Marzine Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Marzine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Marzine
 3. Hvordan du bruker Marzine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Marzine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Marzine er og hva det brukes mot

Marzine motvirker kvalme og brekninger.
Marzine anvendes for å forebygge reisesyke. Til bruk ved andre lidelser kun etter avtale med lege.

2. Hva du må vite før du bruker Marzine

Bruk ikke Marzine
 • dersom du er allergisk overfor syklizinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har akutt grønn stær (trangvinklet glaukom)
 • dersom du pleier å få pustebesvær under søvn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Marzine:
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du er mann og har forstørret blærehalskjertel (prostata)
 • dersom du har en blokkering i blærehalsen/ urinrøret
 • dersom du har forhøyet trykk inne i øyet (grønn stær)
 • dersom du har en blokkering i mage/tarm
 • dersom du lider av feokromocytom (en sjelden type hormonproduserende svulst)
 • dersom du har en leversykdom
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har hjertesvikt eller hjerteinfarkt
 • hvis du er en eldre person
I disse tilfellene må du kontakte lege, som vil vurdere om du kan bruke Marzine.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Marzine.
Vær oppmerksom på at legemidlets virkning på sentralnervesystemet kan innebære en risiko for å fremkalle misbruk.
Andre legemidler og Marzine
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Marzine inntas samtidig med alkohol eller visse andre legemidler.
Kontakt lege eller apotek hvis du bruker noe av følgende:
 • beroligende midler
 • sovemedisin
 • angstdempende legemidler (anksiolytika)
 • legemidler til behandling av psykiske lidelser
 • legemidler mot depresjoner
 • legemidler som brukes ved Parkinsons sykdom
 • legemidler som kalles kolinesterasehemmere og som brukes mot en rekke sykdommer, blant annet Alzheimers sykdom, grønn stær, muskelsvakhet m.m.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Rådfør deg likevel med lege ved bruk under graviditet.
Det er ukjent om Marzine går over i morsmelk. Rådfør deg med lege ved mer enn tilfeldig bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Marzine kan medføre døsighet, derfor bør forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og bruk av maskiner. Døsighet kan forsterkes av alkohol.
Marzine inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Marzine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 1-2 timer før avreise
Maksimalt 3 doser pr. døgn.
Dersom du tar for mye av Marzine
Høyere doser kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved overdosering kan forvirring, svekket dømmekraft, opprømthet, hallusinasjoner, angst, hjerteklapp, munntørrhet, uro, sjokk og kramper forekomme.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste er døsighet og tørrhet i munnen.
Andre bivirkninger kan være:
Ikke kjent frekvens (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • endring i blodverdier (agranulocytose, unormalt lavt antall hvite celler i blodet, hemolytisk anemi)
 • allergiske reaksjoner inkludert kraftig allergisk reaksjon (anafylaksi),
 • forvirring, rastløshet, nervøsitet, en sterk følelse av oppstemthet (eufori)
 • vanskeligheter med innsovning eller det å sove tilstrekkelig lenge, å se eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • sykelig søvnbehov (somnolens), døsighet, koordinasjonsproblemer, hodepine, sviktende balanse i normal muskelspenning (dystoni), bevegelsesforstyrrelser (dyskinesi)
 • forstyrrelser i ubevisst muskelspenning og samordningen av ikke-viljestyrte bevegelser (ekstrapyramidale motoriske forstyrrelser), skjelving, kramper, svimmelhet, nedsatt bevissthet, forbigående taleforstyrrelser, prikkende og stikkende følelse (parestesi), ufrivillige og rykkvise bevegelser
 • tåkesyn, ufrivillige øyebevegelser
 • øresus (tinnitus)
 • rask eller uregelmessig hjerterytme, hjertebank, lavt eller høyt blodtrykk
 • tørrhet i munn, nese og hals, forstoppelse, kvalme, oppkast, diaré og tap av appetitt
 • leverproblemer (hepatisk dysfunksjon), leverbetennelse, gulfarging av hud og det hvite i øynene
 • elveblest, legemiddelutløst utslett, reaksjon med dypt beliggende hevelser i huden, av og til også i slimhinnene i munn- og svelg (angioødem), allergisk hudreaksjon, hudforandring (erupsjon), lysømfintlighet
 • rykninger, muskelspasmer
 • problemer med vannlatingen (urinretensjon)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Marzine

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Marzine
 • Virkestoff er syklizinhydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er laktose, potetstivelse, akasiagummi og magnesiumstearat.
Hvordan Marzine ser ut og innholdet i pakningen
Tabletten har delestrek. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Marzine leveres i blisterpakning á 10 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.01.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no