Vimovo Grünenthal

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vimovo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vimovo
 3. Hvordan du bruker Vimovo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vimovo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Vimovo er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.
Hva Vimovo er
Vimovo inneholder to ulike virkestoff som kalles naproksen og esomeprazol. Hver av disse virkestoffene fungerer på forskjellig måte.
 • Naproksen tilhører en gruppe legemidler som kalles "ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler" (NSAID). Det reduserer smerter og betennelse.
 • Esomeprazol tilhører en gruppe legemidler som kalles "protonpumpehemmere". Det reduserer mengden syre i magen.
Esomeprazol bidrar til å redusere risikoen for sår og mageproblemer hos pasienter som må ta NSAID.
Hva Vimovo brukes mot
Vimovo brukes hos voksne for å lindre symptomer på:
 • osteoartritt
 • revmatoid artritt
 • ankyloserende spondylitt.
Vimovo bidrar til å redusere smerter, hevelser, rødhet og varme (betennelse).
Du har fått dette legemidlet hvis det anses som usannsynlig at en lavere dose med NSAID vil redusere smertene dine og hvis du har risiko for å utvikle magesår eller sår i den første delen (tolvfingertarmen) av tynntarmen når du tar NSAID.

2. Hva du må vite før du bruker Vimovo

Bruk ikke Vimovo dersom:
 • du er allergisk overfor naproksen
 • du er allergisk overfor esomeprazol eller andre protonpumpehemmere
 • du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du tar et legemiddel som kalles "atazanavir" eller "nelfinavir" (brukes mot HIV-infeksjon)
 • du tidligere har fått astma (tung, pipende pust) eller allergisk reaksjon som kløe eller hudutslett (urticaria) av å ta acetylsalisylsyre (f.eks. aspirin), naproksen eller andre NSAID som ibuprofen, diklofenak eller COX-2-hemmere (f.eks. celekoksib, etorikoksib)
 • du er gravid i siste trimester
 • du har alvorlige problemer med leveren, nyrene eller hjertet
 • du har magesår eller sår i tarmen
 • du har en blødningssykdom eller opplever kraftig eller uventet blødning.
Bruk ikke Vimovo hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar Vimovo.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Vimovo.
Du må ikke ta Vimovo, men snakk med legen straks, hvis noe av det følgende skjer med deg før eller mens du tar Vimovo, siden dette legemidlet kan skjule symptomer på andre sykdommer:
 • når du opplever uventet vekttap eller får problemer med å svelge
 • når du begynner å kaste opp mat eller blod
 • når avføringen din er svart (blodig avføring).
Hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom:
 • du har betennelse i tarmene (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt)
 • du har andre problemer med leveren eller nyrene eller hvis du er en eldre person
 • du tar legemidler som orale kortikosteroider, warfarin, klopidogrel, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), acetylsalisylsyre (aspirin) eller NSAID, inkludert COX-2-hemmere (se avsnittet Andre legemidler og Vimovo)
 • du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Vimovo som reduserer magesyre
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Hvis du tidligere har hatt magesår eller blødning, må du fortelle det til legen. Du vil bli bedt om å fortelle legen om eventuelle uvanlige symptomer fra magen (f.eks. smerter).
Legemidler som Vimovo kan være forbundet med en liten økning i risikoen for hjerteanfall (hjerteinfarkt) eller slag. Risikoen øker med høye doser og langvarig behandling. Den anbefalte dosen eller behandlingslengden må ikke overskrides.
Vimovo inneholder NSAIDet naproksen. Som for alle NSAIDs skal laveste effektive dose brukes i kortest mulig behandlingsperiode for å redusere risikoen for bivirkninger. Legen vil derfor jevnlig vurdere om Vimovo fremdeles er riktig for deg.
Vimovo er ikke egnet for å gi hurtig smertelindring ved akutte smerter siden det går flere timer før det smertestillende virkestoffet naproksen tas opp i blodet.
Snakk også med legen før du tar dette legemidlet hvis du har hjerteproblemer, har hatt slag eller tror du kan være i risikogruppen for dette. Du kan ha økt risiko for disse problemene dersom:
 • du har høyt blodtrykk
 • du har problemer med blodsirkulasjonen eller med blodkoagulering
 • du har diabetes (sukkersyke)
 • du har høyt kolesterol
 • du røyker.
