Striverdi Respimat Boehringer Ingelheim gjenbruksinhalator

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Striverdi Respimat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Striverdi Respimat
 3. Hvordan du bruker Striverdi Respimat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Striverdi Respimat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Striverdi Respimat er og hva det brukes mot

Striverdi Respimat hjelper personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med å puste lettere. KOLS er en kronisk lungesykdom som forårsaker åndenød og hoste. Betegnelsen KOLS forbindes med tilstander som kronisk bronkitt og emfysem. Siden KOLS er en kronisk lungesykdom skal du ta Striverdi Respimat hver dag, og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.
Striverdi Respimat inneholder virkestoffet olodaterol, som er en langtidsvirkende bronkodilator (langtidsvirkende beta-2-agonist) som hjelper til med å åpne luftveier og gjør det lettere å få luft inn i og ut av lungene. Regelmessig bruk av Striverdi Respimat kan også hjelpe deg dersom du har akutt åndenød relatert til sykdommen din, og hjelper til å gjøre effektene av sykdommen mindre i hverdagen din.

2. Hva du må vite før du bruker Striverdi RespimatTa ikke Striverdi Respimat

 • dersom du er allergisk overfor olodaterol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerSnakk med lege eller apotek før du tar Striverdi Respimat
 • dersom du har astma (du bør ikke ta Striverdi Respimat for behandling av astma)
 • dersom du har en hjertesykdom
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har et spesifikt problem med skjoldbruskkjertelen kalt tyreotoksikose
 • dersom du har en unormal utvidelse av pulsårene kalt aneurisme
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har en alvorlig nedsatt leverfunksjon, ettersom Striverdi Respimat ikke har vært studert i denne pasientgruppen
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, da det foreligger begrenset kunnskap med Striverdi Respimat i denne pasientgruppen
 • ved planlagt kirurgiske inngrep
Under behandling med Striverdi Respimat
 • Slutt å ta legemidlet og fortell legen din det umiddelbart dersom du får trykk i brystet, hoste, hvesende pust eller blir andpusten rett etter bruk av dette legemidlet. Dette kan være tegn på en tilstand som kalles bronkospasme (se avsnitt 4).
 • Slutt å bruke inhalatoren og snakk med legen din umiddelbart, dersom du får forverrelse av pusten eller får utslett, hevelse eller kløe rett etter bruk av inhalatoren (se avsnitt 4).
 • Snakk med legen din umiddelbart dersom du får hjertebivirkninger (økt puls, økt blodtrykk og/eller økning av symptomer som brystsmerter) (se avsnitt 4).
 • Snakk med legen din dersom du får muskelkrampe, muskelsvakhet eller uvanlig hjerterytme, da dette kan være forbundet med lavt kaliumnivå i blodet (se avsnitt 4).
Striverdi Respimat er godkjent til bruk som vedlikeholdsbehandling av din kronisk obstruktive lungesykdom. Den skal ikke brukes til å behandle akutte anfall av åndenød eller hvesende pust.
Ta ikke Striverdi Respimat sammen med andre legemidler som inneholder langtidsvirkende adrenerge β-agonister, som salmeterol eller formoterol.
Dersom du regelmessig bruker visse legemidler kalt korttidsvirkende β-adrenerge stoffer, f.eks. salbutamol, fortsett å ta disse kun til akutt symptomlindring som f.eks. åndenød.
Barn og ungdom
Striverdi Respimat skal ikke gis til barn eller ungdom (under 18 år).
Andre legemidler og Striverdi Respimat
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Spesielt bør du informere lege dersom du tar:
 • visse legemidler for pustevansker som ligner Striverdi Respimat (ß-adrenerge midler). Det kan være mer sannsynlig for at du får bivirkninger.
 • legemidler som kalles beta-blokkere som brukes mot høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer (slik som propranolol), eller mot øyeproblemet glaukom (slik som timolol). Dette kan føre til tap av effekt av Striverdi Respimat.
 • legemidler som reduserer kaliumnivået i blodet. Disse inkluderer:
  • steroider (f.eks. prednisolon)
  • diuretika (vanndrivede tabletter)
  • medisiner for pusteproblemer slik som teofyllin

  Dersom du tar disse legemidlene sammen med Striverdi Respimat, kan du oppleve symptomer som muskelkrampe, muskelsvakhet eller uvanlig hjerterytme.
 • legemidler som kalles trisykliske antidepressiva eller MAO-hemmere (som selegilin eller moklobemid), som brukes til å behandle nevrologiske eller psykiatriske lidelser som Parkinsons sykdom eller depresjon. Bruken av disse legemidlene øker sannsynligheten for at du får hjertebivirkninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen studier er utført for å undersøke legemidlets effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom du føler deg svimmel ved bruk av Striverdi Respimat, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Striverdi Respimat inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,0011 mg benzalkoniumklorid i hver inhalasjon. Benzalkoniumklorid kan forårsake hvesing og pustevansker (bronkospasmer), spesielt om du har astma.

