Dalacin Pfizer injeksjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin injeksjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Dalacin injeksjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin injeksjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dalacin injeksjonsvæske er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Dalacin injeksjonsvæske er et antibiotikum. Dalacin brukes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av en rekke bakterier, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin eller der penicillin ikke virker. Bakteriologiske undersøkelser og resistensbestemmelse bør foretas før behandlingen starter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Dalacin injeksjonsvæske

Bruk ikke Dalacin injeksjonsvæske
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin eller linkomycin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til for tidlig fødte barn eller nyfødte på grunn av innholdet av benzylalkohol (se avsnittet: ”Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol” og natrium).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Dalacin injeksjonsvæske.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin injeksjonsvæske
 • dersom du har hatt mage-tarm sykdommer, spesielt ved tykktarmsbetennelse.
 • dersom du får alvorlig diaré under behandlingen.
Hvis noe av dette gjelder deg bør du informere legen din.
Ved alvorlig diaré under behandlingen må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll av lege. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren og lege må kontaktes. Legemidler som brukes ved behandling av diaré skal ikke tas, da dette kan forverre tilstanden.
Hvis behandlingen strekker seg over lang tid, vil legen undersøke lever- og nyrefunksjonen din.
Bruk av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer (f.eks. sopp eller bakterier) som ikke påvirkes av klindamycin. Dette kan føre til andre typer infeksjoner som kan kreve annen behandling.
Akutte nyresykdommer kan forekomme. Du må informere legen din om andre legemidler du tar samtidig, og om du har noen problemer med nyrene dine fra før. Du må kontakte legen din umiddelbart hvis du opplever redusert mengde urin, væskeansamling som fører til hevelser i leggene, anklene eller føttene dine, kortpustethet eller kvalme.
Viktig informasjon om potensielt alvorlige reaksjoner
Et lite antall personer som bruker Dalacin får en allergisk reaksjon eller en potensielt alvorlig hudreaksjon, som kan utvikle seg til et mer alvorlig problem hvis de ikke blir behandlet. Du må kjenne til symptomene du skal være oppmerksom på mens du bruker Dalacin. Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige”.
Andre legemidler og Dalacin injeksjonsvæske
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig for legen din å vite om du bruker følgende legemidler:
 • rifampicin (antibiotikum), karbamazepin, fenytoin og fenobarbital (epilepsi-legemidler), johannesurt (legemiddel ved depresjon), enzalutamid og dabrafenib (kreftlegemidler) og efavirenz (legemiddel ved virusinfeksjoner) fordi disse kan redusere effekten av klindamycin.
 • neuromuskulære blokkere (muskelavslappende legemidler) fordi klindamycin kan gi forsterket muskelavslappende effektdel.
 • kombinasjon med legemidler som inneholder zidovudin (for eksempel Retrovir), som brukes for å behandle virusinfeksjoner, fordi de kan gi økt risiko for skade på nyrene og økt virkning av klindamycin.
 • warfarin eller liknende legemidler som virker blodfortynnende, fordi du kan ha økt risiko for å oppleve blødning. Det kan være nødvendig for legen din å ta blodprøver regelmessig for å sjekke hvor raskt blodet ditt levrer seg.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Lang erfaring ved bruk av Dalacin injeksjonsvæske under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Dalacin skal likevel kun brukes under graviditet dersom det er et klart behov for det. Snakk med lege før bruk av Dalacin injeksjonsvæske dersom du er gravid.
Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol (se «Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol og natrium»).
Amming
Klindamycin går over i morsmelk, og kan forårsake diaré eller utslett i bleieområdet hos barnet som ammes. Dalacin injeksjonsvæske bør derfor ikke brukes under amming.
Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol (se «Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol og natrium»).
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol og natrium
Dalacin injeksjonsvæske inneholder 9 mg benzylalkohol i hver ml, som tilsvarer 9 mg/ml benzylalkohol. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer (”gasping syndrom”) hos spedbarn og små barn. Legemidler som inneholder benzylalkohol skal ikke brukes hos nyfødte (opptil 4 ukers alder), og disse legemidlene skal ikke brukes i mer enn én uke til små barn (under 3 år), med mindre legen anbefaler dette.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever- eller nyresykdom, eller dersom du er gravid eller ammer. Dette er fordi store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen og forårsake bivirkninger som økt mengde syre i blodet (metabolsk acidose).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ampulle, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Dalacin injeksjonsvæske