Inntak av en protonpumpehemmer som esomeprazol, et virkestoff i Vimovo, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økt risiko for brudd i hoften, håndledd eller ryggraden. Fortell legen dersom du har osteoporose eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Vimovo. Husk også å nevne for legen andre bivirkninger som smerter i leddene.
Alvorlige hudutslett har forekommet hos pasienter som bruker esomeprazol (se også avsnitt 4). Utslettet kan inkludere sår i munnen, halsen, nesen, kjønnsorganer og konjunktivitt (røde og hovne øyne). Disse alvorlige hudutslettene kommer ofte i etterkant av influensalignende symptomer slik som feber, hodepine og smerter i kroppen. Utslettet kan dekke store deler av kroppen med blemmer og avskalling av huden.
Dersom du utvikler utslett eller noen av disse hudsymptomene under behandlingen (selv etter flere uker), må du slutte å ta dette legemidlet og ta kontakt med lege umiddelbart.
Når du tar Vimovo, kan det oppstå betennelse i nyrene. Tegn og symptomer kan omfatte redusert volum av urin eller blod i urinen og/eller overfølsomhetsreaksjoner som feber, utslett og leddstivhet. Du bør rapportere slike tegn til behandlende lege.
Barn og ungdom
Vimovo anbefales ikke for barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Vimovo
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og urtemedisiner. Dette er fordi Vimovo kan påvirke virkningen av enkelte andre legemidler. I tillegg kan enkelte andre legemidler påvirke måten Vimovo virker på.
Ikke ta dette legemidlet, men snakk med lege eller apotek hvis du tar:
 • et legemiddel som kalles "atazanavir" eller "nelfinavir" (brukes mot hiv-infeksjon).
Fortell legen eller apoteket det dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • acetylsalisylsyre (aspirin) (brukt som smertestillende eller for å forebygge blodpropp). Hvis du tar lavdose acetylsalisylsyre (aspirin) kan det hende du likevel kan bruke Vimovo.
 • andre NSAID-legemidler (inkludert COX-2-hemmere)
 • visse legemidler som ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner)
 • erlotinib (eller andre legemidler mot kreft fra samme klasse)
 • kolestyramin (brukes til å redusere kolesterol)
 • klaritromycin (brukes til å behandle infeksjon)
 • quinolon-antibiotika (for infeksjoner), som ciprofloksasin eller moksifloksasin
 • diazepam (brukes til å behandle angst, som muskelavslappende middel eller ved epilepsi)
 • hydantoiner som fenytoin (brukes til å behandle epilepsi)
 • litium (brukes til å behandle enkelte typer depresjon)
 • metotreksat (brukes til å behandle revmatoid artritt (leddgikt), psoriasis og kreft)
 • probenecid (for gikt)
 • selektive serotoninreopptakshemmere" (SSRI) (brukes til å behandle alvorlige depresjoner eller angstlidelser)
 • ciklosporin eller takrolimus (legemidler som brukes til å dempe kroppens immunreaksjoner)
 • digoksin (brukes til å behandle hjertesykdommer)
 • sulfonylurea som glimepirid (legemidler som tas gjennom munn og brukes til å kontrollere blodsukkeret ved diabetes)
 • legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk, som kalles diuretika (som furosemid eller hydroklorotiazid), ACE-hemmere (som enalapril), angiotensin II reseptorantagonister (som losartan) og betablokkere (som propanolol)
 • kortikosteroider som hydrokortison eller prednisolon (brukes som betennelseshemmende legemiddel)
 • blodfortynnende legemidler, som warfarin, dicoumarol, heparin eller klopidogrel
 • rifampicin (for behandling av tuberkulose)
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (for behandling av mild depresjon)
 • cilostazol (for smerter i bena grunnet dårlig blodsirkulasjon).
Hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar Vimovo.
