Penomax Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Penomax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Penomax
 3. Hvordan du bruker Penomax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Penomax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Penomax er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum som tilhører en gruppe kalt penicilliner. Penomax virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Dersom infeksjonen ikke behandles kan du få fortsatt bakterievekst i kroppen din.
Penomax brukes til behandling av urinveisinfeksjoner.

2. Hva du må vite før du bruker Penomax

Bruk ikke Penomax
 • dersom du er allergisk overfor pivmecillinam eller ett av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor penicillin eller antibiotika av cefalosporintypen.
 • dersom du har en innsnevring i spiserøret og/eller hindret passasje i mage-tarmkanalen.
 • dersom du har en kjent arvelig stoffskiftesykdom, som f.eks. en tilstand som kan redusere mengden av et stoff kalt karnitin i kroppen.
 • dersom du har en kjent arvelig stoffskiftesykdom der du har for mye syre i blodet (propionsyreemi) eller i urinen (metylmalonsyreuri).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Penomax dersom:
 • du vet du har porfyri (sjelden stoffskiftesykdom)
 • du vet du lider av karnitinmangel (en aminosyre)
 • du har ustabil diabetes eller unormalt liten muskelmasse
 • du får alvorlig diaré under behandling med Penomax.
Inntak av pivmecillinam kort tid før fødsel kan påvirke en test av nyfødte for en arvelig metabolsk forstyrrelse, isovaleriansyremi og gi et falskt positivt resultat. “Falskt positivt” betyr at testen feilaktig indikerer at barnet ditt har forstyrrelsen. Det er ingen risiko for den nyfødte, men du må fortelle legen hvis du tok Penomax kort tid før fødselen.
Andre legemidler og Penomax
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av visse legemidler kan påvirkes eller effekten av Penomax kan påvirkes ved samtidig bruk av andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere lege dersom du bruker et av følgende legemidler:
 • metotreksat (til behandling av leddgikt, kreft og psoriasis)
 • probenecid (til behandling av urinsyregikt)
 • valproinsyre eller valproat (til behandling av epilepsi)
 • andre antibiotika (til behandling av infeksjoner slik som erytromycin eller tetrasyklin)
Inntak av Penomax sammen med mat og drikke
Penomaxtablettene skal svelges hele med minst ett halvt glass væske, i sittende eller stående stilling (se avsnitt 3 «Hvordan du bruker Penomax»)
Det er viktig at du tar legemidlene med rikelig væske. Dette vil forhindre betennelse i spiserøret ditt. Les avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget slik at du kan oppdage tegn på at dette skjer med deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Penomax kan brukes under graviditet, dersom legen mener det er nødvendig. Det har blitt rapportert noen tilfeller av falsk positivt resultat for en test av nyfødte som simulerer tilstedeværelsen av isovaleriansyremi. Inntak av pivmecillinam kort tid før fødsel kan påvirke en test av nyfødte for en arvelig metabolsk forstyrrelse, og gi et falskt positivt resultat. “Falskt positivt” betyr at testen feilaktig indikerer at barnet ditt har forstyrrelsen. Det er ingen risiko for den nyfødte, men du må fortelle legen hvis du tok Penomax kort tid før fødselen.
Amming
Penomax kan brukes ved amming.
Fertilitet
Kliniske studier på fertilitet er ikke utført.
Kjøring og bruk av maskiner
Penomax har ingen eller ubetydelig din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis du opplever bivirkninger som kan hindre deg i å kjøre eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Penomax

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Penomax hos barn og ungdom
Anbefalt dose for voksne og ungdom er:
200-400 mg 3 ganger daglig.
Anbefalt dose for barn over 5 år er:
200 mg 3 ganger daglig.
Tablettene bør tas i sittende eller stående stilling. Drikk minst 1/2 glass vann eller annen drikke, når du tar tabletten. Tabletten bør tas sammen med et måltid for å unngå magesymptomer.
Dersom du tar for mye av Penomax
Kontakt lege eller legevakt umiddelbart hvis du (eller noen andre) tar en større dose enn anbefalt.
En for stor dose vil sannsynligvis føre til sykdomsfølelse (kvalme), brekninger og betennelse i magesekken (gastritt).
Dersom du har glemt å ta Penomax
Ta den glemte dosen så snart du husker det. Ta den påfølgende dosen først etter 4 timer, slik at mengde legemiddel i kroppen holder seg på et jevnt nivå. Deretter bør du fortsette å ta legemidlet som avtalt. Husk å ta legemidlet regelmessig.
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Penomax
Ta tablettene i hele perioden som legen har gitt deg beskjed om. Det er viktig at du fullfører behandlingskuren, selv om du føler deg bedre etter noen dager. Dersom du avslutter behandlingen for tidlig kan symptomene komme tilbake.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger å være oppmerksom på
Du må øyeblikkelig oppsøke medisinsk hjelp dersom du har noen av de følgende symptomene. Du kan ha fått en allergisk reaksjon (mindre vanlig bivirkning, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • du har pustevansker
 • ansiktet ditt eller halsen hovner opp
 • huden din utvikler et alvorlig utslett eller får områder med plutselig hevelse.
Du må oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig dersom du har følgende symptom:
 • alvorlig diaré. Dette kan være forårsaket av betennelse i tykktarmen.
Andre mulige bivirkninger
Vanlige: Kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • soppinfeksjon i skjeden
 • kvalme
 • diaré
Mindre vanlige: Kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • betennelse i tykktarmen (kolitt)
 • redusert antall blodplater
 • reduksjon i konsentrasjonen av aminosyrer i kroppen
 • hodepine
 • svimmelhet
 • vertigo
 • oppkast
 • magesmerter
 • dyspepsi
 • sår i munnen eller spiserøret, betennelse i spiserøret
 • unormal leverfunksjon
 • utslett
 • elveblest
 • kløe
 • tretthet
Sjeldne: Kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • symptomer (tretthet, muskelsvakhet) grunnet redusert nivå av aminosyren karnitin
Svært sjeldne: Kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • redusert nivå av hvite blodceller
 • feber forårsaket av legemiddel
 • candidainfeksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Penomax

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister, kartong eller boks etter “EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Boks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blister: Oppbevares ved høyst 30ºC i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Penomax
 • Virkestoffet er pivmecillinamhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg eller 400 mg.
 • Hjelpestoffer i tablettkjernen er mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.
 • Hjelpestoffer i filmdrasjeringen er hypromellose og triacetin.
Hvordan Penomax ser ut og innholdet i pakningen
Penomax 200 mg filmdrasjerte tabletter:
Hvite til off-white, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter merket med ”F” på den ene siden og ”48” på den andre siden.
Penomax 400 mg filmdrasjerte tabletter:
Hvite til off-white, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant merket med ”T” på den ene siden og ”64” på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
200 mg filmdrasjerte tabletter
Blister: 9, 14, 15, 20, 30 og 40 tabletter
Boks: 9, 14, 15, 20, 30, 40 og 100 tabletter. Boksen inneholder tørremiddel (pose med silikagel).
400 mg filmdrasjerte tabletter
Blister: 10, 15 og 20 tabletter
Boks: 10, 15 og 20 tabletter. Boksen inneholder tørremiddel (pose med silikagel).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Dette legemidlet er godkjent i medlemslandene i det europeiske økonomiske samarbeidsområde med følgende navn:
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island: Penomax
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no