Efexor Depot Upjohn EESV

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Efexor Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Efexor Depot
 3. Hvordan du bruker Efexor Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Efexor Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Efexor Depot er og hva det brukes mot

Efexor Depot inneholder virkestoffet venlafaksin.
Efexor Depot er et antidepressivum som tilhører en gruppe legemidler kalt serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI-er). Denne legemiddelgruppen brukes til å behandle depresjon og andre lidelser, som angstlidelser. Det er ikke fullstendig kjent hvordan antidepressiva fungerer, men de kan bidra til å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Efexor Depot brukes til behandling av voksne med depresjon. Det brukes også til å behandle voksne med følgende angstlidelser: generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (at en er redd for eller unngår sosiale situasjoner) og panikklidelse (panikkanfall). Det er viktig at depresjon eller angst blir behandlet riktig, slik at du kan bli bedre. Hvis den ikke behandles, er det ikke sikkert at lidelsen din blir borte, og den kan bli mer alvorlig og vanskeligere å behandle.

2. Hva du må vite før du bruker Efexor Depot

Bruk ikke Efexor Depot
 • dersom du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du også bruker, eller i løpet av de siste 14 dagene har brukt legemidler kjent som irreversible monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom. Bruk av irreversible MAO-hemmere sammen med andre legemidler, inkludert Efexor Depot, kan forårsake alvorlige og til og med livstruende bivirkninger. Du må også vente i minst 7 dager etter at du slutter å bruke Efexor Depot før du bruker noen andre MAO-hemmere (se også avsnittet kalt ”Andre legemidler og Efexor Depot” og informasjonen i avsnittet vedrørende ”Serotonergt syndrom”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Efexor Depot hvis noen av disse tilstandene gjelder deg:
 • hvis du bruker andre legemidler som tatt samtidig med Efexor Depot kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom (se avsnittet ”Andre legemidler og Efexor Depot”)
 • dersom du har øyeproblemer, som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet)
 • dersom du tidligere har hatt høyt blodtrykk
 • dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer
 • dersom du har blitt fortalt at du har en unormal hjerterytme
 • dersom du tidligere har hatt anfall (kramper)
 • dersom du tidligere har hatt lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi)
 • dersom du har hatt blødningssykdom (tendens til å få bloduttredelser eller blør lett) eller hvis du bruker andre legemidler som kan øke risikoen for blødninger, f.eks. warfarin (som brukes for å forhindre blodpropp), eller hvis du er gravid (se Graviditet og amming).
 • dersom du eller noen i familien din tidligere har hatt mani eller bipolar lidelse (følelse av opphisselse eller eufori (kunstig oppstemthet)
 • dersom du tidligere har hatt aggressiv atferd
Efexor Depot kan gi en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille i løpet av de første ukene med behandling. Du bør fortelle legen din hvis dette skjer med deg.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar tid før disse medisinene begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid. Disse tankene kan også forekomme ved reduksjon av dosen eller ved avslutning av behandling med Efexor Depot.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Tørr munn
Tørr munn er rapportert hos 10 % av pasientene som behandles med venlafaksin. Dette kan øke risiko for tannråte (karies). Du bør derfor være spesielt nøye med din munnhygiene.
Diabetes
Glukosenivået i blodet ditt kan endres på grunn av Efexor Depot. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av dine diabetesmedisiner (insulin og/eller oralt antidiabetikum).
Seksuelle problemer
Legemidler som Efexor Depot (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom
Efexor Depot bør normalt ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har økt risiko for bivirkninger, som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (fortrinnsvis aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) ved bruk av denne legemiddelgruppen. På tross av dette kan legen din forskrive dette legemidlet til pasienter under 18 år fordi han/hun anser at det er den beste løsningen for dem. Hvis legen din har forskrevet dette legemidlet til en pasient under 18 år og du vil diskutere dette, gå tilbake til legen din. Du bør informere legen din hvis noen av ovennevnte symptomene utvikler seg eller forverres når pasienter under 18 år tar Efexor Depot. De langsiktige sikkerhetseffektene med tanke på vekst, modning og kognitiv og atferdsmessig utvikling ved bruk av dette legemidlet hos denne aldersgruppen er ennå ikke kjent.
Andre legemidler og Efexor Depot
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din må avgjøre om du kan bruke Efexor Depot sammen med andre legemidler.
Ikke begynn eller slutt å bruke noen legemidler, heller ikke reseptfrie legemidler, natur- og urtelegemidler, før du har rådført deg med lege eller apotek.
 • Monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom må ikke brukes sammen med Efexor Depot. Informer legen din hvis du har brukt disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene. (MAO-hemmere: Se avsnittet ”Hva du må vite før du bruker Efexor Depot”.)
 • Serotonergt syndrom:
  En potensielt livstruende sykdom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner (se avsnittet ”Mulige bivirkninger”), kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt ved bruk sammen med andre legemidler. Eksempler på disse legemidlene er:
  • Triptaner (som brukes mot migrene)
  • Andre legemidler mot depresjon, for eksempel SNRI-er, SSRI-er, trisykliske antidepressiva eller legemidler som inneholder litium
  • Legemidler som inneholder amfetaminer (brukes til å behandle hyperaktivitet (ADHD), narkolepsi (sovesyke) og ekstrem overvekt)
  • Legemidler som inneholder antibiotikumet linezolid (brukes for å behandle infeksjoner)
  • Legemidler som inneholder moklobemid, en MAO-hemmer (brukes mot depresjon)
  • Legemidler som inneholder sibutramin (fremmer vekttap)
  • Legemidler som inneholder opioider (f.eks. buprenorfin, tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin) brukes mot alvorlig smerte
  • Legemidler som inneholder dekstrometorfan (brukes mot hoste)
  • Legemidler som inneholder metadon (brukes til å behandle narkotikaavhengighet eller sterke smerter)
  • Legemidler som inneholder metylenblått (brukes til å behandle høye nivå av methemoglobin i blodet)
  • Legemidler som inneholder Johannesurt (også kalt Hypericum perforatum, et natur- eller urtelegemiddel som brukes for å behandle milde depresjoner)
  • Legemidler som inneholder tryptofan (brukes ved søvn- og depresjonsproblemer)
  • Antipsykotika (som brukes til behandling av en sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, uklar tankegang og bli reservert)
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte en kombinasjon av følgende: uro, hallusinasjoner, koordinasjonstap, rask hjerterytme, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast. Oppsøk lege umiddelbart hvis du tror du kan ha serotonergt syndrom.
Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
Informer legen din umiddelbart, eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus hvis du tror du har serotonergt syndrom.
Du må fortelle legen din dersom du tar legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
Eksempler på slike legemidler er:
 • Antiarytmika slik som quinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (brukes til å behandle
  unormal hjerterytme)
 • Antipsykotika slik som tioridazin (se også serotonergt syndrom over)
 • Antibiotika slik som erytromycin eller moksifloksacin (brukes til å behandle bakterielle infeksjoner)
 • Antihistaminer (brukes til å behandle allergi)
Disse legemidlene kan også påvirkes av Efexor Depot, og må brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek hvis du bruker legemidler som inneholder:
 • Ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • Haloperidol eller risperidon (mot psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker som brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
Efexor Depot sammen med mat, drikke og alkohol
Efexor Depot bør tas med mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Efexor Depot”).
Du bør unngå alkohol mens du bruker Efexor Depot.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal kun bruke Efexor Depot etter at du har diskutert de mulige fordelene, og mulig risiko for det ufødte barnet med legen din.
Hvis du tar Efexor Depot ved slutten av svangerskapet kan det være en økt risiko for kraftig vaginal blødning rett etter fødsel, spesielt hvis du tidligere har hatt blødningssykdommer. Legen din eller jordmor bør være klar over at du bruker Efexor Depot slik at de kan gi deg råd. Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker dette legemidlet under graviditet, er andre symptomer som barnet ditt kan få når det blir født, spisebesvær i tillegg til pustebesvær. Hvis barnet ditt har disse symptomene når det blir født og du bekymrer deg for dette, må du kontakte lege og/eller jordmor, som kan veilede deg.
Efexor Depot går over i morsmelken. Det er risiko for en effekt på barnet. Du bør derfor diskutere dette med legen din, og han/hun vil bestemme om du skal stoppe å amme eller stoppe behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
Efexor Depot inneholder natrium
Efexor Depot 150 mg inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Efexor Depot

