Duraphat Colgate Palmolive A/S tannpasta - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte tannlege, tannpleier eller lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duraphat tannpasta er og hva den brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Duraphat tannpasta
 3. Hvordan du bruker Duraphat tannpasta
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Duraphat tannpasta
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Duraphat tannpasta er og hva den brukes mot

Vær oppmerksom på at legen/tannlegen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens/tannlegens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Hva er Duraphat tannpasta
Denne tannpastaen inneholder fluorid i form av natriumsalt, som tilhører en gruppe medikamenter som kalles kariesforebyggende midler. Duraphat tannpasta inneholder 3-5 ganger mer fluorid enn vanlig tannkrem.
Hva brukes Duraphat tannpasta mot
Voksne og barn over 16 år: forebygging av tannkaries (tannråte) hos pasienter som er spesielt utsatt for karies i tannkroner eller -røtter.
Hvem har økt risiko for tannkaries
Du kan ha økt risiko for tannkaries dersom:
 • du har hatt hull i tennene de siste tre årene
 • du har synlige tannrøtter
 • du har problemer med å opprettholde god tannhygiene
 • du bruker tannproteser, tannbøyle eller har tannregulering.
 • du har munntørrhet eller din spyttproduksjon er redusert, f.eks. på grunn av visse tilstander (slik som diabetes og Sjögrens syndrom) eller bruk av visse legemidler (sove- eller beroligende midler, midler mot depresjon eller andre psykiske plager, visse smertestillende midler, midler mot allergi, astma, hoste eller høyt blodtrykk) eller dersom du har fått kjemoterapi/strålebehandling eller som følge av aldring
 • du har rusproblemer.
Denne listen er ikke altomfattende, rådfør deg med din tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker på om du har økt risiko for karies
Du må kontakte tannlege, tannpleier eller lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Duraphat tannpasta

Bruk ikke Duraphat tannpasta
 • dersom du er allergisk overfor natriumfluorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Duraphat tannpasta har et høyt fluoridinnhold. Fluoridtabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk, så vel som vann eller salt tilsatt fluorid, skal unngås ved bruk av Duraphat tannpasta. For å unngå opphopning av fluorid må ditt totale inntak vurderes før du bruker denne fluoridtannpastaen. Spør din tannlege, tannpleier, lege, apotek eller helsepersonell om dette.
 • Duraphat tannpasta skal ikke brukes av ungdom eller barn under 16 år.
Andre legemidler og Duraphat tannpasta
Ingen interaksjon med andre medikamenter er kjent. Rådfør deg med tannlege, tannpleier, lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk av Duraphat tannpasta sammen med mat og drikke
Vann og salt tilsatt fluorid skal unngås ved bruk av denne tannpastaen.
Mat og drikke kan ha en hemmende effekt på remineraliseringen av tennene om det inntas like etter børsting av tennene. Puss derfor tennene med Duraphat tannpasta etter måltider.
Graviditet, amming og fertilitet
Det finnes ingen erfaringer fra bruk av Duraphat hos gravide kvinner. Rådfør deg med tannlege, tannpleier, lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet noen effekt på kjøring eller bruk av maskiner som følge av bruk av Duraphat tannpasta.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Duraphat tannpasta
Denne tannpastaen innholder natriumbenzoat. Natriumbenzoat virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Duraphat tannpasta

Duraphat tannpasta er beregnet til bruk av personer som er 16 år eller eldre.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som tannlegen, tannpleieren, legen, apoteket eller sykepleieren har fortalt deg. Rådfør deg med tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Bruk Duraphat tannpasta 3 ganger daglig til tannpuss.
 • påfør en 2 cm lang strimmel på tannbørsten for hver tannpuss (2 cm gir mellom 3 mg og 5 mg fluorid)
 • puss tennene 3 ganger daglig etter måltider
 • puss tennene vertikalt fra tannkjøttet til tannspissen
 • spytt ut overflødig skum og ikke svelg.
Grundig børsting tar omtrent 3 minutter.
Du bør gå til regelmessige undersøkelser og kontroller hos din tannlege eller tannpleier.
Hvis du har svelget en stor mengde tannpasta ved en feiltagelse, og du har symptomer som:
oppkast, diaré og magesmerter, må du kontakte lege omgående da det kan bli nødvendig med behandling. Ta dette pakningsvedlegget med deg.
Duraphat tannpasta inneholder mentol som kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn.
Hvis du konstant svelger for mye av tannpastaen over flere måneder og år, kan du få dental fluorose (tannemaljen ser misfarget eller flekkete ut og blir skjør) eller benfluorose (osteosklerose: økt bentetthet).
Dersom du har glemt å ta Duraphat tannpasta
Bare bruk den så fort du husker det, men du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som vanlig etter neste måltid.
Spør tannlege, tannpleier, lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I sjeldne tilfeller (dvs. hos færre enn 1 av 1000 behandlede personer) kan allergiske (overfølsomhets-) reaksjoner forekomme, f.eks. utslett, kløe, hevelse og rødhet.
En brennende følelse i munnen har også blitt rapportert (ukjent frekvens).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Duraphat tannpasta

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares slik at forveksling med annen tannpasta og utilsiktet bruk unngås.
Bruk ikke Duraphat tannpasta etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og esken etter ”Utl. dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Duraphat tannpasta
 • Virkestoff er fluorid (i form av natriumfluorid).
  1 g tannpasta inneholder 5 mg fluorid, som tilsvarer 5000 ppm fluorid.
 • Andre innholdsstoffer er flytende sorbitol (ikke-krystalliserende), silika til dental bruk, silika til dental bruk (utfelt), macrogol 600, tetrakaliumpyrofosfat, xantangummi, natriumbenzoat (E211), natriumlaurylsulfat, spearmint-smakstilsetning (inneholder peppermynteolje, karvon, spearmintolje, mentol, anetol og sitronolje), sakkarinnatrium, briljantblå FCF (E133) og renset vann.
Hvordan Duraphat ser ut og innholdet i pakningen
Duraphat tannpasta er en blåfarget tannpasta.
Den leveres i en tube på 51 g, som ligger i en eske.
Pakningsstørrelser: 1 × 51 g tube eller 3 × 51 g tuber.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Colgate-Palmolive A/S
Bredevej 2, 2830 Virum, Danmark
Tilvirker
Thepenier Pharma & Cosmetics
Route Départementale 912, Saint-Langis-Lès-Mortagne, 61400 Mortagne, Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landende med følgende navn:
Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Danmark, Hellas, Polen, Storbritannia (NI), Irland, Finland, Island, Norge, Nederland: Duraphat
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.09.2021