Avonex Biogen ferdigfylt penn

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Selv om du har brukt Avonex før, kan noe av informasjonen være endret.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

(Merknader)
Dette pakningsvedlegget endres av og til.
Sjekk om pakningsvedlegget er oppdatert hver gang du åpner en ny pakning med legemidlet.

(Merknader)
Spør lege eller apotek hvis du er usikker på noe.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva AVONEX er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker AVONEX
 3. Hvordan du bruker AVONEX penn
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer AVONEX penn
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva AVONEX er og hva det brukes mot

(Merknader)
Avonex virker best når du bruker det:
 • på samme tidspunkt
 • én gang i uken
 • regelmessig
Ikke avbryt behandlingen med Avonex uten at du har snakket med legen.

Hva AVONEX er
Avonex penn brukes til å injisere Avonex. Virkestoffet i Avonex er et protein som kalles interferon beta-1a. Interferoner er naturlige stoffer som lages i kroppen og som hjelper til med å beskytte deg mot infeksjoner og sykdom. Proteinet i Avonex er laget av nøyaktig de samme stoffene som interferon beta som finnes i menneskekroppen.
Hva AVONEX brukes mot
Avonex brukes til å behandle multippel sklerose (MS). Behandling med Avonex kan bidra til at du ikke blir verre, men det kan ikke helbrede MS.
Hver enkelt har sitt eget sett av MS-symptomer. Disse kan være:
 • problemer med balansen eller ørhet, problemer med å gå, stivhet og muskelspasmer, trøtthet, nummenhet i ansiktet, armene eller beina
 • akutt eller kronisk smerte, blære- og tarmproblemer, seksuelle problemer, problemer med å se
 • problemer med å tenke og konsentrere seg, depresjon.
MS har også en tendens til å blusse opp av og til. Dette kalles et anfall (attakk).
Avonex kan bidra til å redusere antall anfall du har og bremse funksjonsnedsettelsen som MS gir. Legen vil gi deg råd om hvor lenge du kan bruke Avonex eller når du skal slutte.
Hvordan AVONEX virker
Multippel sklerose har sammenheng med nerveskade (hjerne- eller ryggmargskade). Ved MS reagerer kroppens eget forsvarssystem mot sitt eget myelin, som er ”isolasjonen” som omgir nervefibrene. Når myelinet skades, forstyrres beskjedene som sendes mellom hjernen og de andre delene av kroppen.
Det er dette som gir symptomene på MS. Avonex ser ut til å virke ved at det hindrer kroppens forsvarssystem i å angripe myelinet.

2. Hva du må vite før du bruker AVONEX

(Merknader)
Avonex og allergiske reaksjoner
Avonex er basert på et protein, og det er derfor en liten risiko for at det kan oppstå en allergisk reaksjon.
Mer om depresjon
Dersom du har en alvorlig depresjon eller selvmordstanker, må du ikke bruke Avonex. Hvis du har en depresjon kan det likevel hende at legen vil forskrive Avonex til deg, men det er viktig å si fra til legen dersom du har hatt en depresjon eller lignende problemer som påvirker sinnsstemningen din.

Bruk ikke AVONEX:
 • dersom du er allergisk overfor interferon beta eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig depresjon eller har selvmordstanker.
Kontakt lege umiddelbart dersom noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Avonex dersom du har eller tidligere har hatt:
 • depresjon eller problemer som påvirker sinnsstemningen
 • selvmordstanker.
Endringer i sinnsstemning, selvmordstanker, følelse av å være uvanlig trist, engstelig eller verdiløs, må rapporteres til legen umiddelbart.
 • epilepsi eller andre lidelser med anfall som ikke kontrolleres ved hjelp av medisiner
 • alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • lavt antall hvite blodceller eller blodplater, som kan medføre økt risiko for infeksjon, blødning eller blodmangel
 • hjerteproblemer, som kan gi symptomer som brystsmerte (angina), særlig etter å ha vært i aktivitet, hovne ankler, kortpustethet (kongestiv hjertesvikt) eller uregelmessig hjerterytme (arytmi).
Rådfør deg med legen dersom du har opplevd noen av disse tilstandene, eller hvis de blir verre mens du bruker Avonex.
Det kan oppstå blodpropp i de små blodårene under behandlingen. Disse blodproppene kan påvirke nyrene dine. Dette kan skje fra noen uker til flere år etter at du begynte å bruke Avonex.
Det kan hende legen vil kontrollere blodtrykket ditt, blodet (antall blodplater) og nyrefunksjonen.
Si fra til legen om at du bruker Avonex:
 • Dersom du må ta en blodprøve. Avonex kan påvirke resultatene.

