Solvenix Sana Pharma Medical

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette plantelegemidlet er reseptfritt.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter seks uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvenix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvenix
 3. Hvordan du bruker Solvenix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvenix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Solvenix er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Solvenix er et plantebasert legemiddel.
Solvenix inneholder ekstrakt av hestekastanje og brukes til behandling av såkalt kronisk venøs insuffisiens (KVI). Denne tilstanden er vanligvis forbundet med åreknuter, hevelse (ødem) i bena, tyngdefølelse og plager som smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene.
Kronisk venøs insuffisiens vil si at blodårene (venene) i bena som transporterer blodet tilbake til hjertet ikke fungerer ordentlig. Mer blod enn vanlig blir værende i bena med symptomer som nevnt ovenfor. Hvordan Solvenix virker, er ikke fullstendig klarlagt, men studier viser effekt på venenes elastisitet (såkalt venøs tonus) og de minste blodårenes gjennomtrengelighet (såkalt kapillær filtrasjon). Disse effektene gjør at hevelsen i bena reduseres. Effekten kommer gradvis og begynner ofte å merkes etter 4-6 uker.
Før du begynner å bruke Solvenix, må en lege ha fastslått at du lider av kronisk venøs insuffisiens.

2. Hva du må vite før du bruker Solvenix

Bruk ikke Solvenix:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor hestekastanje eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)..
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Dersom du under pågående behandling får noen av følgende symptomer, må du kontakte lege:
  • Betennelse i huden
  • Hardhet/harde områder i huden
  • Betennelse og blodlevringer i blodårer (såkalt tromboflebitt, bena kan bli tykke og opphovnede, kan føles ømt når man trykker på benet)
  • Sterke smerter
  • Sår
  • Plutselig hevelse i et ben eller begge bena
  • Problemer med hjertet eller nyrene
Hvis du opplever at symptomene forverres etter at du startet behandlingen må du kontakte lege.
Hvis symptomene ikke bedres innen seks uker må lege også kontaktes, da ødem kan ha andre årsaker.
Hvis legen har foreskrevet kompresjonsbehandling (støttestrømpe) til deg fra før, så bør du ikke avslutte denne kompresjonsbehandlingen uten å ha rådført deg med legen først.
Før behandling med Solvenix starter må legen ha fastslått at du lider av kronisk venøs insuffisiens.
Andre legemidler og Solvenix
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av samtidig inntak av andre legemidler (inkludert naturlegemidler) er ikke studert.
Inntak av Solvenix sammen med mat og drikke
Svelges hele med tilstrekkelig væske før måltid. Hvis det oppstår milde mage-tarm symptomer, bør kapselen tas sammen med måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon på bruk til gravide eller ammende og Solvenix bør derfor ikke brukes av gravide og ammende.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker SolvenixAnbefalt dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig (morgen og kveld).

Minst 4 ukers behandlingstid kan være nødvendig før man opplever lindring av symptomene. Behandlingen kan være langvarig, men kun etter samråd med lege.
Solvenix er ikke beregnet på barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Solvenix
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du kan ha fått i deg for mye Solvenix eller hvis barn har fått i seg Solvenix ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Solvenix
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Solvenix forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Tilfeller av kløe, hodepine, svimmelhet, og mage-tarmubehag har vært rapportert.
Allergiske reaksjoner har forekommet. Det er ukjent hvor hyppig bivirkningene opptrer.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Solvenix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Solvenix etter utløspdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Solvenix
 • Virkestoffet er ekstrakt av hestekastanje (Aesculus hippocastanum L., semen).
 • Hver depotkapsel inneholder 240 – 290 mg ekstrakt (som tørret ekstrakt) av Aesculus hippocastanum L., semen (tilsvarende 1,08 – 1,60 g hestekastanje) som svarer til 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin.
 • Ekstraksjonsløsning: Etanol 50 % (V/V)
 • Andre innholdsstoffer er dekstrin, kopovidon, talkum, ammoniummetakrylatkopolymer (type A og type B) , trietylsitrat, gelatin, natriumlaurylsulfat. Fargestoffer: titandioksid (E171), jernoksid (E172).
Hvordan Solvenix ser ut og innholdet i pakningen
Hard gelatinkapsel med en rosa del og en hvit del som er fylt med lysebrune/ brune korn.
Blisterpakning med 30 eller 60 depotkapsler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sana Pharma Medical AS
Philip Pedersens vei 20
1366 Lysaker
Norge
Tilvirker
Swiss Caps GmbH
Grassingerstrasse 9
D-83043 Bad Aibling
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.10.2021