Pepcid McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pepcid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pepcid
 3. Hvordan du bruker Pepcid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pepcid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Pepcid er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Pepcid brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Hva Pepcid er
Pepcid er en histamin (H2)-reseptorblokker og virker ved å minske produksjonen av saltsyre i magesekken. Saltsyre bidrar til å gjøre magesaften svært sur. Den sure magesaften anser å gi opphav til bl.a. halsbrann og sure oppstøt. En tablett Pepcid kan lindre symptomene etter ca. 30 minutter. Magesyreproduksjonen kontrolleres i opptil 9 timer. Syreproduksjon kan stimuleres av røyking, alkohol, sterkt krydret mat og stress. Enkelte legemidler som acetylsalisylsyre og andre betennelseshemmende preparater kan også være årsak til halsbrann og andre magesyrerelaterte problemer. Kontakt apoteket for nærmere informasjon.
Hva Pepcid brukes mot
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling og symptomlindring ved sure oppstøt og halsbrann.
Kan også foreskrives av lege for følgende bruksområde: Magesmerter forårsaket av for mye magesyre.

Hva du må vite før du bruker Pepcid

Bruk ikke Pepcid
 • dersom du er allergisk overfor famotidin eller en annen histamin (H2)-reseptorblokker, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Skal ikke brukes til barn under 12 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Pepcid dersom:
 • du har vanskeligheter med å svelge, vedvarende magesmerter eller nedsatt nyrefunksjon
 • du har stadig tilbakevendende plager
 • du er 50 år eller eldre og opplever halsbrann for første gang
 • du plutselig har gått mye ned i vekt
Andre legemidler og Pepcid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:
Kalsiumkarbonat, når det brukes for å behandle høye fosfatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) hos pasienter på dialyse.
Ketokonazol og itrokonazol (legemidler mot soppinfeksjon) som tas via munnen, probenecid (legemiddel mot gikt) og atazanavir (legemiddel mot HIV) kan påvirke eller påvirkes av behandling med Pepcid.
Ketokonazol bør tas 2 timer før du tar Pepcid.
Om du tar syrenøytraliserende (f.eks. aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid) så bør du unngå å bruke dette 2 timer før og 2 timer etter du har tatt Pepcid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Pepcid skal bare brukes under graviditet dersom legen har bestemt det.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Pepcid under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved behandling med Pepcid kan man oppleve bivirkninger som svimmelhet og hodepine. Dersom du opplever dette bør du ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre oppgaver som krever årvåkenhet.

Hvordan du bruker Pepcid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett ved behov for å lindre plager. Dersom plagene er knyttet til måltid bør tabletten tas 1 time før måltidene. Ta 1 tablett 1 time før kveldsmat for forebygging av symptomer om natten. Du må ikke ta mer enn 2 tabletter pr. døgn. Legen kan foreskrive en annen dosering.
Tabletten svelges hel sammen med 1/2 glass vann. Skal ikke tygges.
Pepcid skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Kommer plagene ofte tilbake er det viktig at du kontakter lege.
Dersom du tar for mye av Pepcid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må SLUTTE å bruke Pepcid og kontakte lege umiddelbart om du opplever symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, slik som:
 • hovent ansikt, tunge eller svelg som kan føre til problemer med å svelge, elveblest og problemer med å puste (sjeldne tilfeller)
 • alvorlig allergisk reaksjon som kan medføre problemer med å puste eller svimmelhet (sjeldne tilfeller)
 • alvorlig, omfattende hudskader (som kan starte med smertefulle, røde områder for deretter å bli store blemmer som slutter med avskalling av hudlag) (sjeldne tilfeller)
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert for Pepcid;
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Diaré
 • Forstoppelse
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Endret smakssans
 • Redusert appetitt
 • Psykisk forstyrrelse inkludert depresjon
 • Magesmerter
 • Mageubehag
 • Munntørrhet
 • Luft i magen
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Utslett
 • Kløe
 • Elveblest
 • Leddsmerter
 • Muskelkramper
 • Manglende energi
 • Uvanlig tretthet eller svakhet (fatigue)
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Søvnighet
 • Smerter i øvre del av magen
 • Blokkert gallesirkulasjon
 • Alvorlig allergisk overfølsomhetsreaksjon
 • Forstørrelse av bryst
 • Generelt ubehag
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • Endringer i antall blodceller (agranulocytose, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytiopeni)
 • Uro (agitasjon)
 • Angst
 • Forvirring
 • Desorientering
 • Søvnproblemer
 • Krampeanfall
 • Brennende/stikkende/prikkende følelse i huden
 • Kramper
 • Ubehag i brystet
 • Interstitiell lungesykdom
 • Hepatitt
 • Unormale leverfunksjonstester
 • Håravfall
 • Alvorlig hudreaksjon
 • Redusert evne til å få ereksjon (erektil dysfunksjon)
 • Redusert sexlyst
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Pepcid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Beskyttes mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pepcid
 • Virkestoff er famotidin 10 mg.
 • Andre innholdsstoffer er stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, hydroksypropylmetylcellulose, talkum, magnesiumstearat. Fargestoff: Titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172).
Hvordan Pepcid ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser: 12 og 24 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Janssen-Cilag, Latina1, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS
Postboks 144
1325 Lysaker
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019