(Merknader)
Det kan hende du må minne annet helsepersonell på at du får behandling med Avonex, f.eks. hvis du får forskrevet andre legemidler eller du må ta en blodprøve. Avonex kan påvirke de andre legemidlene eller resultatet av prøvene.

Andre legemidler og AVONEX
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt legemidler som brukes til behandling av epilepsi eller depresjon. Avonex kan påvirke andre legemidler eller bli påvirket av dem. Dette gjelder også alle reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det forventes ingen skadelige effekter på nyfødte/spedbarn som ammes. Avonex kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør dersom du føler deg svimmel. Noen kan føle seg svimle av Avonex. Hvis dette gjelder deg, eller hvis du får noen andre bivirkninger som kan påvirke evnen din til å kjøre og bruke maskiner, må du unngå slike aktiviteter.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Avonex
Dette legemidlet kan betraktes som tilnærmet ”natriumfritt”. Det inneholder mindre enn 23 mg (1 millimol) natrium per ukentlige dose.

3. Hvordan du bruker AVONEX penn

(Merknader)
Du finner flere opplysninger om hvordan du skal injisere ved bruk av Avonex penn på baksiden av dette pakningsvedlegget.

Anbefalt ukentlig dose
Én injeksjon med Avonex penn, én gang i uken.
Prøv å bruke Avonex på samme tidspunkt og samme ukedag hver uke.
Ikke til barn
Avonex skal ikke brukes til barn under 12 år.
Injisere selv
Du kan selv injisere Avonex ved bruk av Avonex penn, uten hjelp av legen, dersom du har fått opplæring i hvordan dette skal gjøres. Bruksanvisningen for hvordan du selv skal injisere står til slutt i dette pakningsvedlegget (se avsnitt 7, Hvordan du injiserer ved bruk av AVONEX penn).
Spør legen om hjelp dersom du har problemer med å håndtere Avonex penn.
Hvor lenge du skal bruke AVONEX
Legen din vil informere deg om hvor lenge du må fortsette å bruke Avonex. Det er viktig at du fortsetter å bruke Avonex regelmessig. Ikke gjør noen endringer uten at legen gir deg beskjed om dette.
Dersom du injiserer for mye
Du skal bruke kun én Avonex penn, én gang i uken. Dersom du har brukt flere Avonex-penner i løpet av tre dager, må du umiddelbart rådføre deg med lege eller apotek.
Dersom du går glipp av en injeksjon
Hvis du har hoppet over din vanlige ukentlige dose, injiserer du en dose så snart som mulig. Du må deretter vente en uke før du bruker Avonex penn igjen. Fortsett å injisere på denne nye dagen hver uke. Hvis du har en bestemt ukedag du helst vil bruke Avonex, rådfør deg med legen om hvordan du skal få flyttet injeksjonen tilbake til denne dagen. Du må ikke sette to injeksjoner som erstatning for en injeksjon du har gått glipp av.

4. Mulige bivirkninger

(Merknader)
Selv om listen med mulige bivirkninger kan virke skremmende, kan du oppleve å ikke få noen av dem.

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger: oppsøk legeAlvorlige allergiske reaksjoner
Dersom du får noen av disse:
 • hevelse i ansiktet, leppene eller tunga
 • pustevansker
 • utslett.
Kontakt lege øyeblikkelig. Bruk ikke mer Avonex før du har vært i kontakt med lege.
Depresjon
Dersom du får symptomer på depresjon:
 • følelse av å være uvanlig trist, engstelig eller verdiløs.
Kontakt lege øyeblikkelig.
Leverproblemer
Dersom du får noen av disse symptomene:
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
 • kløe overalt
 • kvalme og oppkast
 • huden får lett blåmerker.
Kontakt lege øyeblikkelig, fordi dette kan være tegn på leverproblemer.
Bivirkninger sett i kliniske studier

(Merknader)
Bivirkninger sett i kliniske studier.
Dette er bivirkningene som personer meldte fra om da Avonex ble testet ut. Tallene er basert på hvor mange som sa at de hadde hatt disse bivirkningene. Dette gir deg et inntrykk av hvor sannsynlig det er at du får lignende bivirkninger.

Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • influensalignende symptomer som hodepine, muskelverk, frysninger eller feber, se Influensalignende symptomer
 • hodepine.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • nedsatt matlyst
 • følelse av å være kraftløs og trøtt
 • søvnproblemer
 • depresjon
 • rødming
 • rennende nese
 • diaré
 • kvalme og oppkast
 • nummenhet eller kribling i huden
 • utslett, blåmerker i huden
 • økt svetting, svetting om natten
 • smerter i muskler, ledd, armer, bein eller nakke
 • muskelkramper, stivhet i ledd og muskler
 • smerte, blåmerker og rødhet på injeksjonsstedet
 • endrede blodverdier. Symptomer kan være trøtthet, infeksjoner som kommer tilbake, uforklarlige blåmerker og blødninger.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • håravfall
 • endringer i menstruasjonen
 • svie på injeksjonsstedet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • pustevansker
 • nyreproblemer, inkludert arrdannelse som kan redusere nyrefunksjonen
  Dersom du får noen av eller alle disse symptomene:
  • skummende urin
  • utmattelse (fatigue)
  • hevelse, spesielt i ankler og øyelokk, og vektøkning.
Si fra til legen, fordi dette kan være tegn på nyreproblemer.
 • blodpropp i de små blodårene som kan påvirke nyrene dine (trombotisk trombocytopenisk purpura eller hemolytisk-uremisk syndrom). Symptomer kan være at du lettere får blåmerker, blødning, feber, ekstrem svakhet, hodepine, svimmelhet eller ørhet. Det kan hende legen finner endringer i blodet og nyrefunksjonen din.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.Andre bivirkninger

(Merknader)
Disse bivirkningene er sett hos personer som bruker Avonex, men vi vet ikke hvor sannsynlig det er at de skal oppstå.
Ikke kjør bil dersom du føler deg svimmel.

 • en for lite aktiv eller overaktiv skjoldbruskkjertel
 • nervøsitet eller engstelse, følelsesmessig ustabilitet, irrasjonelle tanker eller hallusinasjoner (at man ser eller hører ting som ikke eksisterer), forvirring og selvmord
 • nummenhet, svimmelhet, kramper eller anfall, samt migrene
 • man blir oppmerksom på at hjertet slår (hjertebank), raske eller uregelmessige hjerteslag eller hjerteproblemer som kan ha følgende symptomer: nedsatt evne til å trene, ikke være i stand til å ligge flatt i sengen, kortpustethet eller hovne ankler
 • leverproblemer som beskrevet ovenfor
 • elveblest eller blemmeaktig utslett, kløe, forverring av psoriasis hvis du allerede har det
 • hevelse eller blødning på injeksjonsstedet, eller brystsmerter etter en injeksjon
 • vektøkning eller vekttap
 • forandringer i testresultater, som også omfatter endringer i tester av leverfunksjonen
 • pulmonal arteriell hypertensjon: En sykdom med betydelig innsnevring av blodårene i lungene, noe som fører til høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene. Pulmonal arteriell hypertensjon er sett ved ulike tidspunkt under behandlingen, også flere år etter oppstart av behandlingen med interferon beta-preparater.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.Virkninger av injeksjonen
 • Følelse av at du besvimer: Den første injeksjonen med Avonex kan gis av legen. Den kan gi deg en følelse av at du besvimer. Du kan faktisk også besvime. Det er ikke sannsynlig at dette skjer igjen.
 • Like etter en injeksjon kan musklene dine føles spente eller svært svake, som om du får et MS-anfall. Dette er sjelden. Det skjer bare når du injiserer, og denne virkningen vil snart gå over. Dette kan oppstå når som helst etter at du har begynt med Avonex.
 • Hvis du merker irritasjon eller hudproblemer etter en injeksjon, kontakt legen.
Influensalignende symptomer

(Merknader)
Tre enkle måter som kan hjelpe til å dempe de influensalignende symptomene:
 1. Bruk Avonex penn like før du legger deg. Du kan da sove deg gjennom bivirkningene.
 2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtime før injeksjonen med Avonex penn, og fortsett å ta dette i inntil et døgn. Rådfør deg med lege eller apotek om en passende dose.
 3. Hvis du har feber bør du drikke mye vann, slik at du har nok vann i kroppen.

