Palladon Mundipharma infusjons-/injeksjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Palladon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Palladon
 3. Hvordan du bruker Palladon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Palladon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Palladon er og hva det brukes mot

Palladon inneholder virkestoffet hydromorfonhydroklorid, som er et sterkt smertestillende legemiddel (analgetikum) tilhørende opioidgruppen.
Du har fått forskrevet Palladon til behandling av sterke smerter.

2. Hva du må vite før du bruker Palladon

Bruk ikke Palladon:
 • hvis du er allergisk overfor hydromorfon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har pustevansker (åndedrettshemming)
 • hvis du alvorlig bronkialastma
 • hvis du har en lungesykdom forbundet med blokkering av luftveiene (alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom eller alvorlig KOLS)
 • hvis du har hjerteproblemer etter langvarig lungesykdom (cor pulmonale)
 • hvis du har sterke magesmerter
 • hvis du har en tilstand hvor tynntarmen ikke fungerer som den skal (paralytisk tarmslyng)
 • hvis du bruker en type legemidler som kalles monoaminoksidasehemmere (f.eks. tranylcypromid, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid eller linezolid) eller hvis du har brukt denne typen legemidler de siste to ukene.
Palladon skal ikke brukes hvis pasienten er i koma.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen før behandling med Palladon hvis:
 • du har alvorlige pustevansker (nedsatt lungefunksjon)
 • du har søvnproblemer (søvnapné)
 • du er avhengig av sterke smertestillende legemidler
 • du har hodeskade (pga. fare for økt hjernetrykk)
 • du har epileptiske anfall eller kramper
 • du er avhengig av alkohol
 • du har fått abstinenssymptomer som uro, angst, nervøsitet, søvnvansker, hyperaktivitet, skjelving og mage-tarmproblemer når du har sluttet med alkohol eller legemidler
 • du har en mental lidelse som følge av en forgiftning (toksisk psykose)
 • du har lavt blodtrykk forbundet med lite sirkulerende blodvolum (hypotensjon med hypovolemi)
 • du føler deg ør eller at du skal besvime
 • du har problemer med galleblæren
 • du har betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • du har tarmproblemer (som obstruktiv eller inflammatorisk tarmlidelse)
 • du har prostataproblemer (som vannlatingsvansker)
 • du har dårlig binyrefunksjon (f.eks. Addisons sykdom)
 • du har dårlig skjoldkjertelfunksjon (hypotyreose)
 • du har en kronisk obstruktiv lungesykdom (som KOLS) eller nedsatt lungefunksjon
 • du har nedsatt allmenntilstand eller er eldre
 • du har eller vanligvis har forstoppelse
 • du har alvorlige nyreproblemer (inkludert urinveiskolikk)
 • du har alvorlige leverproblemer
Dette legemidlet kan forårsake pustevansker under søvn. Disse vanskene kan inkludere pustepauser under søvn, oppvåkning grunnet kortpustethet, vansker med å forbli sovende eller utpreget søvnighet på dagtid. Kontakt legen dersom du eller noen andre observerer disse symptomene. Legen kan ønske å redusere dosen din.
I likhet med andre opioider kan Palladon påvirke den normale produksjonen av hormoner i kroppen slik som kortisol eller kjønnshormoner, særlig hvis du har tatt høye doser over lang tid.
Snakk med legen hvis noe av dette er eller har vært aktuelt for deg.
Den største risikoen ved for stort inntak av opioider er pustevansker (respirasjonshemming).
Pasienter kan utvikle toleranse ved langtidsbruk av Palladon. Dette betyr at du kan trenge høyere doser for å oppnå ønsket smertekontroll.
Kronisk bruk av Palladon kan medføre fysisk avhengighet. Hvis behandlingen avbrytes brått kan det oppstå abstinenssymptomer som uro, angst, nervøsitet, søvnvansker, ufrivillige muskelsammentrekninger, skjelving og mage-tarmproblemer. Hvis du ikke lenger trenger behandling med hydromorfon, vil legen trappe døgndosen din gradvis ned for å forebygge disse symptomene.
