Kull Abigo

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kull Abigo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kull Abigo
 3. Hvordan du bruker Kull Abigo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kull Abigo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kull Abigo er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Kull Abigo er en mikstur som inneholder aktivt kull. Kullet binder skadelige stoffer, f.eks. kjemikalier, legemidler og giftstoffer fra bakterier, i magesekken og forhindrer dermed at disse tas opp i kroppen.
Kull Abigo brukes som førstehjelp ved forgiftning og mot diaré forårsaket av f.eks. omgangssyke eller matforgiftning o.l. Miksturen virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.

2. Hva du må vite før du bruker Kull Abigo

Bruk ikke Kull Abigo
 • dersom du er allergisk overfor aktivt kull eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kull Abigo.
Kull Abigo bør ikke brukes over lengre tid, da opptak av næringsmidler og vitaminer kan reduseres.
Kull Abigo har liten effekt ved forgiftninger med blåsyre, jern, såkalte basiske stoffer og mineralsyrer.
OBS! Brekninger skal ikke fremkalles ved inntak av etsende stoffer eller såkalte petroleumsdestillater (lampeolje, bensin o.l.).
Andre legemidler og Kull Abigo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Aktivt kull kan nedsette effekten av andre legemidler dersom de gis samtidig. Det bør derfor gå minst 2 timer mellom inntak av kull og andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjente risiko ved bruk under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Kull Abigo har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Kull Abigo inneholder etanol, sorbitol, metyl- og propylparahydroksybenzoat
Dette legemidlet inneholder:
 • 0,2 vol% etanol (alkohol), dvs. opp til 0,34 g per dose for voksne, tilsvarende 8,6 ml øl eller 3,6 ml vin per dose. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi, og er skadelig for personer som har alkoholproblemer.
 • sorbitol (E 420) som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Sorbitol kan ha en mild avførende effekt. Energimengde: 2,6 kcal/g sorbitol.
 • metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

3. Hvordan du bruker Kull Abigo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Miksturen ristes kraftig før bruk.
Dosering for barn og voksne
Førstehjelp ved forgiftning:
Den anbefalte dosen er 100-300 ml mikstur (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas umiddelbart etter at brekninger eventuelt er fremkalt.
Hvis du er i tvil om det er riktig å fremkalle brekninger, bør Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00, kontaktes.
Lege må kontaktes.
Mot diaré f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.:
Den anbefalte dosen er 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) én til flere ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Kull Abigo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer): Forstoppelse. Diaré kan forekomme ved inntak av store mengder sorbitol.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn
Ved bruk av kullmikstur som inneholder sorbitol til barn, er det i sjeldne tilfeller sett forstyrrelser i saltbalansen i kroppen etter diaré.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kull Abigo

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kull Abigo
 • Virkestoffer er aktivt kull 150 mg/ml. 1 spiseskje (15 ml) inneholder 2,25 g aktivt kull.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er sorbitol (E 420) 170 mg, etanol 96 % 1,2 mg, karmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat kolloidal, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216) og renset vann.
Hvordan Kull Abigo ser ut og innholdet i pakningen
Kull Abigo er en sort, tyktflytende suspensjon.
Kull Abigo finnes i plastflasker med 100 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ABIGO Medical AB
Ekonomivägen 5
436 33 Askim
Sverige
Tel: (+46) 31-7484950
Fax (+ 46) 31-683951
e-post: pharma@abigo.se
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.06.2016