Pursennid Haleon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pursennid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pursennid
 3. Hvordan du bruker Pursennid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pursennid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pursennid er og hva det brukes motHva er Pursennid

Pursennid er et avføringsmiddel der virkestoffet er glykosider fra sennesblad. Det virker ved at muskelsammentrekningen i tykktarmen økes. Pursennid stimulerer avføring normalt innen 8-12 timer og er derfor best egnet til å tas om kvelden.
Hva brukes Pursennid mot
Til voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling mot forstoppelse og til bruk før røntgenundersøkelse eller operative inngrep.

2. Hva du må vite før du bruker Pursennid

Vedvarende forstoppelse bør først behandles med en fiberrik diett (f.eks. frukt, grønnsaker og korn) med tilstrekkelig væskeinntak eller fysisk aktivitet.
Bruk ikke Pursennid
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du er blitt fortalt av lege eller farmasøyt at du ikke skal bruke avføringsmidler,
 • dersom du har betennelsessykdommer i tynn- og tykktarm (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt),
 • dersom du lider av kvalme, diaré, oppkast eller magekramper,
 • dersom du har akutte, skarpe eller vedvarende magesmerter eller om abdomen er øm ved berøring eller bevegelse. Dersom du har disse symptomene kan det være tegn på en udiagnostisert magesykdom og lege bør derfor kontaktes,
 • dersom du er alvorlig dehydrert, med vanntap og forstyrrelser i elektrolyttbalansen (f.eks. kaliummangel).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din eller spør på apoteket:
 • dersom du ikke opplever noen positiv effekt ved bruk av Pursennid,
 • dersom du ønsker å bruke legemidlet lengre enn 1 uke. Medisinsk rådgivning er viktig siden forlenget bruk av dette legemidlet kan forårsake tilvenning og svekkelse av tarmfunksjonen,
 • dersom dine symptomer vedvarer eller blir verre ved bruk av Pursennid,
 • dersom du opplever hudutslett, kvalme eller oppkast,
 • dersom du nylig har hatt operasjon i mageområdet.
Bør bare brukes i korte perioder. Langvarig og regelmessig bruk av Pursennid kan føre til alvorlige bivirkninger som for eksempel kaliummangel. Det kan også føre til kraftig nedsettelse av normal tarmfunksjon og kan gi avhengighet som kan kreve gradvis avvenning over flere uker. Langvarig bruk bør bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner bør lege kontaktes.
Barn
Pursennid skal ikke gis til barn under 12 år, kun etter avtale med legen.
Andre legemidler og Pursennid
Snakk med legen dersom du behandles med diuretika eller adrenokortikosteroider, siden bruk av Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.
Langtidsmisbruk av Pursennid kan føre til mangel av kalium i kroppen (hypokalemi). Dette kan føre til forsterket effekt av hjerteglykosider (digitalis) og interagere med andre medisiner som brukes til å behandle hjerteproblemer (antiarrytmiske legemidler som quinidin).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Generelt for avføringsmidler: Mulighet for nedsatt opptak av andre legemidler.
Inntak av Pursennid sammen med mat og drikke
Kombinasjon av lakris (store mengder) og Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Pursennid skal bare brukes under graviditet og amming hvis legen din anbefaler det. Pursennid går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Pursennid påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Pursennid inneholder glukose, laktose og sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Pursennid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk Pursennid kun dersom lettelse av forstoppelse (gjenoppretting av din normale tarmfunksjon) ikke ble oppnådd ved endring av diett (fiberrik diett som frukt, grønnsaker og korn) med tilstrekkelig væskeinntak og fysisk aktivitet.
Den korrekte dosen Pursennid er det laveste antall tabletter du trenger for å oppnå lettelse av forstoppelsen (gjenopprettelse av normal tarmfunksjon). Ikke øk dosen dersom du får tilfredsstillende tarmfunksjon. Ikke overgå anbefalt dosering.
Ta tablettene én gang daglig med et glass vann, om kvelden ved sengetid.
Den anbefalte dosen for voksne over 18 år er 2-4 tabletter ved sengetid.
Din lege kan bestemme å øke dosen.
Bruk av Pursennid hos barn
Anbefalt dosering for barn over 12 år er 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Ikke mer enn 2 tabletter daglig.
For barn under 12 år, ta kontakt med lege.
Du bør ikke bruke Pursennid mer enn 1 uke. Ta kontakt med lege ved langtidsbruk.
Tarmtømming før røntgenundersøkelse:
Dosen bestemmes av legen.
Normaldosering: 2-4 tabletter tas dagen før undersøkelsen.
Dersom du tar for mye av Pursennid
Kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell for vurdering av risiko og rådgivning.
Ved høye doser kan diaré, magekramper, dehydrering (tap av væske) og tap av kalium og andre elektrolytter forekomme. Dette gjelder også ved bruk over tid.
Dersom du har glemt å ta Pursennid
Ta anbefalt dosering.
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har flere spørsmål om bruk av dette legemidlet, kontakt lege eller farmasøyt.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Pursennid forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
STOPP å ta Pursennid og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du eller ditt barn har noen av de følgende tegnene på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller svelge.
 • Opphovning av ansikt, lepper, tunge eller hals.
 • Kraftig kløe i huden med rødt utslett eller blemmer.
Dersom du opplever vedvarende magesmerte, kvalme og diaré med stort væsketap, dersom forstoppelsen fortsetter eller forverres ved å ta Pursennid, stopp å ta Pursennid og kontakt lege straks siden dette kan være et tegn på atonisk tykktarm.
Forlenget bruk eller overforbruk kan forårsake kvalme, diaré med tap av vann og kalium (hypokalemi), samt fare for tilvenning og risiko for å utvikle atonisk kolon (megakolon).
Pursennid kan irritere magen eller abdomen og forårsake kramper, magesmerter i tillegg til tykktarmsmerter.
Andre effekter som utslett, kløe, stort væsketap (dehydrering), lavt blodtrykk (hypotensjon), tretthet, muskelkramper, tap av salter og kalsium- og magnesiummangel, nyresykdommer, økt aktivitet av binyremargen (hyperaldosteronisme) og reduksjon av elektrolytter i blodet kan også inntreffe.
Misfarging av urin (kromatouri) kan også inntreffe, men dette har ingen medisinsk betydning.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pursennid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Pursennid etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar legemidlet i originalpakningen.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pursennid
 • Virkestoffer er kalsiumsalter av standardisert ekstrakt av sennesblader svarende til 12 mg sennaglykosider beregnet som sennosid A og B.
 • Andre innholdsstoffer er stearinsyre, glukose, talkum, maisstivelse, laktose, cetykpalmitat,titandioksid (E 171), kolloidal silika, akasiagummi og sukrose.
Hvordan Pursennid ser ut og innholdet i pakningen
Pursennid er runde, hvitaktige drasjerte tabletter med diameter ca. 6 mm i blisterpakning av PVC/Aluminium eller PVC/PVDC/Aluminium.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no