Duraphat Colgate Palmolive A/S dentalvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duraphat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Duraphat
 3. Hvordan du bruker Duraphat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer duraphat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Duraphat er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Duraphat er fluorid.
Duraphat dentalvæske forebygger tannråte, og det brukes til reduksjon av sensitivitet ved overfølsomme tenner. Når Duraphat dentalvæske påføres tennene frigjøres fluorid som trenger dypt ned i tannemaljen og gir langtidsbeskyttelse mot tannråte.

2. Hva du må vite før du bruker Duraphat

Bruk ikke Duraphat
 • dersom du er allergisk overfor fluorid eller noen et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har munnsår eller tannkjøttssykdom
 • dersom du har betennelse i munnen (stomatitt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Påføring av Duraphat dentalvæske på hele tannsettet bør ikke utføres på tom mage.
Tuber: Beholderen til dette legemiddelet inneholder latexgummi. Kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.
Andre legemidler og Duraphat
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Andre fluoridholdige preparater (f.eks. dråper eller gel) må ikke brukes samme dagen du behandles med Duraphat dentalvæske og i flere dager etterpå.
Duraphat inneholder alkohol som bør tas hensyn til.
Bruk av Duraphat dentalvæske sammen med mat og drikke
 • Forsikre deg om at du/ditt barn har spist et måltid før Duraphat dentalvæske påføres, spesielt dersom den påføres hele tannsettet.
 • Ikke tygg mat i 4 timer etter at Duraphat dentalvæske er påført tennene dine. Du kan innta drikke og flytende kost (det er mat som er flytende eller smelter i munnhulen) i løpet av denne tiden.
Graviditet og amming
Rådfør deg med tannlege eller lege før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Duraphat inneholder smaksstoff av bringebæressens
Dette legemidlet inneholder smaksstoff av bringebæressens med allergener - geraniol, sitronellol, sitral, benzylbenzoat, linalool og benzylalkohol. Disse allergenene kan forårsake allergiske reaksjoner.
Dette legemidlet inneholder 0,000065 mg benzylalkohol i hver ml produkt.
Benzylalkohol kan forårsake milde lokale irritasjoner.

3. Hvordan du bruker Duraphat

Duraphat dentalvæske er beregnet for bruk hos barn og voksne.
Dette legemidlet påføres tennene dine av tannlegen din, som bestemmer hvor mye Duraphat dentalvæske som skal benyttes. Dosen vil variere avhengig av type tenner (f.eks. melketenner eller permanente tenner) og behandlingsårsak.
 • tannlegen vil fjerne plakk ved å pusse tennene dine. Du kan bli bedt om å pusse tennene dine.
 • overflødig spytt vil bli fjernet for å forsikre seg om at tennene dine er tørre
 • suspensjonen vil deretter bli påført tennene med børste, applikator eller pensel
 • suspensjonen kan påføres alle tennene dine eller kun de som er utsatt for tannråte
Du bør ikke pusse tennene eller tygge fast mat i 4 timer etter behandlingen.
Anbefalt dosering for enkeltpåføring
 • ved melketenner, opp til 0,3 ml påføres
 • ved blanding av melketenner og permanente tenner, opp til 0,4 ml påføres
 • ved permanente tenner, opp til 1,0 ml påføres
Forebygging av tannråte
 • påføringen gjentas vanligvis hver 6. måned, men hyppigere påføringer (hver 3. måned) kan gjøres hvis nødvendig
Reduksjon av sensitivitet ved overfølsomme tenner
 • behandling gjentas 2-3 ganger i løpet av få dager. Bør brukes samtidig med tannpasta for sensible tenner
Spør tannlege eller lege dersom du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Duraphat dentalvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Duraphat dentalvæske påføres tennene dine av tannlege, som passer på at riktig mengde legemidlet benyttes.
Ved for høye fluoriddoser (flere milligram per kg kroppsvekt) kan en akutt, toksisk reaksjon forekomme. Symptomer kan omfatte kvalme, oppkast, diaré, kramper og hjerte-kar forstyrrelser. Ved langvarig høyt fluorinntak under tanndannelsen kan lette forstyrrelser på det ytterste laget på tennene oppstå. Ved kronisk inntak av høye doser av fluorid øker risikoen for beinfraktur og skeletal fluorose (stivhet i ledd og misdannelser i skjelett).

