Vectavir Perrigo

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA VECTAVIR ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER VECTAVIR
 3. HVORDAN DU BRUKER VECTAVIR
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER VECTAVIR
 6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON

1. HVA VECTAVIR ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vectavir er en krem som inneholder et virushemmende middel, penciklovir. Penciklovir forhindrer vekst av herpesvirus i celler.
Voksne og barn over 12 år: behandling av tidlige tegn på munnsår (herpes labialis) som skyldes Herpes simplex virus. Tidlige tegn på munnsår er lett gjenkjennelige og oppleves som en kløende, kriblende eller stikkende følelse og smerte som raskt utvikles til blemmer og sår. Behandling med Vectavir forkorter tiden for infeksjonen, smerten og tilhelingen med inntil ett døgn. For å få en effektiv behandling og minimalisere infeksjonstiden, bør behandling skje så tidlig som mulig. Kremen virker både når den påføres i tidlige og senere stadier av sårutviklingen.

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER VECTAVIR

Bruk ikke Vectavir krem
 • Dersom du er allergisk overfor penciklovir, famciklovir eller et av de andre innholdsstoffene i Vectavir.
Advarsler og forsiktighetsregler
Kremen skal kun benyttes ved sår på lepper eller i ansiktet. Kremen skal ikke benyttes på slimhinner som for eksempel på innsiden av munnen, nesen eller kjønnsorganene. Bruk ikke kremen i eller i nærheten av øynene.
Bruk ikke kremen hvis du tidligere har brukt Vectavir og følt deg utilpass.
Vectavir krem skal ikke brukes til barn under 12 år.
 • Dersom du har sterkt nedsatt immunforsvar (immunsystemet er kroppens forsvar mot infeksjoner) på grunn av f.eks AIDS eller at du har gjennomgått en transplantasjon, skal Vectavir ikke brukes uten nært samråd med legen og anbefales brukt kun etter legens anvisning.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vectavir:
 • dersom du er usikker på om såret ditt er et munnsår eller hvis såret blir verre og ikke viser tegn på heling etter 4 dager.
Andre legemidler og Vectavir
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke klarlagt om effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Vectavir og andre legemidler brukes samtidig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Vectavir, hvis du er gravid eller har grunn til å tro at du er gravid.
Amming
Det er ukjent om Vectavir går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Fertilitet
Ingen fertilitetsdata tilgjengelig.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Vectavir inneholder cetostearylalkohol og propylenglykol
Dette legemidlet inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem) og 417 mg propylenglykol i hvert gram krem. Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.

3. HVORDAN DU BRUKER VECTAVIR

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Voksne og barn over 12 år: Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter de første tegn til infeksjon (f.eks. kløe, stikkende følelse og smerte). En del mennesker merker ikke disse symptomene, men Vectavir krem har også effekt selv om den strykes på når blemmer/sår allerede er dannet.
 1. Vask hendene før og etter at kremen strykes på.
 2. Klem ut litt krem på en fingertupp.
 3. Kremen smøres på annenhver time på dagtid i 4 dager.
Om behandlingstiden sammenfaller med et måltid, bør du stryke på kremen etter at du har spist så kremen ikke slikkes av. Om kremen er forsvunnet i løpet av en time, påføres kremen ytterligere en gang.
Fortsett å bruke kremen selv om såret ikke føles bedre med en gang. Det kan ta tid før kremen virker. Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruk av Vectavir hos barn
Vectavir skal ikke brukes av barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Vectavir
Det er ikke sannsynlig at det oppstår alvorlige problemer selv om du har anvendt en stor mengde krem samtidig på huden. Det er ikke farlig å svelge kremen, men en viss irritasjon i munnen kan oppstå.
Dersom du har glemt å ta Vectavir krem
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har glemt å ta Vectavir, påfør litt krem så fort du husker på det, og fortsett som før.
Dersom du avbryter behandling med Vectavir
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Vectavir forårske bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanligst forekommende er en brennende og stikkende følelse eller følelsesløshet på det behandlede hudområdet. Disse bivirkningene er oftest av mild karakter og forsvinner raskt. Et ukjent antall har også rapportert reaksjoner av allergisk karakter som allergisk dermatitt, utslett, kløe, blemmer og ødem. Hvis disse symptomene blir sjenerende eller hvis de er ubehagelige, slutt å benytte kremen og kontakt legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER VECTAVIR

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Skal ikke fryses.
Bruk ikke Vectavir etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Vectavir hvis du oppdager synlige tegn på forringelse
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler somdu ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Vectavir
 • Virkestoff er penciklovir 10 mg/g.
 • Hjelpestoffer er hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, cetomakrogol 1000 og renset vann.
Hvordan Vectavir ser ut og innholdet i pakningen
Hvit krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Perrigo Sverige AB
Box 7009
SE-164 07 Kista
Sverige
Tilvirker
Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth, Belgium
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem, Belgium
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.03.2022