Terra-Cortril Polymyxin B Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terra-Cortril Polymyxin B er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terra-Cortril Polymyxin B
 3. Hvordan du bruker Terra-Cortril Polymyxin B
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terra-Cortril Polymyxin B
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Terra-Cortril Polymyxin B er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Terra-Cortril Polymyxin B øredråper inneholder en kombinasjon av et legemiddel som kalles kortikosteroid (betennelsesdempende middel), samt to bredspektrede antibiotika, dvs. bakteriedrepende legemidler.
Bruksområde:
 • korttidsbehandling før øreoperasjoner, hvor det foreligger mellomørebetennelse med hull på trommehinnen, puss-sekresjon eller granulasjoner.
 • etter øreoperasjoner, der man ønsker antibakteriell behandling samtidig som man vil dempe den betennelsesaktige reaksjonen.
 • ved kronisk ørebetennelse og betennelse i øregangen og ytre øre eller annen type utslett (nevrodermatitt).

2. Hva du må vite før du bruker Terra-Cortril Polymyxin B

Bruk ikke Terra-Cortril Polymyxin B:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdsstoffene i preparatet
 • ved øreinfeksjoner forårsaket av virus eller sopp
 • som langtidsbehandling av mellomørebetennelse med sprukket trommehinne
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Terra-Cortril Polymyxin B.
Vis forsiktighet ved bruk av Terra-Cortril Polymyxin B:
 • forsiktighet med soling tilrådes under, og noen dager etter, avsluttet behandling pga. muligheten for økt lysømfintlighet.
 • du kan få en overvekst av bakterier eller sopp som er motstandsdyktige (resistente) mot preparatet. Legen din vil i så fall gi deg en passende behandling for dette.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • rådfør deg med lege før behandling av barn under 8 år, ettersom det ikke kan utelukkes at preparatet kan ha en påvirkning på tenner og skjelett hos barn.
 • hvis det er fare for at trommehinnen din kan sprekke. Du skal da følges opp av lege, for å sikre at du får riktig behandling.
Andre legemidler og Terra-Cortril Polymyxin B
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er liten erfaring med bruk av Terra-Cortril Polymyxin B under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terra-Cortril Polymyxin B dersom du er gravid.
Det er ukjent om Terra-Cortril Polymyxin B går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terra-Cortril Polymyxin B ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette preparatet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Terra-Cortril Polymyxin B:
Terra-Cortril Polymyxin B øredråper kan gi gule flekker på tekstiler.

3. Hvordan du bruker Terra-Cortril Polymyxin B

Bruk alltid Terra-Cortril Polymyxin B slik legen din har foreskrevet. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dosering er 2-4 dråper i ytre øregang 3 ganger daglig. Unngå kontakt mellom tubeåpningen og evt. utflod fra øret. Tuben skal ristes før bruk.
Tuben åpnes på følgende måte:
Tuben er forseglet. Før første gangs bruk må du skru av hele tubespissen, og fjerne den løse ringen. Skru tubespissen fast til igjen, slik at forseglingen i tuben brytes. Tuben er da klar til bruk, ved at den øverste tubespissen skrus av.
Mangler tekstalternativ for bilde
På slutten av pakningsvedlegget finner du en QR-kode som lenker til en instruksjonsfilm som viser hvordan du klargjør tuben første gang du skal bruke Terra-Cortril Polymyxin B øredråper.
Dersom du tar for mye av Terra-Cortril Polymyxin B:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Terra-Cortril Polymyxin B forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Allergiske reaksjoner (inklusive kontakteksem) kan forekomme, men er sjeldne.
Infeksjoner av motstandsdyktige (resistente) bakterier og sopp har forekommet. Infeksjoner kan være vanskelig å oppdage når du behandles med Terra-Cortril Polymyxin B, og infeksjoner kan spres.
Mulig bivirkning: Tåkesyn er mindre vanlig (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer).
Hvis du opplever slike bivirkninger som nevnt ovenfor, bør du avslutte behandlingen og kontakte lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Terra-Cortril Polymyxin B

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Terra-Cortril Polymyxin B øredråper er holdbar i 28 dager etter at tuben er åpnet første gang.
Bruk ikke Terra-Cortril Polymyxin B etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke brukes lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Terra-Cortril Polymyxin B:
 • Virkestoffer er: Hydrokortisonacetat 15 mg/ml, oksytetracyklinhydroklorid tilsvarende oksytetracyklin 5 mg/ml, polymyksin B sulfat 10 000 IE/ml.
 • Hjelpestoffer er: Flytende parafin, aluminiumtristearat.
Terra-Cortril Polymyxin B øredråper kan sette gule flekker på tekstiler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker, Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Farmasierra Manufacturing, S.L,
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.04.2018

Mangler tekstalternativ for bilde

Detaljert og oppdatert informasjon, inkludert en instruksjonsfilm som viser hvordan du klargjør tuben første gang du skal bruke Terra-Cortril Polymyxin B øredråper, finner du ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Tilsvarende informasjon er også tilgjengelig via følgende adresse: http://felleskatalogen.no/t/medisin/pasienter/pas-terra-cortril-polymyxin-b-pfizer-564553