Inntak av Vimovo sammen med mat og drikke
Bruk ikke Vimovo sammen med mat siden dette kan redusere og/eller forsinke effekten av Vimovo. Ta tablettene minst 30 minutter før et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ta ikke Vimovo hvis du er i de siste 3 månedene av graviditeten, da det kan skade ditt ufødte barn eller forårsake problemer ved fødselen. Det kan føre til nyre- og hjerteproblemer hos ditt ufødte barn. Det kan gjøre at du og ditt barn lettere begynner å blø (økt blødningstendens) og forsinke eller forlenge fødselen. Bruk ikke Vimovo i løpet av de 6 første månedene av graviditeten med mindre det er absolutt nødvendig og anbefalt av lege. Hvis du trenger behandling i denne perioden eller mens du prøver å bli gravid, bør du bruke laveste dose i kortest mulig tid. Dersom du bruker Vimovo over flere dager etter svangerskapsuke 20, kan ditt ufødte barn få nyreproblemer som igjen kan medføre at mengden fostervann som omgir ditt barn blir redusert (oligohydramnion), eller innsnevring av en blodår (ductus arteriosus) i barnets hjerte. Dersom du har behov for behandling utover noen få dager, kan det være at legen anbefaler ytterligere overvåkning.
Amning
Du skal ikke amme hvis du tar Vimovo. Dette er fordi små mengder kan bli overført til morsmelken. Hvis du har planer om å amme, skal du ikke ta Vimovo.
Fertilitet
Vimovo kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Du må informere din lege hvis du planlegger å bli gravid eller hvis du har problemer med å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg svimmel eller oppleve uklart syn mens du tar Vimovo. Hvis dette skjer må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Vimovo inneholder metylparahydroksybenzoat (E218) og propylparahydroksybenzoat (E216)
Disse innholdsstoffene kan gi allergiske reaksjoner. Slike reaksjoner kan komme gradvis.
Vimovo inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Vimovo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan du bruker dette legemidlet
 • Svelg tablettene hele med vann. Ikke tygg, del eller knus tablettene. Det er viktig at du tar tablettene hele for at legemidlet skal virke riktig.
 • Ta tablettene minst 30 minutter før et måltid. Mat kan redusere den beskyttende effekten av Vimovo på magen og tarmene. Mat kan også forårsake en betydelig forsinkelse i lindring av smerte og betennelse.
 • Hvis du skal ta dette legemidlet over lang tid, vil legen ønske å holde øye med deg (spesielt hvis du skal ta legemidlet i mer enn ett år).
Hvor mye du skal ta
 • Ta én tablett to ganger daglig så lenge som legen har fortalt deg.
 • Vimovo finnes bare som 500 mg/20 mg. Hvis legen ikke tror denne dosen passer for deg, kan han/hun forskrive en annen behandling.
Dersom du tar for mye av Vimovo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege eller apotek straks hvis du tar mer Vimovo enn du skal. Symptomer på overdose kan være døsighet, svimmelhet, søvnighet, smerter og/eller ubehag i den øvre mageregionen, halsbrann, fordøyelsesvansker, kvalme, leverproblemer (påvist i blodprøve), nyreproblemer som kan være alvorlige, forhøyet syrenivå i blodet, forvirring, brekninger/oppkast, blødning i magen eller tarmene, høyt blodtrykk, pustevansker, koma, plutselige allergiske reaksjoner (som kan inkludere kortpustethet, hudutslett, hevelse i ansiktet og/eller halsen, og/eller kollaps) og ukontrollerte kroppsbevegelser.
Dersom du har glemt å ta Vimovo
 • Hvis du glemmer å ta en dose, så ta den så snart du kan. Men hvis det snart er tid for neste dose, skal du hoppe over den dosen som du glemte å ta.
 • Du må ikke ta en dobbel dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har andre spørsmål om dette legemidlet, snakk med lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet.
Slutt å ta Vimovo og kontakt lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger – du kan trenge akutt legehjelp:
 • Plutselig tungpustethet, hevelser i lepper, tunge, hals eller i kroppen, utslett, besvimelse eller vansker med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Plutselig alvorlig utslett eller rødhet i huden med blemmer eller flassing kan forekomme selv etter flere ukers behandling. Det kan også forekomme kraftige blemmer og blødninger fra lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer. Hudutslettene kan utvikle seg til alvorlig utbredte hudskader (avskalling av epidermis (overhuden) og overfladiske slimhinner) som kan være livstruende. Dette kan være ‘erythema multiforme’, ‘Stevens-Johnsons syndrom’, ‘toksisk epidermal nekrolyse’ eller ‘legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer’. Disse bivirkningene er svært sjeldne, og kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer.