3. Hvordan du bruker Striverdi Respimat

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Striverdi Respimat skal kun brukes til inhalasjon.
Dosering
Den anbefalte dosen er:
Striverdi Respimat virker i 24 timer, så du trenger bare å ta Striverdi Respimat ÉN GANG DAGLIG, helst til samme tid hver dag. Ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Siden KOLS er en kronisk sykdom, skal Striverdi Respimat tas hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer. Ta ikke mer enn den anbefalte dosen.
Sørg for at du vet hvordan du bruker Respimat gjenbruksinhalator riktig. Bruksanvisningen for hvordan du skal bruke Respimat gjenbruksinhalator finner du på slutten av dette pakningsvedlegget, se «Hvordan bruke Respimat gjenbruksinhalator».
Bruk hos barn og ungdom
Det er ingen relevant bruk av Striverdi Respimat i den pediatriske populasjonen (under 18 år).
Dersom du tar for mye av Striverdi Respimat
Du kan ha en høyere risiko for å oppleve bivirkninger som brystsmerte, høyt eller lavt blodtrykk, raskere eller uregelmessige hjerteslag eller følelse av hjertebank, svimmelhet, nervøsitet, søvnvansker, angst, hodepine, skjelving, munntørrhet, muskelkramper, kvalme, utmattelse, sykdomsfølelse, lavt kaliumnivå i blodet (som kan føre til symptomer på muskelkrampe, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme), høyt blodsukker, eller for mye syre i blodet ditt (som kan føre til symptomer på kvalme, oppkast, svakhet, muskelkramper og raskere pust).
Dersom du har glemt å ta Striverdi Respimat
Dersom du glemmer å inhalere en dose, ta kun én dose til vanlig tidspunkt neste dag. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Striverdi Respimat
Snakk med lege eller apotek før du avbryter behandlingen med Striverdi Respimat. Hvis du slutter å bruke Striverdi Respimat kan symptomene på KOLS forverres.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som er beskrevet nedenfor er blitt registrert hos pasienter som har brukt dette legemidlet og er listet opp ifølge frekvens enten som mindre vanlige eller sjeldne.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Nasofaryngitt (rennende nese)
 • Svimmelhet
 • Utslett
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Artralgi (leddsmerte)
 • Hypertensjon (høyt blodtrykk)
Du kan også oppleve bivirkninger som er kjent for visse typer legemidler som brukes for pusteproblemer, som ligner på Striverdi Respimat (beta-adrenerge midler). Det kan være raskere eller uregelmessige hjerteslag eller følelse av hjertebank, brystsmerter, høyt eller lavt blodtrykk, skjelving, hodepine, nervøsitet, søvnvansker, svimmelhet, munntørrhet, kvalme, muskelkramper, utmattelse, sykdomsfølelse, lavt kaliumnivå i blodet (som kan føre til symptomer på muskelkrampe, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme), høyt blodsukker, eller for mye syre i blodet ditt (som kan føre til symptomer på kvalme, oppkast, svakhet, muskelkramper og raskere pust).
Umiddelbare allergiske reaksjoner som utslett, elveblest (urtikaria), hevelse i munn og ansikt eller plutselige pusteproblemer (angioødem) eller andre overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme etter administrering av Striverdi Respimat. Slutt å ta Striverdi Respimat og kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Som for alle inhalasjonspreparater, kan i tillegg enkelte pasienter oppleve en uventet tetthet i brystet, hoste, hvesende pust eller andpustenhet like etter inhalasjon (bronkospasme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Striverdi Respimat

