Montelukast Teva tabletter 10 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Montelukast Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Montelukast Teva
 3. Hvordan du bruker Montelukast Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Montelukast Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Montelukast Teva er og hva det brukes motHva Montelukast Teva er

Montelukast Teva er en leukotrienreseptorantagonist som blokkerer substanser som kalles leukotriener.
Hvordan Montelukast Teva virker
Leukotriener forårsaker innsnevring og slimdannelse i luftveiene i lungene og forårsaker også allergisymptomer. Ved å blokkere leukotriener forbedrer Montelukast Teva astmasymptomer, bidrar til å kontrollere astma og forbedrer symptomer på sesongallergi (også kalt høysnue eller sesongrelatert allergisk rhinitt).
Når Montelukast Teva skal brukes
Legen din har forskrevet Montelukast Teva til behandling av din astma og forebygging av dine astmasymptomer gjennom hele døgnet.
 • Montelukast Teva brukes til behandling av voksne og ungdommer fra og med 15 år som ikke er tilstrekkelig kontrollert med deres nåværende astmalegemidler, og som trenger tilleggsbehandling.
 • Montelukast Teva hjelper også med å forebygge innsnevring av luftveiene utløst av trening.
 • Hos astmatiske pasienter der Montelukast Teva er indisert ved astma, kan Montelukast Teva også gi symptomlindring av sesongrelatert allergisk rhinitt.
Legen din vil bestemme hvordan Montelukast Teva skal brukes avhengig av symptomene og hvor alvorlig sykdommen din er.
Hva er astma?
Astma er en langvarig sykdom
Astma inkluderer:
 • problemer med å puste på grunn av innsnevrede luftveier. Denne innsnevringen av luftveiene forverres eller forbedres som svar på varierende tilstander.
 • sensitive luftveier kan reagere på mange ting, som sigarettrøyk, pollen, kald luft eller trening.
 • hevelse (inflammasjon) i slimhinnene i luftveiene
Symptomer på astma inkluderer: hoste, tungpustethet og tetthet i brystet.
Hva er sesongallergi?
Sesongallergi (også kalt høysnue eller sesongallergisk rhinitt) er en allergisk respons som ofte er forårsaket av luftbåren pollen fra trær, gress eller ugress. Symptomene på sesongallergi kan typisk være: tett, rennende, kløende nese, nysing; rennende, hovne, røde, kløende øyne.

2. Hva du må vite før du bruker Montelukast Teva

Informer legen din om sykdommer eller allergier du har nå eller har hatt.
Bruk ikke Montelukast Teva
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Montelukast Teva.
 • Kontakt lege umiddelbart hvis astmaen eller pustingen din blir verre.
 • Montelukast Teva er ikke ment å behandle akutte astmaanfall. Hvis et anfall oppstår, følg instruksjonene legen har gitt deg. Ha alltid akuttmedisinen din tilgjengelig.
 • Det er viktig at du tar medisinen slik legen din har forskrevet. Montelukast Teva skal ikke brukes i stedet for andre astmamedisiner legen din har forskrevet til deg.
 • Enhver pasient som bruker astmamedisin, må være oppmerksom på at hvis man utvikler en kombinasjon av symptomer inkludert influensafølelse, prikking/stikking eller nummenhet i armer og ben, forverring av lungesymptomer og/eller utslett, må man kontakte legen sin.
 • Du bør ikke ta acetylsalisylsyre eller antiinflammatoriske legemidler (også kjent som ikke- steroide antiinflammatoriske midler eller NSAIDs) hvis det fører til at astmaen din blir verre.
Pasienter bør være oppmerksomme på at ulike nevropsykiatriske bivirkninger (for eksempel atferds- og stemningsrelaterte endringer) har blitt rapportert hos voksne, ungdom og barn med montelukast (se avsnitt 4). Snakk med lege dersom du utvikler slike symptomer ved bruk av Montelukast Teva.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 15 år.
Det finnes ulike former av dette legemidlet tilgjengelig for barn under 18 år basert på alder.
Andre legemidler og Montelukast Teva
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan påvirke hvordan Montelukast Teva virker eller Montelukast Teva kan påvirke hvordan andre legemidler virker. Informer legen din dersom du tar følgende legemidler, før behandlingen med Montelukast Teva starter:
 • fenobarbital (brukes til å behandle epilepsi)
 • fenytoin (brukes til å behandle epilepsi)
 • rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og noen andre infeksjoner)
 • gemfibrozil (brukes i behandling av høye fettstoffnivåer i blodet).
Inntak av Montelukast Teva sammen med mat og drikke
Montelukast Teva kan tas sammen med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Legen din vil vurdere om du kan ta Montelukast Teva i løpet av denne tiden.
Amming
Det er ikke kjent om Montelukast Teva utskilles i morsmelk. Du bør kontakte lege før du tar Montelukast Teva dersom du ammer eller planlegger å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Det forventes ikke at Montelukast Teva påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Individuell reaksjon på legemidlet kan imidlertid variere. Noen bivirkninger (som svimmelhet og søvnighet) er rapportert med montelukast og kan påvirke pasientens evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Montelukast Teva inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Montelukast Teva inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Montelukast Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Du skal bare ta én tablett Montelukast Teva én gang daglig slik forskrevet av legen din.
 • Montelukast Teva bør tas selv om du ikke har symptomer eller har et akutt astmaanfall.
Bruk hos voksne og ungdom eldre enn 15 år
Den anbefalte dosen er én 10 mg tablett en gang daglig om kvelden.
Pass på at du ikke tar andre legemidler som inneholder samme virkestoff, montelukast, mens du tar Montelukast Teva.
Dette legemidlet er til oral bruk.
Du kan ta Montelukast Teva med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Montelukast Teva
Kontakt legen din straks for råd.
De fleste overdoserapportene rapporterer ingen bivirkninger. De mest vanlige forekommende symptomene som er rapportert ved overdose hos voksne og barn, er magesmerte, søvnighet, tørste, hodepine, oppkast og hyperaktivitet.
Dersom du har glemt å ta Montelukast Teva
Prøv å ta Montelukast Teva som forskrevet. Hvis du imidlertid ikke får tatt en dose, bare fortsett den vanlige doseringen som er en tablett daglig.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Montelukast Teva
Montelukast Teva kan bare behandle din astma eller allergi så lenge du fortsetter å ta det.
Det er viktig at du fortsetter å ta Montelukast Teva så lenge legen har foreskrevet det. Det vil hjelpe deg til å kontrollere astmaen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
For barn i alderen 2 til 5 år er Montelukast Teva 4 mg tyggetabletter tilgjengelige
For barn i alderen 6 til 14 år er Montelukast Teva 5 mg tyggetabletter tilgjengelige

