Nix ACO HUD sjampo

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nix
 3. Hvordan du bruker Nix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nix er og hva det brukes mot

Nix inneholder virkestoffet permetrin, som påvirker nervesystemet hos hodelus. Dette medfører at lusene og deres egg dør.
Nix brukes ved behandling av hodelus.

2. Hva du må vite før du bruker Nix

Bruk ikke Nix
 • dersom du er allergisk overfor permetrin, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nix.
 • dersom du samtidig har en annen hudsykdom bør lege kontaktes før behandling med Nix startes.
 • Den aktive ingrediensen (permetrin) i dette legemidlet forårsaker ikke irritasjon i øynene, men sjampo selv kan irritere øynene. Unngå å få preparatet i øynene. Hvis dette skjer, skyll straks med rikelig vann eller med normal natriumklorid løsning hvis tilgjengelig.
 • Hvis du vet at du er allergisk mot krysantemumer eller andre kurvblomstarter, skal du bare bruke Nix etter at du har rådført deg med legen din.
Personer som er allergiske bør ikke bruke Nix.
Nix sjampo er kun til utvortes bruk.
For å unngå å bli smittet igjen er det viktig å finne ut hvor lusene kommer fra, så alle i omgivelsene som har lus kan behandles.
Visse personer f.eks. handikappede og eldre, kan trenge hjelp til å utføre behandlingen riktig. Pleiepersonell som utfører mange behandlinger på rad bør bruke hansker.
Permetrin påvirkes ikke av klor i svømmebasseng, så man kan fortsette med vanlige svømmeaktiviteter etter bruk.
Hodelus kan som andre insekter utvikle motstandskraft mot produkter som brukes. Behandlinger som ikke fullføres øker faren for at lusene blir motstandskraftige mot lusemiddel.
Resultat av behandlingen bør kontrolleres etter en uke. Hvis du finner levende lus, kan behandlingen gjentas. Dersom Nix etter gjentatt behandling ikke gir effekt (innen 14 dager), bør apotek eller lege kontaktes for råd om alternativ behandling.
Barn opp til 3 år
Ikke bruk Nix hos nyfødte og spedbarn under 6 måneder, med mindre legen din har sagt det. Det er ikke tilstrekkelig erfaring hos spedbarn og småbarn. Behandling av barn opp til 3 år skal bare gis under tett medisinsk oppfølging.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som et forsiktighetstiltak bør du ikke bruke Nix under graviditet, hvis ikke legen din anbefaler det.
Hvis nødvendig kan bruk av Nix under graviditet vurderes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandlingen med Nix skal avsluttes/avstås fra.
Kjøring og bruk av maskiner
Nix påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nix inneholder metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, cetylalkohol, propylenglykol og stearalkoniumklorid
Metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Cetylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon. Dette legemidlet inneholder 0,78 mg propylenglykol i hver ml. Dette tilsvarer 46 mg / 59 ml.
Stearalkoniumklorid som kan virke irriterende på huden. Dette legemidlet inneholder 0,0315 g stearalkoniumklorid i hver ml. Dette tilsvarer 1,8585 g / 59 ml.
Dette legemidlet inneholder duftstoffer med allergener:
amylkanelaldehyd, anisylalkohol, benzylakohol, benzylbenzoat, benzylcinnamat, benzylsalisylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, sitral, sitronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, α-Heksylkanelaldehyd, isoeugenol, d-Limonen, linalool og 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen- 1-yl)-3-buten-2-on.
Allergener kan forårsake allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Nix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Alle i familien/omgivelsene som har lus bør behandles samtidig.
Dosering
Voksne, eldre og barn over 6 måneder: 1 flaske (59 ml) holder til behandling av en person med skulderlangt hår.
Til barn under 6 måneder bør Nix kun brukes etter samråd med lege. Samme dosering og administrasjonsvei som for andre aldersgrupper.
Bruksanvisning
1. Vask håret med vanlig sjampo først. Bruk ikke balsam eller kombinerte sjampo/balsamprodukter. Medisinsk sjampo med lav pH-verdi er heller ikke egnet. Etter skylling tørkes håret godt med håndkle. Håret skal være fuktig, ikke vått.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Rist flasken med Nix sjampo godt før bruk. Lag skiller i håret, start på den ene siden av hodet. Påfør Nix i skillene og masser godt. Fortsett til hele hodet er behandlet. Det er viktig at Nix kommer godt ned i hodebunnen. Spesielt viktige områder er bak ørene og i nakken. Sørg deretter for at Nix fordeles i resten av håret.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. La Nix virke i 10 minutter. Skyll godt med vann og tørk håret med et rent håndkle.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Mens håret fortsatt er vått løsnes døde lus ved hjelp av finkammen i pakningen. Eggene sitter fastlimt på hårstråene og kan være vanskelige å få bort.
Mangler tekstalternativ for bilde
En enkelt behandling er som regel tilstrekkelig. Iblant kan enkelte egg overleve behandlingen og nye lus klekkes ut. Disse dør vanligvis i løpet av noen dager. Finkammen bør brukes i en uke etter behandlingen, for å løsne eventuelle nyklekkede lus. Nix har en effekt som varer i ca 14 dager. Håret kan vaskes som vanlig i denne perioden.
Dersom du finner levende lus 7-10 dager etter behandlingen med permetrin, skal du gjenta behandlingen med permetrin. Dersom du fortsatt finner levende lus etter 14-20 dager, kontakt lege for vurdering av andre behandlingsalternativer.
Effekten av produktet på farget, bleket eller permanent hår er ikke undersøkt. Reklamasjoner på dette er ekstremt uvanlig, men et tips er å behandle en liten del av håret, før du behandler hele hodebunnen.
Bruk av Nix hos barn
Nix kan brukes av voksne og barn. Til barn under 6 måneder bør Nix kun brukes etter samråd med lege.
Dersom du tar for mye av Nix
Det er ikke sannsynlig at en overdose eller misbruk av Nix sjampo ville føre til betydelige bivirkninger når de brukes på huden. Mest sannsynlig kan overfølsomhetsreaksjoner forekomme ved gjentatte overdoser. I så fall bør du oppsøke lege for å få behandling. Symptomer som har forekommet etter utilsiktet svelging eller overdreven bruk er kvalme, oppkast, svimmelhet og kramper.
Nix sjampo inneholder isopropanol, som ved svelging kan forårsake alkoholforgiftning. Hvis et lite barn svelger Nix sjampo, ta barnet umiddelbart med til lege. Hvis en tenåring eller voksen svelger Nix sjampo, konsultere alltid lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for å få vurdert risiko og få ytterligere instruksjoner. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Hudfornemmelser (parestesier) som stikking, prikking, brennende følelse i huden.
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer): Lett hevelse i hodebunnen.
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer): Svie og stikking.
Kløe, rødme og hudutslett er rapportert, men kan også skyldes luseangrepet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nix
 • Virkestoff er permetrin 10 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er isopropanol, stearalkoniumklorid, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, hydrolysert kollagen, hydroksyetylcellulose, propylenglykol, sitronsyre, ceteth 10, cetylalkohol, kanadabalsam, fargestoff (E 110), parfyme og renset vann.
Hvordan Nix ser ut og innholdet i pakningen
Nix sjampo er svakt oransje og leveres i plastflasker med 59 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
ACO HUD NORDIC AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Sverige
Tilvirker
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21,
BE-8560 Wevelgem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
ACO HUD Norge A/S
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.01.2021