 • Gulfarging av huden eller det hvite i øynene, mørk urin og tretthet kan være symptomer på leverproblemer.
 • Legemidler som Vimovo kan være forbundet med en liten økning i risikoen for hjerteanfall (hjerteinfarkt) eller slag. Tegn inkluderer brystsmerter som sprer seg til nakke og skuldre og ned venstre arm, forvirring eller muskelsvakhet eller nummenhet som kanskje bare oppstår på den ene siden av kroppen.
 • Sort, klebrig avføring eller blodig diaré.
 • Oppkast av blod eller mørke partikler som er ut som kaffegrut.
Kontakt lege så raskt som mulig hvis du opplever noe av følgende:
Vimovo kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene og føre til immunsvikt.
Hvis du har infeksjon med symptomer som feber med svært svekket allmenntilstand eller feber med symptomer på lokal infeksjon, som smerter i nakken, halsen eller munnen eller problemer med å urinere, må du snakke med lege så fort som mulig for å utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose) med en blodprøve. Det er viktig at du på dette tidspunktet forteller hvilke legemidler du tar.
Andre mulige bivirkninger inkluderer:Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • tretthet
 • tørste
 • depresjon
 • kortpustethet
 • økt svetting
 • kløe og utslett
 • svimmelhet (vertigo)
 • røde eller lilla merker, blåmerker eller flekker i huden
 • illebefinnende (kvalme) eller oppkast
 • en dirrende følelse i hjertet (hjertebank)
 • søvnforstyrrelser eller søvnbesvær (insomnia)
 • hørselsproblemer eller ringing i ørene
 • svimmelhet eller en følelse av ørhet
 • hevelser i hender, føtter og ankler (ødem)
 • betennelse i munnen
 • synsproblemer
 • diaré, magesmerter, halsbrann, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, luft i magen (flatulens)
 • magesår eller sår i den første delen (duodenum) av tynntarmen
 • betennelse i slimhinnen i magen (gastritt)
 • godartede polypper i magesekken
Mindre vanlige, sjeldne eller svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 100 personer eller færre)
 • sår munn eller munnsår
 • synsproblemer som uklart syn, øyekatarr (konjunktivitt) eller vondt i øynene
 • unormale drømmer
 • trøtthetsfølelse
 • økt mengde sukker (glukose) i blodet. Symptomer kan inkludere tørstefølelse og økt mengde urin.
 • lavt nivå av sukker (glukose) i blodet. Symptomer kan inkludere sult- eller svakhetsfølelse, svetting og rask hjerterytme.
 • koma
 • betennelse i blodårene
 • perforasjon (hull) i magen eller tarmen
 • systemisk lupus erythematosus (SLE), en sykdom hvor kroppens immunsystem angriper kroppen, som fører til leddsmerte, hudutslett og feber
 • forstørrede lymfekjertler
 • brudd i hofte, håndledd eller ryggrad (hvis Vimovo brukes i høye doser og over lengre tid)
 • feber
 • besvimelse
 • munntørrhet
 • aggresjon
 • hørselstap
 • astmaanfall
 • kramper eller anfall
 • problemer med menstruasjonen
 • vektendringer
 • hårtap (alopeci)
 • vablete utslett (elveblest)
 • leddsmerter (artralgi)
 • forstørrede bryster hos menn
 • sår eller hoven tunge
 • rykninger eller muskelskjelvinger
 • appetittproblemer eller smaksendringer
 • muskelsvekkelse eller -smerter (myalgi)
 • forlenget blødningstid
 • problemer for kvinner med å bli gravide
 • feber, rødhet eller andre tegn på infeksjon
 • uregelmessig, sakte eller svært hurtig puls
 • kriblende følelse som om lemmene (armer eller bein) "sover"
 • problemer med hukommelse og konsentrasjon
 • følelse av å være hektisk, forvirret, engstelig eller nervøs
 • generell følelse av ubehag, svakhet og manglende energi
 • hevelse eller smerter på grunn av vann i kroppen
 • høyt eller lavt blodtrykk. Du kan føle deg svak eller svimmel.
