Gaviscon Nordic Drugs tyggetabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gaviscon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Gaviscon
 3. Hvordan du bruker Gaviscon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Gaviscon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Gaviscon er og hva det brukes mot

Gaviscon danner sammen med magens saltsyre et lokalt beskyttende lag som legger seg over mageinnholdet. Dette hindrer at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret.
Gaviscon brukes ved sure oppstøt og halsbrann.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hva du må vite før du bruker Gaviscon

Bruk ikke Gaviscon
 • dersom du er allergisk overfor alginsyre, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gaviscon:
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, spesielt dersom du behandles med dialyse
 • hvis du har alvorlige plager eller ved langvarig behandling uten bedring.
Ved tygging av tablettene oppstår en svak skumming som kan være ubehagelig dersom du har tannproteser. Prøv å bruke Gaviscon mikstur dersom dette gjelder deg.
Andre legemidler og Gaviscon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Gaviscon påvirker effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder legemidler til behandling av infeksjoner, betennelse og revmatiske sykdommer, legemidler mot forhøyet kalsiumnivå i blodet samt enkelte legemidler som inneholder hormoner.
Gaviscon reduserer effekten av preparater som inneholder jern, derfor bør du ikke ta Gaviscon og jernpreparater samtidig.
Gaviscon og andre legemidler bør du ta med minst to timers mellomrom.
Inntak av Gaviscon sammen med mat og drikke
Gaviscon skal ikke tas samtidig med fruktjuice.
Graviditet og amming
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Gaviscon går ikke over i morsmelk.

Hvordan du bruker Gaviscon

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen hos voksne er: 1-3 tyggetabletter ca. 1/2 time etter måltid, umiddelbart før sengetid og ved behov. Tygg tablettene godt før du svelger dem, Gaviscon vil ikke virke dersom du svelger tablettene hele.
Du kan dele tyggetablettene dersom du ønsker det.
For tannhelsens skyld bør du skylle munnen godt, evt. pusse tennene, etterpå.
Kontakt lege dersom du ikke har blitt bedre eller om du har blitt verre etter 2 uker sammenhengende behandling.
Bruk av Gaviscon hos barn
Til barn kun etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Gaviscon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er rapportert hudutslett, kløe og ødem (vannansamlinger i kroppen), men det er ikke bekreftet at disse effektene har sammenheng med inntak av dette legemidlet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Gaviscon

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Gaviscon
 • Virkestoffer er alginsyre 350 mg, natriumhydrogenkarbonat 120 mg, aluminiumhydroksid 100 mg.
 • Andre innholdsstoffer er mannitol, sakkarinnatrium (E 954), povidon, talkum, magnesiumstearat, bringebæraroma, vaniljearoma, sitronaroma.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige
TilvirkerQPharma AB, Box 590, 201 25 Malmø, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2016