Nystatin Orifarm Orifarm Generics

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nystatin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nystatin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Nystatin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nystatin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Nystatin Orifarm er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nystatin Orifarm tilhører en gruppe legemidler mot sopp. Legemidlet inneholder virkestoffet nystatin. Det har en lokal effekt på slimhinner, og tas ikke opp i kroppen.
Nystatin Orifarm brukes til behandling av soppinfeksjoner i munnen og tarmene.

Hva du må vite før du bruker Nystatin Orifarm

Bruk ikke Nystatin Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor nystatin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Nystatin Orifarm.
Andre legemidler og Nystatin Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du skal kun bruke dette legemidlet hvis legen din mener at nytten veier opp for den mulige risikoen for fosteret.
Amming
Det er ikke kjent hvorvidt nystatin utskilles i morsmelk. Rådfør deg med lege før du ammer mens du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet er ikke kjent å påvirke bilkjøring eller bruk av maskiner.
Nystatin Orifarm inneholder metylparahydroksybenzoat og natrium
Metylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Dette legemidlet inneholder 1,2 mg natrium i hver ml mikstur. Det er mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som "natriumfritt".

Hvordan du bruker Nystatin Orifarm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen eller tannlegen som tilpasser den til deg.
Flasken skal ristes godt før bruk.
Soppinfeksjon i munnhulen: Den anbefalte dosen til voksne er 1 ml 4 ganger daglig. Du skal helst ta miksturen etter måltider, og holde den i munnen så lenge som mulig før du svelger den.
Bruk hos barn, spedbarn og nyfødte
Den anbefalte dosen til barn (over 2 år), spedbarn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 ganger daglig. Miksturen skal helst tas etter måltider, og holdes i munnen så lenge som mulig før den svelges. Hos spedbarn kan miksturen gis dråpevis eller fortynnes med litt vann og pensles i munnen.
Soppinfeksjon i tarmen: Den anbefalte dosen til voksne er 5 ml 3 ganger daglig. Svelg miksturen med én gang. For å hindre at infeksjonen kommer tilbake skal du fortsette behandlingen i 2 til 3 dager etter at alle tegn på infeksjon er forsvunnet.
Bruk hos barn og spedbarn
Den anbefalte dosen til barn (over 2 år) og spedbarn (fra 1 måned til 2 år) er 1 ml 4 ganger daglig. Svelg miksturen med én gang. For å hindre at infeksjonen kommer tilbake skal behandlingen fortsette i 2 til 3 dager etter at alle tegn på infeksjon er forsvunnet.
Dersom du tar for mye av Nystatin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Nystatin Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Nystatin Orifarm og kontakt legen din umiddelbart hvis du utvikler noen av de følgende symptomene:
 • Alvorlige forandringer av hud og slimhinner (såkalt Stevens-Johnson syndrom).
  Dette er en sjelden bivirkning (kan oppleves av opptil 1 av 1000 personer).
 • Allergiske reaksjoner og lokale hevelser i huden (angioødem), en reaksjon som gjør at ansiktet og halsen kan hovne opp i betydelig grad.Dette er svært sjeldne bivirkninger (kan oppleves av opptil 1 av 10 000 personer) eller ikke kjent (kan oppleves av et ukjent antall personer).
Mindre vanlige bivirkninger (kan oppleves av opptil 1 av 100 personer):
 • Allergiske hudreaksjoner
Høye doser kan forårsake mageplager som f.eks. kvalme, oppkast og diaré.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Nystatin Orifarm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uåpnet flaske: dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Åpnet flaske: oppbevares ved høyst 25ºC i opptil 2 måneder.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nystatin Orifarm
 • Virkestoff er nystatin. 1 ml mikstur inneholder 100 000 internasjonale enheter (IU) nystatin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  xylitol
  karmellosenatrium
  metylparahydroksybenzoat (E218)
  peppermynteolje
  renset vann
  natriumhydroksyd (til pH-justering)
  saltsyre (til pH-justering)
Miksturen er tilsatt søtningsstoffet xylitol.
Hvordan Nystatin Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Nystatin Orifarm mikstur, suspensjon er gulfarget med peppermyntesmak, og leveres i en ravgul glassflaske som inneholder 100 ml mikstur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige, Island, Finland, Danmark og Norge: Nystatin Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2019