Virkestoffet hydromorfonhydroklorid har en misbruksprofil tilsvarende andre sterke opioider. Det er fare for utvikling av psykologisk avhengighet. Palladon bør derfor brukes med spesiell forsiktighet hos pasienter med tidligere alkohol- og stoffmisbruk.
Økt smertefølsomhet (hyperalgesi) som ikke vil respondere på ytterligere doseøkning av Palladon, kan oppstå, spesielt ved høye doser. Legen avgjør om en dosereduksjon eller bytte av smertestillende legemiddel (opioid) er nødvendig i en slik situasjon.
Informer legen hvis du får tynntarmsproblemer (paralytisk tarmslyng) under behandling med Palladon. Legen vil iverksette nødvendige tiltak.
Informer legen på sykehuset om at du tar Palladon dersom du skal opereres, da det kan være nødvendig å justere injeksjonsmengden du får.
Bruk av Palladon kan gi positive resultater i dopingkontroller.
Barn
Palladon er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Andre legemidler og Palladon
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved samtidig bruk av visse legemidler eller alkohol kan bivirkninger av Palladon (som døsighet, pustevansker, forstoppelse, munntørrhet, vannlatingsvansker) eller de andre legemidlene bli endret.
Informer legen hvis:
 • du bruker legemidler til behandling av angst (f.eks. beroligende legemidler)
 • du har fått narkose (f.eks. med et barbiturat)
 • du bruker legemidler for å få sove (hypnotika eller sedativa, inkludert benzodiazepiner)
 • du bruker legemidler til behandling av psykiatriske eller mentale lidelser (antipsykotika slik som fenotiaziner)
 • du bruker legemidler til behandling av depresjon (antidepressiva)
 • du bruker legemidler mot kvalme eller oppkast (antiemetika)
 • du bruker legemidler til å forebygge eller lindre allergisymptomer (antihistaminer)
 • du bruker legemidler til behandling av Parkinsons sykdom
 • du bruker andre sterke smertestillende legemidler eller nylig har brukt et smertestillende legemiddel av opioidtypen
Bruk ikke Palladon hvis du bruker en spesiell type legemidler som kalles monoaminoksidasehemmere eller har brukt denne typen legemidler de siste to ukene.
Samtidig bruk av Palladon og beroligende midler, slik som benzodiazepiner eller relaterte legemidler, øker risikoen for døsighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes når det ikke er mulig med andre behandlingsalternativer.
Hvis legen imidlertid forskriver Palladon sammen med beroligende midler, bør dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen.
Informer legen om alle beroligende midler du har tatt, og følg legens doseanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende om å være klar over tegnene og symptomene nevnt ovenfor.
Kontakt legen din dersom du opplever slike symptomer.
Inntak av Palladon sammen med alkohol
Alkoholinntak under behandling med Palladon kan gjøre deg døsig. Unngå å drikke alkohol dersom du påvirkes.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du skal ikke bruke Palladon under graviditet eller fødsel, med mindre legen spesifikt har bedt deg gjøre det. Hvis du bruker Palladon ved fødsel kan livmorens sammentrekninger reduseres. I tillegg kan det nyfødte barnet få langsomt og overfladisk åndedrett (åndedrettshemming).
Nyfødte babyer kan lide av abstinenssymptomer (som skingrende skriking, skjelvinger, anfall, dårlig matlyst og diaré) hvis moren deres har brukt hydromorfon i lang tid under graviditeten.
Amming
Palladon skal ikke brukes ved amming da virkestoffet kan utskilles i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Palladon kan gjøre deg døsig og dermed nedsette din evne til å kjøre og bruke maskiner. Dette gjelder spesielt:
 • i begynnelsen av behandlingen
 • hvis dosen økes
 • hvis du har byttet til Palladon fra et annet opioid
 • hvis du drikker alkohol eller bruker legemidler som påvirker hjernefunksjonen
Rådfør deg med legen før du kjører eller bruker maskiner.
Palladon inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Palladon