Enkelte får en følelse av å ha influensa etter å ha brukt Avonex penn. Tegn på dette er:
 • hodepine
 • muskelverk
 • frysninger eller feber.
Disse symptomene er ikke egentlig influensa
Du kan ikke smitte andre. De er mer vanlige i begynnelsen når du starter med Avonex. Når du fortsetter med injeksjonene vil de influensalignende symptomene gradvis avta.
For lettere å kunne spore dette legemidlet skal legen eller apoteket registrere navnet og Lot-nummeret til legemidlet du har fått, i pasientjournalen din. Det kan også være lurt at du selv noterer disse detaljene, i tilfelle du blir spurt om denne informasjonen i fremtiden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer AVONEX penn

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Avonex penn inneholder en ferdigfylt sprøyte med Avonex. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Avonex penn kan også oppbevares ved romtemperatur (15-30ºC) i opptil én uke.
Bruk ikke Avonex penn hvis du oppdager at:
 • pennen er ødelagt.
 • oppløsningen er farget eller hvis du ser partikler som flyter i den.
 • hetten har vært åpnet eller er ødelagt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av AVONEX penn
Virkestoff er: Interferon beta-1a 30 mikrogram/0,5 ml
Andre innholdsstoffer er: Natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, argininhydroklorid, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan AVONEX penn ser ut og innholdet i pakningen
Hver enkelt pakning inneholder én Avonex penn, én kanyle og én pennebeskytter. Avonex penn inneholder en ferdigfylt sprøyte med Avonex, og skal kun brukes etter tilstrekkelig opplæring. Avonex penner finnes i pakninger med fire eller tolv, til injeksjoner i én eller tre måneder.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen er:
Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Nederland
Avonex lages av:
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS,
Biotek Allé 1,
DK-3400 Hillerød,
Danmark
Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Nederland
Du kan få en versjon av dette pakningsvedlegget med større skrift ved å kontakte den lokale representanten.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Biogen Norway AS
Tel. +47 23 40 01 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Hvordan du injiserer ved bruk av AVONEX pennAvonex penn (til engangsbruk)Innholdet i pakningen - Avonex penn, kanyle og pennebeskytter
Mangler tekstalternativ for bilde
Avonex penn - klargjort til injeksjon
Mangler tekstalternativ for bilde
Avonex penn - etter injeksjon (klar til å kastes)
Mangler tekstalternativ for bilde
Du skal ha fått opplæring i hvordan du bruker Avonex penn.
Dette er en repetisjon. Sjekk med legen eller apoteket hvis du er usikker på noe eller du har et problem.
Hvor du skal injisere

Bruk forskjellige injeksjonssteder hver uke
Det beste området er øverste del av muskelen på yttersiden av låret.
Varier mellom høyre og venstre lår.
Noter ned hvor du har injisert hver uke.
Mangler tekstalternativ for bilde

 • Avonex skal injiseres i en muskel. Det beste området er øverste del av muskelen på yttersiden av låret, som vist i figuren ved siden av. Injeksjon i setemuskelen anbefales ikke.
 • Bruk forskjellige injeksjonssteder hver uke. Det gir mindre risiko for irritasjon i huden og muskelen.
 • Ikke bruk hudområder som har blåmerker eller som er såre eller infiserte eller hvis det er åpne sår.
A. Klargjøre
1. Ta en Avonex penn ut av kjøleskapet.
Sjekk at pakningen inneholder én Avonex penn, én kanyle og én pennebeskytter.
Avonex penn skal ikke ristes.
Sjekk utløpsdatoen på pakningen med Avonex penn.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
2. La Avonex penn varmes opp.
La den ligge en halvtime i romtemperatur. Dette gjør injeksjonen mer behagelig enn hvis den brukes rett fra kjøleskapet.
Tips: Ikke bruk andre varmekilder, f.eks. varmt vann, til å varme opp Avonex penn.
3. Vask hendene grundig med såpe og vann, og tørk dem.
4. Gjør klart desinfeksjonsservietter og plaster (ikke vedlagt) hvis du trenger dette.
5. Legg alle delene du trenger til injeksjonen på et rent, hardt underlag.
B. Klargjøring av Avonex penn

1

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Fjern hetten som viser om pennen har vært åpnet
Kontroller at hetten er hel og ikke har vært åpnet. Ikke bruk pennen hvis det ser ut som den har vært åpnet.
 • Hold Avonex penn slik at hetten peker opp.
 • Bøy hetten i en rett vinkel til den smetter av.
 • Ikke rør den synlige glasstuppen.
Tips: Legg pennen ned på bordet før du begynner med trinn 2.

