Proxan Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Proxan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Proxan
 3. Hvordan du bruker Proxan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Proxan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Proxan er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Proxan inneholder naproksen, som tilhører en legemiddelgruppe som kalles "ikke-steroide antiinflammatoriske midler" (NSAIDs).
Proxan virker smertestillende, demper betennelsestilstander i kroppen og har også febernedsettende effekt.
Proxan 250 mg, 20 tabletter, selges reseptfritt til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter hos voksne og barn over 40 kg (12 år).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Proxan

Bruk ikke Proxan
 • dersom du er allergisk overfor naproksen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har fått magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAID).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Proxan.
 • dersom du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må vurdere om du kan bruke Proxan under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • dersom du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • dersom du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive seretonin reopptakshemmere).
 • dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. Legen må vurdere om du kan bruke Proxan.
 • dersom du lider av hjertesvikt, nyresykdom eller leverskade.
 • dersom du prøver å bli gravid.
 • dersom du får utslett eller hevelse i slimhinnene. Alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling er rapportert i svært sjeldne tilfeller ved bruk av Proxan, og behandlingen bør avsluttes dersom du får utslett, hevelse i slimhinner eller andre tegn på overfølsomhet for Proxan.
 • ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Proxan med inntak annenhver dag eller oftere. Hodepine kan utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Proxan bør lege kontaktes.
Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) bør unngås, også reseptfrie NSAIDs.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig sår og blødninger i mage/tarm.
Legemidler som Proxan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt ved bruk av høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Proxan i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for å få slike problemer (for eksempel dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du søke råd hos lege eller farmasøyt før oppstart av behandling.Barn bør kun bruke legemidlet etter avtale med lege.
Andre legemidler og Proxan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler
 • Proxan må ikke brukes sammen med acetylsalisylsyre for å forebygge blodpropp uten at det er avtalt med lege.
 • Proxan må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt, inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
 • Proxan kan øke effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp). Hvis du bruker blodfortynnende legemidler bør du snakke med legen før du bruker Proxan.
 • Proxan kan øke virkningen av legemidler mot diabetes. Dette kan gi lavere blodsukker.
 • Proxan kan motvirke virkningen av noen vanndrivende legemidler og noen legemidler mot høyt blodtrykk (betablokkere, AT1-blokkere og ACE-hemmere).
 • Proxan og ACE-hemmere brukt sammen kan også øke faren for nyresvikt.
Effekten av andre legemidler kan også påvirkes av Proxan, bl.a. selektive seretonin reopptakshemmere (legemidler ved depresjon), tiklopidin, metotreksat, ciklosporin, litium, fenytoin, probenicid og syrenøytraliserende midler.
Inntak av Proxan sammen med mat og drikke og alkohol
Samtidig inntak av alkohol og naproksen kan gi økt fare for mageblødninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Proxan kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Proxan. Bruk ikke Proxan dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Proxan ved amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.Proxan påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og trøtthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.

3. Hvordan du bruker Proxan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Korttidsbehandling av milde til moderate smerter:
Voksne og barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 tabletter á 250 mg ved begynnende smerter. Deretter 1 tablett (250 mg) ved behov. Maksimalt 3 tabletter (750 mg) i døgnet.
Det anbefales ikke mer enn 5 dagers sammenhengende bruk.
Kontakt lege dersom symptomene blir verre eller ikke bedres innen 5 dager.
Dersom du tar for mye av Proxan
Symptomer på overdosering er: Kvalme, brekninger, magesmerter, øresus, endret hjerterytme. Ved høye doser: Desorientering, rastløshet/uro evt. kramper. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Proxan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (hos flere enn en av hundre pasienter) er magesmerter, halsbrann, diaré, kvalme, oppkast, forstoppelse, luft i magen, hodepine, trøtthet, øresus, svimmelhet og hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (hos færre enn en av hundre pasienter) er hevelser pga. væskeansamling (mildt perifert ødem), feber, magesår, blødninger i mage/tarm, sår i munnen, forverring av tykktarmsbetennelse og Crohns sykdom, elveblest, hudutslett forårsaket av sollys, håravfall, gulsott, betennelse i neseslimhinnen, astma, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, synsforstyrrelser, hørselsskader.
Sjeldne bivirkninger (hos færre enn en av tusen pasienter) er alvorlige allergiske reaksjoner, forandringer i blodet (med forlenget blødningstid, lav konsentrasjon av blodplater, mangel eller reduksjon i antall hvite blodceller, blodmangel), blod i urinen, tykktarmsbetennelse, magesår med hull i magesekken, hevelse i hud og slimhinner, hudreaksjoner, hudsykdom, leverbetennelse, lungesykdom, natriumretensjon, glemsomhet, forvirring og lett uro, en spesiell type hjernehinnebetennelse kalt aseptisk meningitt, betennelse i blodårer.
Svært sjeldne bivirkninger (hos færre enn en av ti tusen pasienter) er alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), betennelse i nyrene (nefritt), blod i urinen, nyreskade.
Ukjent frekvens: Nyresvikt, økt serumkreatinin.
Legemidler som Proxan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Proxan

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Proxan
 • Virkestoff er naproksen.
 • Andre innholdsstoffer er povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat og magnesiumstearat.
Hvordan Proxan ser ut og innholdet i pakningen
Proxan er hvite tabletter pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.02.2019