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Duraphat forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du skulle reagere allergisk mot noen av innholdsstoffene i Duraphat dentalvæske, kan dentalsuspensjonen fjernes, hvis nødvendig, ved tannpuss eller rensing. Følgende bivirkninger er rapportert av pasienter etter bruk av dette legemidlet.
Svært sjeldne, alvorlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • dersom du får følgende bivirkninger må du kontakte lege umiddelbart: hevelse i ansiktet, lepper, munn og svelg, som kan føre til svelge- eller pusteproblemer.
Andre svært sjeldne bivirkninger
 • irritasjon, betennelse og sår i tannkjøtt og munn
 • kvalme, brekninger
 • astmaanfall.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer duraphat

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og ytterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Tannlegen vil kontrollere at den datoen ikke er overskredet. Etter åpning av tube bør Duraphat dentalvæske brukes innen 3 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Duraphat dentalvæske
 • Virkestoff er fluorid. 1 ml suspensjon inneholder natriumfluorid som tilsvarer 22,6 mg fluorid.
 • Andre innholdsstoffer er: etanol 96 %, hvit voks (E 901), skjellakk (E 904), kolofonium, mastiks, sakkarinnatrium (E 954), bringebæraroma (inneholder etylbutyrat, geraniol, irisresinoid, isoamylacetat, jasmin absolut, vanillin og propylenglycol ).
Hvordan Duraphat dentalvæske ser ut og innholdet i pakningen
Duraphat dentalvæske er en brun/gul ugjennomsiktig suspensjon. Leveres i tuber med 10 ml eller sylinderampuller med 1,6 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Colgate-Palmolive A/S
Sundkrogsgade 11, 1. sal
2100 København Ø.
Danmark
Tilvirker
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
D-45731 Waltrop
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.04.2024

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Bakteriebelegget fjernes fra tennene. Bomullstamponger plasseres i munnen og tennene blåses tørre med luft. Deretter påføres dentalvæsken. Pasienten må ikke påføre dentalvæsken selv.
Duraphat dentalvæske i tube påføres med pensel i et tynt lag på områder som er mottakelige for kariesangrep.
Approksimalflater behandles spesielt nøye. Tanntråd eller en butt probe er gode redskaper. Det anbefales å unngå å påføre et tykt lag med dentalvæske på lingualoverflaten på tennene i underkjeven, siden disse vanligvis er mer motstandsdyktige mot karies, samt at det er ubehagelig for pasienten.
Duraphat sylinderampulle er utviklet for å gi en effektiv og målrettet påføring av dentalvæsken. Sylinderampullen kan benyttes til flere påføringer. Dentalvæsken kan kun påføres ved bruk av spesialkanyler. Kanylen er sterilisert på fabrikken og er festet til sprøyten med en festeanordning. Når dentalvæsken er påført, fjernes kanylen og sylinderampullen oppbevares i romtemperatur til neste gangs bruk.
Duraphats spesialkanyler kan bøyes slik at det blir lettere å påføre dentalvæsken på approksimale og distale overflater. Ved påføring på approksimalflater plasseres kanylen i et kontaktpunkt og en liten mengde Duraphat påføres. Det er viktig at kanylen plasseres i et approksimalt hulrom fra bukkal, oral og okklusal retning slik at kontaktpunktet fylles med dentalvæske.
Dentalvæsken påføres okklusale overflater ved å bevege kanylen langs bunnen av fissuren. Kanter på fyllinger og kroner behandles på samme måte som approksimale overflater og fissurer. Eksponerte og følsomme tannhalser behandles også med dentalvæske.
Den glatte overflaten på tennene behandles kun dersom risikoen for karies er høy eller ved dekalisifisering. I slike tilfeller bør dentalvæsken påføres med siden av kanylen.
Spesielle anbefalinger:
I forbindelse med fikserte tannreguleringer kan påføring av Duraphat med sprøyte være spesielt gunstig. Det er enkelt å fylle kantene på ringene, festeanordningene og andre områder som er mottakelige for kariesangrep med Duraphat dentalvæske.