En lege eller sykepleier vil vanligvis tilberede og gi deg injeksjonen.
Legen bestemmer hvor mye Palladon du trenger ut fra:
 • hvor sterke smerter du har
 • tidligere dose du har fått av smertestillende legemidler
 • din alder og vekt
Legen vil øke mengden av Palladon som du får inntil smertene dine lindres. Rådfør deg med legen hvis du fortsatt har smerter mens du behandles med Palladon.
Bruk ikke Palladon 10 mg, 20 mg eller 50 mg som første opioidbehandling. Disse høydoseformene skal kun brukes som individuelle doser hvis du ikke lenger får tilstrekkelig effekt av lavere doser av hydromorfonpreparater (Palladon 2 mg) eller like sterke smertestillende legemidler ved langtidsbehandling av smerter.
Den vanlige startdosen av Palladon er som følger:
Voksne og ungdom (over 12 år)
 • Ved én injeksjon i en vene, er den vanlige dosen 1-1,5 mg gitt langsomt over 2-3 minutter. Dette kan gjentas hver 3-4. time.
 • Ved én injeksjon gjennom en tynn nål inn i vevet under huden, er den vanlige dosen 1-2 mg. Dette kan gjentas hver 3-4. time.
 • Ved infusjon i en vene eller gjennom en tynn nål inn i vevet under huden, er den vanlige startdosen 0,15-0,45 mg/time (eller 0,004 mg/kg kroppsvekt/time).
 • Ved pasientkontrollert smertelindring (PCA) er den vanlig anbefalte bolusdosen 0,2 mg med et stoppintervall på 5-10 minutter.
Eldre pasienter (over 75 år)
En lavere dose kan være nok til å gi tilfredsstillende smertelindring hos eldre pasienter.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Hvis du har lever- eller nyreproblemer, kan du trenge mindre Palladon for smertelindring.
Barn (under 12 år)
Palladon er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Administrasjonsmåte
En lege eller sykepleier vil vanligvis gi deg Palladon.
Palladon er tiltenkt injeksjon eller infusjon i en vene (intravenøst = iv) eller gjennom en tynn nål under huden (subkutant = sc).
Behandlingsvarighet
Palladon skal kun brukes så lenge det er nødvendig. Legen bestemmer når og hvordan behandlingen skal avsluttes. Hvis du får langtidsbehandling skal legen regelmessig sjekke om du fortsatt trenger Palladon. Ikke avbryt behandlingen uten å rådføre deg med legen (se “Dersom du avbryter behandling med Palladon”).
Dersom du tar for mye av Palladon
Kontakt lege eller sykehus omgående. I alvorlige tilfeller kan en overdosering medføre bevisstløshet eller dødsfall. Følgende symptomer kan oppstå etter en overdosering:
 • små pupiller
 • langsom hjerterytme
 • pustevansker
 • lavt blodtrykk
 • bevisstløshet som kan medføre koma
 • lungebetennelse forårsaket av inhalasjon av oppkast eller fremmedlegeme (symptomer kan inkludere kortpustethet, hoste og feber).
Dersom du har brukt for mye Palladon injeksjon skal du under ingen omstendigheter sette deg selv i en situasjon som krever årvåkenhet, som f.eks. bilkjøring.
Pasienten kan trenge akuttbehandling på sykehus. Ta med deg dette pakningsvedlegget og eventuelle gjenværende ampuller for å vise legen du oppsøker.
Dersom du har glemt å ta Palladon
Ta Palladon så snart du husker det. Du må aldri ta en dobbelt dose.
Dersom du har glemt å ta Palladon eller har tatt en mindre dose enn forskrevet, vil dette medføre utilfredsstillende og/eller utilstrekkelig smertelindring.
Dersom du avbryter behandling med Palladon
Du skal ikke brått avbryte behandling med Palladon, hvis ikke legen ber deg gjøre det. Rådfør deg med legen først hvis du ønsker å avbryte behandling med Palladon. Dersom du brått avbryter behandling med Palladon etter langtidsbehandling, kan du få abstinenssymptomer som uro, angst, nervøsitet, søvnvansker, ufrivillige muskelsammentrekninger, skjelving og mage-tarmproblemer. Legen forteller deg hvordan du skal avbryte behandlingen, vanligvis ved å redusere dosen gradvis slik at du ikke får ubehagelige bivirkninger.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dette legemidlet kan gi allergiske reaksjoner (overfølsomhet). Forekomsten av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner) er ikke kjent. Informer lege omgående hvis du plutselig får pipende pust, pustevansker, hevelse i øyelokk, ansikt, lepper, munn eller svelg, eller utslett eller kløe, spesielt hvis det gjelder hele kroppen.
Pustevansker (åndedrettshemming) er den største faren ved opioidoverdosering.
De fleste vil få forstoppelse ved bruk av Palladon. Økt inntak av fiber (frukt, grønnsaker, grovt brød, pasta, brun ris) og væske kan bidra til å redusere problemet, men ved behov kan legen forskrive et avføringsmiddel.
Du kan få kvalme eller oppkast ved bruk av Palladon. Dette vil vanligvis gå over etter noen få dager, men legen kan forskrive et kvalmestillende legemiddel hvis problemet fortsetter.
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • svimmelhet, trøttere enn vanlig
 • forstoppelse
 • kvalme
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • forvirringstilstand
 • munntørrhet, oppkast
 • kløe, svetting
 • sterkt vannlatingsbehov
 • følelse av uvanlig svakhet
 • nedsatt appetitt
 • angst, søvnløshet
 • hodepine
 • magesmerter eller -besvær
 • hudreaksjoner på injeksjonsstedet
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • uro
 • ekstrem lykkefølelse, hallusinasjoner
 • skjelving, muskelspasmer, prikking i hender og føtter
 • tåkesyn
 • lavt blodtrykk
 • fordøyelsesbesvær
 • utslett
 • nedsatt sexlyst, impotens
 • abstinenssymptomer som uro, angst, nervøsitet, søvnvansker, hyperaktivitet, skjelving og mage-tarmproblemer
 • depresjon, mareritt
 • kortpustethet
 • diaré, smaksforstyrrelser
 • endrede resultater av blodprøver for å sjekke at leveren virker som den skal
 • tretthet
 • sykdomsfølelse
 • hevelse i hender, ankler eller føtter
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • sedasjon
 • langsom hjerterytme, uregelmessig hjerterytme, rask hjerterytme
 • pustevansker eller pipende pust
 • endrede resultater av blodprøver for å sjekke at bukspyttkjertelen virker som den skal
 • ansiktsrødme
 • manglende energi
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)
 • irritasjon og hard hud på injeksjonsstedet (spesielt etter gjentatt tilførsel under huden)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • pustevansker under søvn (søvnapnésyndrom)
 • legemiddelavhengighet
 • ubehagelig eller ukomfortabelt humør
 • epileptiske anfall eller kramper
 • ukontrollerte muskelbevegelser
 • legemiddeltoleranse
 • økt smertefølsomhet (hyperalgesi, se “Vis forsiktighet ved bruk av Palladon” i punkt 2)
 • en tilstand hvor tynntarmen ikke fungerer som den skal (paralytisk ileus)
 • redusert pupillstørrelse
 • kløende utslett, rødme av huden
 • abstinenssymptomer hos babyer født av mødre som har brukt Palladon i svangerskapet (se avsnitt 2 "Graviditet og amming")
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Palladon

