se Andre legemidler og Maxalt nedenfor)
Snakk med lege eller apotek før du tar Maxalt dersom du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Maxalt dersom:
 • du har noen av de følgende risikofaktorer for hjertesykdommer: høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), du røyker eller bruker nikotinerstatningsprodukter, du har hjertesykdom i familien, du er mann over 40 år eller kvinne etter overgangsalderen
 • du har problemer med nyrene eller leveren
 • du har et spesielt problem med hvordan hjertet ditt slår (grenblokk)
 • du har eller har hatt noen allergier
 • hodepinen din er forbundet med svimmelhet, vanskeligheter med å gå, mangel på koordinasjon eller svakhet i armer og ben
 • du bruker urtepreparater som inneholder johannesurt
 • du har hatt allergiske reaksjoner som hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg, som kan forårsake vanskeligheter med å puste og/eller svelge (angioødem)
 • du bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som sertralin, escitalopramoksalat og fluoksetin, eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmer (SNRI) som venlafaksin og duloksetin for depresjon
 • du har hatt forbigående symptomer som brystsmerter og stramninger i bryst og hals
Dersom du bruker Maxalt for ofte, kan dette føre til at du får kronisk hodepine. I slike tilfeller bør du kontakte lege, da du kanskje må slutte å bruke Maxalt.
Snakk med lege eller apotek om dine symptomer. Legen din vil avgjøre om du har migrene. Du skal bare bruke Maxalt ved migreneanfall. Maxalt skal ikke brukes for å behandle hodepine som kan skyldes andre mer alvorlige tilstander.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette inkluderer urtemedisin og de du vanligvis bruker mot migrene. Dette er fordi Maxalt kan påvirke hvordan noen legemidler virker. Andre legemidler kan også påvirke Maxalt.
Andre legemidler og Maxalt
Bruk ikke Maxalt
 • dersom du allerede tar en 5-HT1B/1D-reseptoragonist (noen ganger kalt triptaner) som sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan
 • dersom du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere som moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, linezolid eller pargylin, eller det er mindre enn to uker siden du sluttet å bruke en MAO-hemmer
 • dersom du bruker legemidler av ergotamintypen, som ergotamin eller dihydroergotamin, til behandling av din migrene
 • dersom du bruker metysergid til å forebygge migreneanfall
Legemidlene i listen ovenfor kan øke risikoen for bivirkninger når de tas sammen med Maxalt.
Du bør vente minst 6 timer etter at du har tatt Maxalt før du tar legemidler av ergotamintypen som ergotamin, dihydroergotamin eller metysergid.
Du bør vente minst 24 timer etter at du har tatt legemidler av ergotamintypen før du tar Maxalt.
Snakk med lege for veiledning og informasjon om risikoen ved bruk av Maxalt
 • dersom du bruker propranolol (se avsnitt 3 Hvordan du bruker Maxalt)
 • dersom du bruker SSRIer som sertralin, escitalopramoksalat og fluoksetin eller SNRIer som venlafaksin og duloksetin mot depresjon.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Maxalt sammen med mat og drikke
Det kan ta lenger tid før Maxalt virker dersom det tas sammen med mat. Selv om det er bedre å ta Maxalt på tom mage, kan du fremdeles ta Maxalt når du har spist.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om Maxalt er skadelig for fosteret når det tas av gravide. Amming bør unngås i 24 timer etter behandling.
Barn og ungdom
Bruk av Maxalt tabletter hos barn under 18 år er ikke anbefalt.
Bruk av Maxalt hos pasienter eldre enn 65 år
Det finnes ingen fullstendige studier som ser på sikkerhet og effekt av Maxalt blant pasienter eldre enn 65 år.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg søvnig eller svimmel når du tar Maxalt. Dersom dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Maxalt inneholder laktosemonohydratMaxalt 5 mg tabletter
5 mg tabletten inneholder 30,25 mg laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkerarter, bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.
Maxalt 10 mg tabletter
10 mg tabletten inneholder 60,50 mg laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkerarter, bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker MaxaltMaxalt brukes til å behandle migreneanfall. Ta Maxalt så snart som mulig etter at migrenehodepinen har startet. Ikke bruk Maxalt til å forebygge et anfall.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 10 mg.
Hvis du på nåværende tidspunkt bruker propranolol eller har problemer med nyrene eller leveren, skal du bruke en dose på 5 mg Maxalt. Du bør alltid vente minst 2 timer mellom inntak av propranolol og Maxalt, opptil maksimum 2 doser i løpet av en 24 timers periode.
Maxalt (rizatriptanbenzoat) tabletter bør tas gjennom munnen og svelges hele med væske.
Maxalt er også tilgjengelig som 5 eller 10 mg smeltetablett som løser seg opp i munnen. Smeltetabletten kan brukes i situasjoner hvor væske ikke er tilgjengelig eller for å forhindre kvalme og oppkast som kan etterfølge inntak av tabletter med væske.
Dersom migrenesymptomene kommer tilbake innen 24 timer
Hos noen pasienter kan migrenesymptomer komme tilbake innen 24 timer. Hvis din migrene kommer tilbake, kan du ta en ny dose Maxalt. Du må alltid vente minst 2 timer mellom hver dose.
Dersom du fortsatt har migrene etter 2 timer
Dersom du ikke får effekt etter den første dosen Maxalt ved et anfall, bør du ikke ta en ny dose Maxalt til å behandle det samme anfallet. Det er likevel sannsynlig at Maxalt vil virke ved neste anfall.
Ikke ta mer enn to doser Maxalt i løpet av en 24 timers periode (f.eks. ikke mer enn to 10 mg tabletter eller 5 mg tabletter eller smeltetabletter i en 24 timers periode). Du må alltid vente minst 2 timer mellom hver dose.
