Trimetoprim Orion tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trimetoprim er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trimetoprim
 3. Hvordan du bruker Trimetoprim
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trimetoprim
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Trimetoprim er og hva det brukes mot

Trimetoprim er et antibiotikum som virker hemmende på veksten av en rekke bakterier.
 • Trimetoprim brukes til behandling av akutte urinveisinfeksjoner
 • Trimetoprim brukes til å forebygge tilbakefall ved stadig tilbakevendende urinveisinfeksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Trimetoprim

Bruk ikke Trimetoprim
 • dersom du er allergisk overfor trimetoprim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har folsyremangel .
 • dersom du har vitamin B12-mangel.
 • dersom du har en blodsykdom.
 • til nyfødte og barn under 3 måneder.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Trimetoprim
 • dersom du får hudreaksjoner eller blodforandringer. Legen din vil da stoppe behandlingen med Trimetoprim.
 • dersom du har endret fosfatinnhold i blodet.
 • dersom du har lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har en sjelden blodsykdom kalt porfyri.
 • dersom du bruker blodtrykkssenkende midler som kalles ACE-hemmere, eller vanndrivende midler, f.eks. spironolakton (brukes blant annet ved høyt blodtrykk). Samtidig bruk kan føre til alvorlig hyperkalemi (økte nivåer av kalium i blodet). Symptomer på alvorlig hyperkalemi kan inkludere muskelkramper, uregelmessig hjerterytme, diaré, kvalme, svimmelhet eller hodepine.
 • dersom du er eldre eller har svekket allmenntilstand, får langtidsbehandling og samtidig har nedsatt nyrefunksjon. Det vil da bli utført undersøkelser av blodet (inkl. folsyre).
Kontakt lege dersom du får diaré under behandlingen.
Andre legemidler og Trimetoprim
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Trimetoprim kan påvirke effekten av:
Dapson (antibiotikum), fenytoin (middel ved epilepsi), enkelte virusmidler (zidovudin) ved samtidig leversykdom og midler brukt ved hjertesvikt (digoksin).
Trimetoprim brukt sammen med enkelte blodtrykkssenkende midler (ACE-hemmere og kaliumsparende diuretika, som spironolakton) kan gi hyperkalemi.
Trimetoprim brukt sammen med det immunhemmende midlet ciklosporin kan føre til varig nyreskade hos nyretransplanterte.
Den fosterskadelige effekten av flere epilepsimidler forsterkes også ved samtidig bruk av Trimetoprim.
Enkelte legemidler som brukes mot forskjellige typer leddgikt og ved kreftbehandling (blant annet metotreksat) kan gi økt fare for anemi (blodmangel) om det tas samtidig med Trimetoprim.
Samtidig bruk av trimetoprim og legemidler som hemmer benmargsfunksjonen (benmargssuppressiva) kan øke risikoen for at benmargens produksjon av blodceller stopper opp (benmargsaplasi).
Trimetoprim kan forsterke effekten av warfarin.
Antibiotikaene rifampicin og dapson kan påvirke mengden trimetoprim i blodet.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Trimetoprim i løpet av de første 20 ukene av graviditeten er forbundet med økt risiko for spontanabort. Det er også mulighet for at fosteret påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk av Trimetoprim under graviditet.
Trimetoprim går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Snakk likevel med lege ved bruk av Trimetoprim ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Trimetoprim inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Trimetoprim 300 mg tabletter inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver doseenhet, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Trimetoprim

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Akutt urinveisinfeksjon:
Voksne og barn over 12 år: 160 mg to ganger daglig eller 300 mg om kvelden.
Barn over 6 år: 100 mg to ganger daglig.
Barn over 3 måneder: 4-6 mg/kg/døgn fordelt på to doser.
Ukomplisert blærekatarr hos ikke-gravide kvinner:
160 mg to ganger daglig i 3 dager, alternativt 300 mg én gang daglig i 3 dager.
Langtidsprofylakse (forebyggende):
Voksne og barn over 12 år: 100 mg daglig, helst om kvelden.
Barn over 3 måneder: 1-3 mg/kg/døgn, som en kveldsdose.
Viktig: En kur bør fullføres som avtalt med legen, selv om man føler seg bedre.
Dersom du tar for mye av Trimetoprim
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalme, diaré, hevelser i ansiktet og hodepine.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Mage-/tarmproblemer (kvalme og oppkast), tungebetennelse, kløe, hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter):
Blodforandringer (eosinofili, leukocytopeni), elveblest.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Blodforandringer (agranulocytose, megaloblastisk anemi, trombocytopeni), allergiske reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner, hevelser, ikke-bakteriell hjernehinnebetennelse (hodepine, nakke- og ryggstivhet, kvalme, oppkast), øyebetennelse, diaré, tarmbetennelse, gulsott, lysømfintlighet, hudsykdommer, feber.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Endrede leverenzymverdier.
Det er risiko for lavt kaliumnivå ved nedsatt nyrefunksjon.
Trimetoprim kan påvirke resultater av blodprøver. Informer derfor lege eller helsepersonell ved blodprøvetaking dersom du bruker Trimetoprim.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Trimetoprim

Boks: Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen. Oppbevar blisterpakningen i esken for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen/esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trimetoprim
 • Virkestoff er trimetoprim.
 • Andre hjelpestoffer i 100 mg tablettene og 160 mg tablettene er laktosemonohydrat, maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon, polysorbat 80, krysspovidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose og propylenglykol.
 • Andre hjelpestoffer i 300 mg tablettene er laktosemonohydrat, maisstivelse, natriumstivelseglykolat (type A), povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat kolloidal vannfri silika og stearinsyre.
Hvordan Trimetoprim ser ut og innholdet i pakningen
Trimetoprim 100 mg og 160 mg: Tabletter, filmdrasjerte
Trimetoprim 300 mg: Tabletter
Tablettene har delestrek.
Pakningsstørrelser:
100 mg: 30 eller 100 tabletter
160 mg: 6, 10, 14 eller 100 tabletter
300 mg: 3, 7 eller 50 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Ta kontakt med det lokale informasjonskontoret for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.01.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no