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ampulleetiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Instrukser vedrørende legemidlets stabilitet etter tilberedning
Etter åpning bør dette legemidlet brukes omgående.
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 4ºC, 25ºC og 37ºC.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør legemidlet brukes omgående. Dersom det ikke brukes omgående er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, vanligvis ikke lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, hvis ikke åpning/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Legemidlet skal sjekkes visuelt før bruk. Kun klar oppløsning fri for partikler skal brukes.
Kun til engangsbruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av PalladonPalladon 2 mg/ml:
 • Virkestoff er hydromorfonhydroklorid. Hver ampulle inneholder 2 mg hydromorfonhydroklorid (tilsvarende 1,77 mg hydromorfon) i 1 ml oppløsning.
Palladon 10 mg/ml:
 • Virkestoff er hydromorfonhydroklorid. Hver ampulle inneholder 10 mg hydromorfonhydroklorid (tilsvarende 8,87 mg hydromorfon) i 1 ml oppløsning.
Palladon 20 mg/ml:
 • Virkestoff er hydromorfonhydroklorid. Hver ampulle inneholder 20 mg hydromorfonhydroklorid (tilsvarende 17,73 mg hydromorfon) i 1 ml oppløsning.
Palladon 50 mg/ml:
 • Virkestoff er hydromorfonhydroklorid. Hver ampulle inneholder 50 mg hydromorfonhydroklorid (tilsvarende 44,33 mg hydromorfon) i 1 ml oppløsning.
Andre innholdsstoffer er:
 • Sitronsyre, vannfri
 • Natriumsitrat
 • Natriumklorid
 • Natriumhydroksidoppløsning (4 %)
 • Saltsyre 3,6 %
 • Vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Palladon ser ut og innholdet i pakningen
Palladon er en klar, fargeløs til svakt gul, pH 4,0 injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning som leveres i glassampuller i pakninger på 5 × 1 ml ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mundipharma AS
Lysaker torg 5
N-1366 Lysaker
Tilvirker
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.03.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Palladon 2 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsningPalladon 10 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsningPalladon 20 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsningPalladon 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
hydromorfonhydroklorid
Dosering og administrasjonsmåte
Administrasjonsmåte
Intravenøs injeksjon eller infusjon
Subkutan injeksjon eller infusjon
Legemidlet skal sjekkes visuelt før bruk. Kun klar oppløsning fri for partikler skal brukes.
Etter åpning bør dette legemidlet brukes omgående.
Kun til engangsbruk.
Dosering
Dosering av Palladon skal tilpasses pasientens smertegrad og individuelle respons.
Dosen bør titreres til optimal analgetisk effekt.
Selv om det generelt bør gis en tilstrekkelig høy dose, bør målet være laveste dose som gir smertelindring for den enkelte pasient.
Palladon 10 mg, 20 mg og 50 mg er ikke egnet ved oppstart av opioidbehandling. Disse høydoseformene skal kun brukes som individuelle doser hos pasienter som ikke lenger responderer tilstrekkelig på lavere doser av hydromorfonpreparater (Palladon 2 mg) eller analgetika av tilsvarende styrke, ved kronisk smertebehandling. Beholderen i en smertepumpe kan også fylles med individuelle doser av 10 mg, 20 mg eller 50 mg da dosekontroll sikres ved pumpekalibrering.
Palladon skal ikke gis lengre enn absolutt nødvendig. Ved behov for langtidsbehandling kreves grundig og regelmessig oppfølging for å sjekke om og i hvilken grad videre behandling er nødvendig. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med hydromorfon, kan det være tilrådelig å trappe døgndosen gradvis ned for å forebygge abstinenssymptomer.