Kontakt lege dersom tilstanden din blir verre.
Dersom du tar for mye av Maxalt
Kontakt lege eller apotek umiddelbart hvis du har fått i deg for mye av Maxalt. Ta legemiddelpakningen med deg.
Symptomer på overdose kan inkludere svimmelhet, søvnighet, oppkast, besvimelse og lav puls. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå ved bruk av dette legemidlet.
I studier på voksne pasienter var de vanligste rapporterte bivirkningene svimmelhet, søvnighet og tretthet.
Vanlige (forekommer hos inntil 1-10 av 100 personer)
 • kribling (parestesi), hodepine, redusert følelse i huden (hypoestesi), redusert mental årvåkenhet, søvnløshet.
 • hurtig eller uregelmessig puls (hjertebank).
 • rødming (rødhet i ansiktet som varer en kort periode).
 • svelgplager.
 • sykdomsfølelse (kvalme), munntørrhet, oppkast, diaré, dårlig fordøyelse (dyspepsi).
 • tyngde- og trykkfølelse i deler av kroppen, nakkesmerter, stivhet.
 • mage- eller brystsmerter.
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1-10 av 1000 personer)
 • vond smak i munnen.
 • ustødig gange (ataksi), svimmelhet (vertigo), tåkesyn, skjelving, besvimelse (synkope).
 • forvirring, nervøsitet.
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), tørste, hetetokter, svetting.
 • utslett, kløe og utslett med blemmer (elveblest), hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan gi vanskeligheter med å puste og/eller svelge (angioødem), pusteproblemer (dyspné).
 • stramhetsfølelse i deler av kroppen, muskelsvakhet.
 • endringer i rytmen eller hastigheten av hjerteslagene (arytmi), avvik i elektrokardiogrammet (en test som registrerer den elektriske aktiviteten i hjertet ditt), unormal høy puls (takykardi).
 • ansiktssmerter, muskelsmerter.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1-10 av 10 000 personer)
 • pipende pust.
 • allergisk reaksjon (hypersensitivitet), plutselig livstruende allergisk reaksjon (anafylaksi).
 • slag (som generelt oppstår hos pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), røyking, brukere av nikotinerstatningsprodukter, tidligere hjertesykdom eller slagtilfeller i familien, menn over 40 år, kvinner etter menopausen, et spesielt problem med måten hjertet slår på (grenblokk)).
 • langsom puls (bradykardi).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • hjerteinfarkt, kramper i blodårer i hjertet (som generelt oppstår hos pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), røyking, brukere av nikotinerstatningsprodukter, tidligere hjertesykdom eller slagtilfeller i familien, menn over 40 år, kvinner etter overgangsalderen, et spesielt problem med måten hjertet slår på (grenblokk)).
 • et syndrom som kalles ”serotonergt syndrom” som kan føre til bivirkninger som koma, ustabilt blodtrykk, uvanlig høy kroppstemperatur, tap av muskelkoordinasjon, opphisselse og hallusinasjoner,
 • alvorlig hudtap med eller uten feber (toksisk epidermal nekrolyse).
 • anfall (krampetrekninger/rykninger).
 • kramper i blodårer i armer og ben som fører til kalde og numne hender eller føtter.
 • kramper i blodårene i tykktarmen som kan forårsake smerter i magen.
Kontakt umiddelbart lege dersom du har symptomer på en allergisk reaksjon, serotonergt syndrom, hjerteinfarkt eller slag.
I tillegg, kontakt lege dersom du opplever symptomer som kan virke som en allergisk reaksjon (som utslett eller kløe) etter å ha tatt Maxalt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Maxalt

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken/folien etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvannet eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Maxalt
Maxalt 5 mg tabletter:
Virkestoffet i Maxalt er rizatriptan. En tablett inneholder 5 mg rizatriptan som 7,265 mg rizatriptanbenzoat.
Maxalt 10 mg tabletter:
Virkestoffet i Maxalt er rizatriptan. En tablett inneholder 10 mg rizatriptan som 14,53 mg rizatriptanbenzoat.
De andre innholdsstoffene i Maxalt tabletter er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460a), pregelatinisert maisstivelse, jernoksid (E172) og magnesiumstearat (E572).
Hvordan Maxalt ser ut og innholdet i pakningen
Maxalt 5 mg tabletter:
5 mg tabletter er lys rosa, kapselformede, preget med MSD på den ene siden og 266 på den andre.
Maxalt 10 mg tabletter:
10 mg tabletter er lys rosa, kapselformede, preget med MAXALT på den ene siden og MSD 267 på den andre.
Pakningsstørrelser: Pakninger med 2, 3, 6, 12 eller 18 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Organon Norway AS
Tlf: +47 24 14 56 60
info.norway@organon.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:MAXALT 5 mg tabletter
Belgia MAXALT 5 mg
Finland, Frankrike, Hellas, Island, Nederland,
Norge, Polen, Sverige, Storbritannia og Østerrike MAXALT
Irland Rizatriptan MSD 5 mg Tablets
Italia MAXALT 5 mg compresse
Romania MAXALT 5 mg comprimate
Tyskland MAXALT 5 mg Tabletten
Maxalt 10 mg tabletter
Belgia, Spania MAXALT 10 mg
Finland, Frankrike, Hellas, Island, Nederland, Norge,
Polen, Portugal, Storbritannia, Sverige og Østerrike MAXALT
Irland Rizatriptan MSD 10 mg Tablets
Italia MAXALT 10 mg compresse
Romania MAXALT 10 mg comprimate
Tyskland MAXALT 10 mg Tabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.