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på patronetiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Skal ikke fryses.
Holdbarhet under bruk:
Bytt patronen senest 3 måneder etter at den er tatt i bruk.
Respimat gjenbruksinhalator skal ikke brukes i mer enn ett år.
Anbefalt bruk: 6 patroner per inhalator.
Merk: Tester har vist at Respimat gjenbruksinhalator fungerer for 540 inhalasjoner (tilsvarende 9 patroner).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Striverdi Respimat
Virkestoffet er olodaterol. Den leverte dosen er 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) pr. inhalasjon.
En levert dose er den dosen som er tilgjengelig for pasienten etter at sprayen har passert munnstykket.
Andre innholdsstoffer er:
Benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann, og sitronsyre (vannfri)
Hvordan Striverdi Respimat ser ut og innholdet i pakningen
Striverdi Respimat 2,5 mikrogram består av en patron med inhalasjonsvæske og en Respimat inhalator. Patronen må settes inn i inhalatoren før den brukes første gang.
Enkeltpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 1 patron som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Trippelpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 3 patroner som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Enkel refillpakning: 1 patron, som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Trippel refillpakning: 3 patroner, som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen for Striverdi Respimat er:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Tilvirker av Striverdi Respimat er:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland
Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og i Storbritannia (Nord Irland) med følgende navn:
Østerrike, Lichtenstein, Belgia, Luxemburg, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Malta, Storbritannia (Nord Irland), Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige: Striverdi Respimat
Bulgaria: Стриверди Респимат
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.02.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden inkludert i pakningsvedlegget med en smarttelefon/enhet. Den samme informasjonen er også tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Bruksanvisning
Bruksanvisning for hvordan du skal bruke Respimat gjenbruksinhalator er inkludert i avsnittet «Hvordan bruke Respimat gjenbruksinhalator» eller ved å skanne QR-koden inkludert i pakningsvedlegget med en smarttelefon/enhet. Den samme informasjonen er også tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no
Hvordan bruke Respimat gjenbruksinhalator
Respimat er en inhalator som utløser en tåkesky som skal inhaleres. Respimat skal kun brukes av deg og en patron leverer flere doser. Respimat gjenbruksinhalator kan benytte inntil 6 patroner før den må byttes ut med en ny inhalator.
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke Striverdi Respimat.
Du behøver bare å bruke denne inhalatoren ÉN GANG DAGLIG. Du skal ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
 • Dersom Striverdi Respimat ikke har vært brukt på mer enn 7 dager, utløs først en spray mot bakken.
 • Dersom Striverdi Respimat ikke har vært brukt på mer enn 21 dager, skal du gjenta trinn 4 til 6 under «Klargjøring for bruk» til du ser en tåkesky. Gjenta så trinn 4 til 6 ytterligere tre ganger.
Hvordan du tar vare på Respimat gjenbruksinhalator
Rengjør munnstykket inkludert metalldelen inne i munnstykket med en fuktig klut eller serviett minst én gang i uken.
En mindre misfarging av munnstykket har ingen betydning for funksjonen av Respimat gjenbruksinhalator. Tørk utsiden av Respimat gjenbruksinhalator med en fuktig klut ved behov.
Når er det nødvendig med en ny inhalator
Når du har brukt en inhalator sammen med 6 patroner, må du skaffe en ny pakning Striverdi Respimat som inneholder en inhalator.
Klargjøring for bruk

1. Fjern det gjennomsiktige endestykket
 • La beskyttelseshetten være lukket.
  Trykk på sikkerhetslåsen samtidig som du trekker det gjennomsiktige endestykket av med den andre hånden.

2. Sett inn patronen
 • Skyv patronen inn i inhalatoren.
 • Sett inhalatoren på et fast underlag og trykk bestemt ned til den klikker på plass.

3. Registrer patronen og sett det gjennomsiktige endestykket tilbake
 • Sett et merke i avkrysningsboksen på inhalatoretiketten for å registrere antall patroner.
 • Sett det gjennomsiktige endestykket tilbake på plass til det høres et klikk.

4. Vri
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • Vri det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).

5. Åpne
 • Åpne beskyttelseshetten helt.

6. Trykk
 • La inhalatoren peke ned mot bakken
 • Trykk på doseringsknappen.
 • Lukk beskyttelseshetten.
 • Gjenta trinn 4-6 til en tåkesky blir synlig.
 • Gjenta trinn 4-6 ytterligere tre ganger etter at en tåkesky er synlig.
Inhalatoren din er nå klar til bruk og vil levere 60 inhalasjoner (30 doser).