Alder

Bolus

Infusjon

Voksne og ungdom (> 12 år)

subkutan (s.c.) bruk

1-2 mg s.c. hver 3.-4. time

0,15-0,45 mg/time
0,004 mg/kg kroppsvekt/time

intravenøs (i.v.) bruk

1-1,5 mg i.v. hver 3.-4. time injiseres langsomt over minst 2-3 minutter

0,15-0,45 mg/time
0,004 mg/kg kroppsvekt/time

PCA (s.c. og i.v.)

0,2 mg bolus, stoppintervall 5-10 minutter

Barn (< 12 år)

Ikke anbefalt

Barn (< 12 år)
Palladon er ikke anbefalt til barn under 12 år på grunn av utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet og effekt.
Eldre pasienter
Eldre pasienter (som regel over 75 år) kan trenge en lavere dose enn andre voksne for å oppnå tilstrekkelig smertelindring.
Pasienter med nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon
Disse pasientene kan trenge lavere doser enn andre pasientgrupper for å oppnå tilstrekkelig smertelindring. De bør titreres forsiktig til klinisk effekt.
Holdbarhet
3 år.
Holdbarhet etter åpning: Brukes omgående.
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 4ºC, 25ºC og 37ºC, unntatt for fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter, som ikke bør oppbevares i mer enn 24 timer.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes omgående. Dersom det ikke brukes omgående er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, vanligvis ikke lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, hvis ikke åpning/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Det er observert uforlikeligheter med fortynnede oppløsninger på 50 mg/ml ved oppbevaring i polykarbonatsprøyter i mer enn 24 timer ved 25ºC. Det ble imidlertid ikke funnet holdepunkter for uforlikelighet når samme oppløsninger ble oppbevart ved 4ºC i inntil 7 dager.
Det er ikke observert holdepunkter for uforlikeligheter mellom Palladon ufortynnet eller fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning, glukose 50 mg/ml (5 %) infusjonsvæske, oppløsning, eller vann til injeksjonsvæsker, og representative merker av polypropylensprøyter og PVC-og EVA-infusjonsposer.
Det er ikke observert holdepunkter for uforlikeligheter mellom Palladon ufortynnet eller fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning, eller vann til injeksjonsvæsker, og representative merker av følgende legemidler til injeksjon, ved oppbevaring som høy- eller lavdosekombinasjoner i polypropylensprøyter i 24 timer ved romtemperatur (25ºC).
Hyoskinbutylbromid
Hyoskinhydrobromid
Deksametasonnatriumfosfat
Haloperidol
Midazolamhydroklorid
Metoklopramidhydroklorid
Levomepromazinhydroklorid
Glykopyrroniumbromid
Ketaminhydroklorid
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt overfor.
Feilhåndtering av ufortynnet oppløsning etter åpning av originalampullen, eller av fortynnede oppløsninger kan påvirke preparatets sterilitet.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.