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I kliniske studier med montelukast 10 mg filmdrasjerte tabletter var de vanligst rapporterte bivirkningene (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer), som antas å kunne ha årsakssammenheng med montelukast 10 mg filmdrasjerte tabletter:
 • magesmerter
 • hodepine
Disse var vanligvis milde og forekom oftere hos pasienter behandlet med montelukast enn placebo (en tablett som ikke inneholder virkestoff).
Alvorlige bivirkninger
Ta kontakt med legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende bivirkninger, som kan være alvorlige og som du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling for.
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • allergiske reaksjoner som hevelser i ansikt, leppe, tunge og/eller hals som kan forårsake vanskeligheter med å puste eller svelge
 • adferd og humørrelaterte endringer: opphisselse inkludert aggressiv oppførsel eller fiendtlighet, depresjon
 • kramper/epileptiske anfall
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • økt blødningstendens
 • skjelving
 • hjertebank
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • kombinasjon av symptomer som influensalignende sykdom, prikking og stikking eller nummenhet i armer og ben, forverring av lungesymptomer og/eller utslett (Churg-Strauss syndrom) (se avsnitt 2)
 • redusert antall blodplater
 • adferd og humørrelaterte endringer: hallusinasjoner, desorientering, selvmordstanker og –forsøk
 • oppsvulming (betennelse) av lungene
 • alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme) som kan oppstå uten forvarsel
 • leverbetennelse (hepatitt)
Andre bivirkninger etter markedsføring
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • øvre luftveisinfeksjon
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • diaré, kvalme, oppkast
 • utslett
 • feber
 • økte leververdier
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • adferd og humørrelaterte endringer: unormale drømmer, inkludert mareritt, søvnløshet, gå i søvne, irritasjon, engstelse, rastløshet
 • svimmelhet, søvnighet, prikking og stikking/nummenhet
 • neseblødning
 • tørr munn, fordøyelsesproblemer
 • blåmerker, kløe, elveblest
 • ledd- eller muskelsmerter, muskelkramper
 • sengevæting hos barn
 • svakhet/tretthet, utilpasshet, hevelse
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • adferd og humørrelaterte endringer: konsentrasjonsforstyrrelser, hukommelsessvikt, ufrivillige muskelrykninger
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • adferd og humørrelaterte endringer: tvangstanker og gjentatte tvangshandlinger (obsessiv- kompulsive symptomer), stamming
 • ømme røde klumper under huden, mest vanlig på leggen (erythema nodosum)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Montelukast Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og kartong etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Montelukast Teva 10
 • Virkestoff er montelukastnatrium som tilsvarer 10 mg montelukast
 • Andre innholdsstoffer er:
  tablettkjerne: natriumlaurylsulfat, laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose, pregelatinisert maisstivelse, natriumstivelseglykolat type A, magnesiumstearat,
  tablettdrasjering: Opadry 20A23676 gult som inneholder hydroksypropylcellulose, hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Montelukast Teva ser ut og innholdet i pakningen
Montelukast Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter er beige, runde, filmdrasjerte tabletter, merket med ”93” på én side og ”7426” på den andre siden av tabletten.
Aluminium – aluminium blisterpakninger
Montelukast Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i pakninger med 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva Sweden AB
Box 1070
SE - 251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirkere
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Debrecen
Ungarn
Pharmachemie B.V.
Haarlem
Nederland
Teva Operations Poland Sp. z o.o
Krakow
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.12.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no