 • utslett eller blemmer, eller huden blir mer følsom for sollys
 • se, føle eller høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
 • endringer i blodprøveresultater, som leverprøver. Legen kan forklare dette nærmere.
 • en infeksjon som kalles "trøske", som kan påvirke tarmene og forårsakes av en sopp
 • blod i urinen eller andre nyreproblemer. Du kan ha vondt i ryggen.
 • pustevansker, som gradvis kan bli verre. Dette kan være tegn på at det utvikler seg lungebetennelse eller hevelse i lungene.
 • lavt saltnivå (natrium) i blodet. Dette kan føre til slapphet, oppkast og kramper.
 • symptomer på hjernehinnebetennelse som feber, kvalme eller oppkast, stiv nakke, hodepine, følsomhet for skarpt lys og forvirring
 • problemer med bukspyttkjertelen. Tegn inkluderer sterke magesmerter som sprer seg til ryggen.
 • lys avføring, som er tegn på alvorlige leverproblemer (hepatitt). Alvorlige leverproblemer kan føre til leversvikt og hjernesykdom.
 • kolitt eller forverring av betennelse i tarmen, som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Tegn inkluderer magesmerter, diaré, oppkast og vekttap.
 • endring i blodet som redusert antall røde blodlegemer (anemi), hvite blodlegemer eller blodplater. Dette kan føre til slapphet, blåmerker, feber, sterke frysninger, sår hals eller økt sannsynlighet for infeksjoner.
 • økt antall av en type hvite blodceller (eosinofili)
 • nedsatt mengde av alle typer blodceller (pancytopeni)
 • problemer med måten hjertet pumper blodet rundt i kroppen på, eller skade på blodkarene. Tegn kan inkludere tretthet, kortpustethet, matthet, brystsmerter eller generelle smerter.
Frekvens ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • dersom du tar Vimovo i mer enn tre måneder er det mulig at nivåene av magnesium i blodet ditt går ned. Lave nivåer av magnesium kan sees som utmattelse, ufrivillige muskeltrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet og økt hjertefrekvens. Dersom du får noen av disse symptomene, må du fortelle dette straks til legen. Lave nivåer av magnesium kan også lede til en reduksjon av kalium- eller kalsiumnivåer i blodet. Legen kan avgjøre at det tas regelmessige blodprøver for å kontrollere nivåene av magnesium.
 • utslett, muligens med smerter i leddene
Du må ikke bli urolig over denne listen over mulige bivirkninger. Det er ikke sikkert du får noen av dem.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Vimovo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, flasken eller blisterpakningen etter Utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Flaske: Oppbevar i originalemballasjen. Hold flasken godt lukket for å beskytte innholdet mot fuktighet.
Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Vimovo
 • Virkestoffene er naproksen 500 mg og esomeprazol 20 mg.
 • Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, povidon K90, kolloidal silikondioksid, og innholdsstoffene i filmdrasjeringen er karnaubavoks, glyserolmonostearat 40-55, hypromellose type 2910 (3 mPas, 6 mPas og 50 mPas), jernoksid (E172, gul, svart), makrogol 8000, metakrylsyre-etylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %, metylparahydroksybenzoat (E218), polydekstrose, polysorbat 80, propylenglykol, propylparahydroksybenzoat (E216), natriumlaurilsulfat, titandioksid (E171), trietylsitrat.
Hvordan Vimovo ser ut og innholdet i pakningen
Ovale og gule tabletter med målene 18 × 9,5 mm merket "500/20" med svart blekk.
Flaske:
Pakningsstørrelser: 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 eller 500 tabletter med modifisert frisetting.
Flaskene inneholder tørkemiddel av silikagel (for å holde tablettene tørre). Ikke spis posene med tørkemiddel.
Flaskene inneholder tørkemiddel av silikagel integrert i skrulokket (for å holde tablettene tørre).
Aluminiumblisterpakning:
Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 60 eller 100 tabletter med modifisert frisetting.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland
Tilvirker:
Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland
Lokal representant:
Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.09.2023