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det er vanlig at behandlingen gis som intravenøs injeksjon 2 til 4 ganger daglig.
Bruk hos barn og ungdom
Klindamycin skal doseres basert på total kroppsvekt uavhengig av overvekt.
Dersom du får for mye Dalacin injeksjonsvæske
Dette legemiddelet vil bli gitt til deg av en lege eller annet helsepersonell. Det er ikke sannsynlig at du vil få for mye av dette legemiddelet. Symptomer på overdosering kan være ubehag, brekninger, diaré og allergiske reaksjoner. Dersom du tror at du har fått for mye eller du føler deg usikker snakk med en lege eller sykepleier.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du ved behandling med Dalacin injeksjonsvæske får diaré som ikke går over, må du kontakte legen din så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis diaré oppstår innen noen uker etter avsluttet behandling.
Fortell legen umiddelbart hvis du utvikler:
 • væskeansamling som fører til hevelser i leggene, anklene eller føttene dine, kortpustethet eller kvalme
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Årebetennelse med dannelse av blodpropp.
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen.
 • Unormale leverfunksjonstester.
 • Utslett med flekker og små opphøyninger.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • Smaksforstyrrelser.
 • Diaré, kvalme.
 • Hjertestans, blodtrykksfall. Dette kan forekomme ved for hurtig injeksjon i en åre.
 • Erythema multiforme (hudsykdom med ringformet utslett eller blemmer, vesentlig på overkroppen), kløe, elveblest.
 • Smerte og bylldannelse på injeksjonsstedet.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • Infeksjon i underlivet, skjedekatarr.
 • Forbigående endringer i blodverdier som nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni eller nøytropeni), nedsatt antall blodplater (trombocytopeni), økt antall eosinofile granulocytter (eosinofili) og få eller ingen granulocytter (agranulocytose).
 • Allergiske reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner (gir symptomer som pusteproblemer, varmefølelse, rødme, hjertebank, kløe og svimmelhet).
 • Hudreaksjoner som mildt til moderat meslinglignende utslett over hele kroppen, eksem med hudavflassing eller væskefylte blærer (eksfoliativ eller vesikulobulløs dermatitt).
 • Alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen din slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid. Det kan hende at du må på sykehus eller slutte med Dalacin. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige: Hudutslett, elveblest, feber, hovne kjertler som ikke forsvinner, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg.
 • Magesmerter, oppkast.
 • Gulsott (gulfarget hud).
 • Lokal irritasjon på injeksjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dalacin injeksjonsvæske

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Dalacin injeksjonsvæske
 • Virkestoff er klindamycin 2-fosfat tilsvarende klindamycin 150 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzylalkohol (E1519), natriumedetat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker (se pkt. 2 «Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol og natrium»).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.07.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR- koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende URL: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-dalacin-pfizer-547787

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Dalacin injeksjonsvæske skal brukes ufortynnet ved intramuskulær administrasjon.
Dalacin injeksjonsvæske skal fortynnes før bruk ved intravenøs administrasjon.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Ferdig infusjonsoppløsning skal brukes innen 12 timer.
Bruk ikke Dalacin injeksjonsvæske etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Dalacin injeksjonsvæske er fysisk og biologisk uforenlig med infusjonsvæsker som inneholder ampicillin, fenytoin, magnesiumsulfat, barbiturater, kalsiumglukonat og teofyllamin.