Marzine Meda

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Marzine brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Marzine er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Marzine
 3. Hvordan du bruker Marzine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Marzine
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Marzine er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Marzine motvirker kvalme og brekninger.
Marzine anvendes for å forebygge reisesyke. Til bruk ved andre lidelser kun etter avtale med lege.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Marzine

Bruk ikke Marzine
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor syklizinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Marzine (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har grønn stær.
 • dersom du pleier å få pustebesvær under søvn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Marzine:
 • dersom du er mann og har problemer med å tømme blæren pga. forstørret prostata.
  Da bør du rådføre deg med lege før du bruker Marzine.
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Pasienter og forskrivende lege skal være oppmerksomme på at legemidlets virkning på sentralnervesystemet kan innebære en risiko for å fremkalle misbruk.
Andre legemidler og Marzine
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Marzine inntas samtidig med alkohol eller visse andre legemidler.
Kontakt lege eller apotek hvis du bruker noen av følgende legemidler: Beroligende midler, midler mot psykiske lidelser, sovemedisin, medisiner som brukes ved Parkinsons sykdom, medisin mot depresjoner samt medisin som kalles kolinesterase- hemmere og som brukes mot en rekke sykdommer, blant annet grønn stær, muskelsvakhet m.m.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Rådfør deg likevel med lege ved bruk under graviditet.
Det er ukjent om Marzine går over i morsmelk. Rådfør deg med lege ved mer enn tilfeldig bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Marzine kan medføre døsighet, derfor bør forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og bruk av maskiner. Døsighet kan forsterkes av alkohol.

3. Hvordan du bruker Marzine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 1-2 timer før avreise.
Maksimalt 3 doser pr. døgn.
Dersom du tar for mye av Marzine
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for stor mengde legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Høyere doser kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved overdosering kan forvirring, svekket dømmekraft, opprømthet, hallusinasjoner, angst, hjerteklapp, munntørrhet, uro, sjokk og kramper forekomme.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste er døsighet og tørrhet i munnen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Marzine

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Marzine etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Marzine
 • Virkestoff er syklizinhydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er laktose, potetstivelse, akasiagummi og magnesiumstearat.
Hvordan Marzine ser ut og innholdet i pakningen
Tabletten har delestrek.
Marzine leveres i blisterpakning á 10 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS
Askerveien 61, postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker
Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica, S.A. Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 10.03.2020