2

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Sett på kanylen
 • Avonex penn er utformet slik at den kun virker med vedlagte kanyle.
 • Trekk folien av bunnen av kanylebeskyttelsen.
 • Fest kanylen ved å trykke den ned på glasstuppen på pennen. Hold pennen rett opp-ned.
 • Ikke ta av kanylebeskyttelsen.
 • Drei kanylen forsiktig med klokka til den sitter godt fast, ellers kan det lekke fra kanylen. Hvis den lekker er det ikke sikkert du vil få full dose.
Tips: Kanylebeskyttelsen vil løsne automatisk i trinn 3 nedenfor.

3

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Trekk ut injektorbeskyttelsen
 • Hold godt i hoveddelen av pennen med én hånd. Rett kanylebeskyttelsen vekk fra deg selv og eventuelle andre.
 • Bruk den andre hånden til å trekke injektorbeskyttelsen (rillet del) i én rask bevegelse opp over kanylen, til kanylen er helt dekket.
 • Kanylebeskyttelsen vil "sprette" av.
Tips: Ikke trykk på den blå aktiveringsknappen samtidig.

4

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Kontroller at injektorbeskyttelsen er trukket ut riktig
 • Kontroller at injektorbeskyttelsen er trukket helt ut. Du vil se et lite, rektangulært område ved siden av det ovale visningsvinduet. Dette er en sikkerhetslås.

5

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Kontroller væsken

 • Se gjennom det ovale visningsvinduet. Væsken skal være klar og fargeløs.
Bruk ikke denne pennen dersom oppløsningen er uklar, farget eller inneholder flytende partikler.
Luftboble(r) er normalt.

C. Slik bruker du en Avonex penn

1

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Rengjør injeksjonsstedet
Hvis det er nødvendig kan du bruke en desinfeksjonsserviett til å rengjøre huden på injeksjonsstedet. La huden tørke.
Tips: Det beste stedet er øverst på yttersiden av låret.

2

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Sett Avonex penn mot huden
 • Hold hoveddelen av pennen i rett vinkel mot injeksjonsstedet med den ene hånden. Sørg for at du kan se vinduene på pennen.
Tips: Vær forsiktig så du ikke trykker for tidlig på den blå aktiveringsknappen.
 • Trykk hoveddelen av pennen bestemt ned på huden for å frigjøre sikkerhetslåsen.
 • Kontroller at sikkerhetslåsen er frigjort. Det lille, rektangulære vinduet vil forsvinne. Avonex penn er nå klar til bruk.
Tips: Fortsett å holde pennen bestemt mot huden.

3

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Sett injeksjonen
 • Trykk på den blå aktiveringsknappen med tommelen for å starte injeksjonen.
Du vil høre et "klikk" som tegn på at injeksjonen har startet.
Ikke løft pennen vekk fra huden.
 • Fortsett å holde pennen mot huden og tell sakte i 10 hele sekunder.
 • Etter 10 sekunder trekker du pennen rett ut for å fjerne kanylen fra injeksjonsstedet.
 • Trykk på injeksjonsstedet i noen sekunder. Tørk av eventuelt blod på injeksjonsstedet.

4

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Bekreftelse på at injeksjonen er gitt
 • Kontroller det runde visningssvinduet. Vinduet blir gult når hele dosen er gitt.
 • Avonex penn skal ikke brukes om igjen. Den er kun til engangsbruk.

5

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Håndtering av avfall
 • Legg pennen på et flatt, hardt underlag.
Tips: Ikke hold i pennebeskytteren. Du kan stikke deg på kanylen.
 • Stikk kanylen rett inn i pennebeskytteren.
 • Trykk hardt til du hører et "klikk" for å forsegle kanylen. Det kan hende du må bruke begge hender. Når pennen er forseglet er det ingen fare for å skade seg.
 • Avfall skal kastes på forsvarlig måte. Lege, sykepleier eller apotek vil kunne gi deg informasjon om hvordan du skal kaste en brukt Avonex penn, for eksempel i en spesialbeholder for skarpe gjenstander. Følg alltid lokale retningslinjer.