Monoprost Thea Laboratoires endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Monoprost er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Monoprost
 3. Hvordan du bruker Monoprost
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Monoprost
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Monoprost er og hva det brukes mot

Monoprost tilhører en gruppe medisiner som kalles prostaglandiner. Det senker trykket i øyet ditt ved å øke den naturlige dreneringen av væske fra innsiden av øyet og over i blodbanen.
Monoprost brukes til å behandle tilstander som kalles åpenvinklet grønn stær og okulær hypertensjon. Begge disse tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet, noe som kan påvirke synet ditt.

2. Hva du må vite før du bruker Monoprost

Bruk ikke Monoprost
 • dersom du er allergisk overfor latanoprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Monoprost dersom du tror noe av dette gjelder deg:
 • Dersom du skal gjennomgå eller har gjennomgått en øyeoperasjon (inkludert stæroperasjon).
 • Dersom du har øyeproblemer (som øyesmerter, irritasjon eller betennelse, tåkesyn).
 • Dersom du har kraftig astma eller astma som ikke er godt kontrollert.
 • Dersom du bruker kontaktlinser. Du kan likevel bruke Monoprost, men følg instruksene for kontaktlinsebrukere i avsnitt 3.
 • Dersom du har eller har hatt en virusinfeksjon i øyet forårsaket av herpes simplex-virus (HSV).
Barn
Monoprost er ikke undersøkt hos barn (under 18 år).
Andre legemidler og Monoprost
Monoprost kan reagere med andre legemidler. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Bruk ikke Monoprost dersom du er gravid eller ammer.
Snakk deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Når du bruker Monoprost kan du få tåkesyn. Dersom du får dette skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner før du ser klart igjen.
Monoprost inneholder polyoksylert hydrogenert lakserolje
Monoprost inneholder polyoksylert hydrogenert lakserolje (fra ricinusolje) som kan forårsake hudreaksjoner.

3. Hvordan du bruker MonoprostVanlig dose

 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den vanlige dosen til voksne (inkludert eldre) er én dråpe daglig i det (de) berørte øyet (øynene). Den beste tiden å dryppe øynene er om kvelden.
 • Bruk ikke Monoprost mer enn én gang daglig da effekten av behandlingen kan reduseres dersom du bruker det oftere.
 • Bruk alltid Monoprost nøyaktig slik forklart i dette pakningsvedlegget eller som legen din har fortalt deg, til legen sier at du skal slutte. Kontakt lege eller apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dersom du bruker kontaktlinser
Dersom du bruker kontaktlinser bør du ta dem ut før du bruker Monoprost. Etter bruk av Monoprost skal du vente 15 minutter før du setter kontaktlinsene inn igjen.
Bruksanvisning
Øyedråpene leveres i endosebeholdere. Åpnede endosebeholdere skal kastes etter bruk. Oppløsningen fra en endosebeholder med Monoprost skal brukes omgående etter åpning til drypping i det (de) affiserte øyet (øynene). Da sterilitet ikke kan opprettholdes etter at en endosebeholder er åpnet, skal en ny beholder åpnes før hver bruk og kastes omgående etter bruk.
Følg denne bruksanvisningen ved bruk av øyedråpene:
1. Vask hendene og sitt eller stå bekvemt.
2. Åpne posen. Skriv datoen for åpning på posen.
3. Riv av én endosebeholder fra remsen.
4. Vri av toppen på endosebeholderen som anvist. Ikke berør tuppen etter at beholderen er åpnet.
5. Bruk fingeren til å dra det nedre øyelokket på det berørte øyet forsiktig ned.
6. Hold tuppen av endosebeholderen nær, men uten å berøre, øyet.
7. Klem forsiktig på endosebeholderen slik at én dråpe kommer inn i øyet. Slipp det nedre øyelokket.
8. Press en finger mot øyekroken ved nesen. Hold i 1 minutt mens du holder øyet lukket.
9. Gjenta på det andre øyet dersom legen din har sagt at du skal gjøre det. Hver endosebeholder inneholder nok oppløsning til begge øyne.
10. Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk. Da sterilitet ikke kan opprettholdes etter at en endosebeholder er åpnet, skal en ny beholder åpnes før hver bruk.
Dersom du bruker Monoprost sammen med andre øyedråper
Vent minst 5 minutter mellom bruk av Monoprost og andre øyedråper.
Dersom du tar for mye av Monoprost
Dersom du drypper for mange dråper i øyet kan du merke en svak irritasjon i øyet, og øynene kan renne og blir røde. Dette går nok over, men rådfør deg med lege dersom du er bekymret.
Dersom du har glemt å ta Monoprost
Fortsett med den vanlige doseringen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du avbryter behandling med Monoprost
Rådfør deg med legen din dersom du vil avbryte behandling med Monoprost.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende er kjente bivirkninger ved bruk av Monoprost:
Svært vanlige: kan ramme flere enn 1 av 10 brukere
 • Gradvis forandring av øyefargen ved en økning av mengden av brunt pigment i den fargede delen av øyet (regnbuehinnen).
  • Dersom du har flerfargede øyne (blåbrune, gråbrune, gulbrune eller grønnbrune) er det mer sannsynlig at du ser denne forandringen enn om du har ensfargede øyne (blå, grønne eller brune).
  • Forandringer i øyefargen kan utvikles over flere år selv om det vanligvis ses innen 8 måneders behandling.
  • Fargeforandringen kan være varig og kan være mer synlig dersom du bruker Monoprost i kun ett øye.
  • Det synes ikke å være andre problemer knyttet til forandringen i øyefarge.
  • Forandringen i øyefarge fortsetter ikke etter avsluttet behandling med Monoprost.
 • Røde øyne.
 • Øyeirritasjon (brennende følelse, følelse av sand eller fremmedlegeme i øyet, kløe eller svie).
 • Gradvis forandring av øyevippene på det behandlede øyet og de tynne hårene rundt det behandlede øyet, for det meste hos individer av japansk opphav. Disse forandringene omfatter økt farge (mørkning), lengde, tykkelse og antall øyevipper.
Vanlige: kan ramme inntil 1 av 10 brukere
 • Irritasjon eller rifter på øyets overflate, øyelokkbetennelse (blefaritt), øyesmerter, overfølsomhet for lys (fotofobi), betennelse i bindehinnen (konjunktivitt).
Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 brukere
 • Hovne øyelokk, tørre øyne, betennelse eller irritasjon på øyets overflate (keratitt), tåkesyn, betennelse i den fargede delen av øyet (uveitt), hevelse i netthinnen (makulaødem).
 • Hudutslett.
 • Brystsmerter (angina), hjertebank (palpitasjoner).
 • Astma, åndenød (dyspné).
 • Brystsmerter.
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Muskelsmerter, leddsmerter.
 • Kvalme, brekninger.
Sjeldne: kan ramme inntil 1 av 1000 brukere
 • Betennelse i regnbuehinnen (iritt), symptomer på hevelse eller rifter på øyets overflate, hevelse rundt øynene (periorbitalt ødem), inngroende øyevipper eller en ekstra rad med øyevipper, væskefylt område i den fargede delen av øyet (iriscyste).
 • Hudutslett på øyelokkene, mørkere hud på øyelokkene.
 • Forverrede astmasymptomer.
 • Kraftig kløe i huden.
 • Utvikling av en virusinfeksjon i øyet forårsaket av herpes simplex-virus (HSV).
Svært sjeldne: kan ramme inntil 1 av 10 000 brukere
 • Forverring av angina hos pasienter med hjertesykdom, innsunkne øyne (fordypning av øyelokkets fold).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Monoprost

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, posen og endosebeholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av posen: Bruk endosebeholderen innen 10 dager.
Åpnet endosebeholder brukes omgående og kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Monoprost
Virkestoff er latanoprost.
1 ml øyedråper, oppløsning inneholder 50 mikrogram latanoprost.
Andre innholdsstoffer er: Polyoksylert hydrogenert lakserolje, sorbitol, karbomer 974P, makrogol 4000, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Monoprost ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet leveres som øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. Oppløsningen er en svakt gul og perlemorsaktig oppløsning uten konserveringsmiddel, som leveres i endosebeholdere pakket i poser med 5 eller 10 enheter, som hver inneholder 0,2 ml oppløsning.
Pakningsstørrelser med 5 (1×5), 10 (2×5), 10 (1×10), 30 (6×5), 30 (3×10), 90 (18×5) eller 90 (9×10) endosebeholdere.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires Thea
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
Tilvirker
Excelvision
27, Rue de la Lombardiere
Zi la Lombardière
07100 Annonay
Frankrike
eller
Laboratoires Thea
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
eller
Laboratoire Unither
1 rue de l’Arquerie
50200 Coutances
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet www.felleskatalogen.no