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig anbefalt startdose for behandling av depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse er 75 mg per dag. Dosen kan økes gradvis av legen din, og ved behov opptil en maksimal dose på 375 mg daglig ved depresjon. Dersom du behandles for panikklidelse, vil legen begynne behandlingen med en lavere dose (37,5 mg) og så øke dosen gradvis. Den maksimale dosen ved generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikklidelse er 225 mg/dag.
Ta Efexor Depot til omtrent samme tid hver dag, enten om morgenen eller om kvelden. Kapslene skal svelges hele sammen med væske og ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp.
Efexor Depot bør tas med mat.
Hvis du har lever- eller nyreproblemer, må du rådføre deg med lege, siden det da kan være nødvendig å justere dosen med dette legemidlet.
Ikke slutt å bruke dette legemidlet uten først å rådføre deg med lege (se avsnittet ”Dersom du avbryter behandling med Efexor Depot”).
Dersom du tar for mye av Efexor Depot
Kontakt lege eller apotek umiddelbart hvis du har fått i deg mer legemiddel enn det som legen har foreskrevet.
Tegn på mulig overdosering kan være rask hjerterytme, forandringer i grad av oppmerksomhet (fra søvnighet til koma), uklart syn, anfall eller kramper, og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Efexor Depot
Hvis du glemmer en dose, må du ta den så snart du husker det. Hvis det imidlertid er på tide å ta neste dose, hopper du over dosen du glemte, og tar én enkelt dose, som vanlig. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ikke ta mer Efexor Depot per dag enn den daglige mengden som er forskrevet.
Dersom du avbryter behandlingen med Efexor Depot
Ikke slutt å bruke legemiddelet eller reduser dosen før du har rådført deg med lege, selv om du føler deg bedre. Hvis legen din mener at du ikke lenger trenger Efexor Depot, kan han/hun be deg om å redusere dosen trinnvis før du slutter fullstendig med behandlingen. Det er kjent at bivirkninger kan oppstå når en slutter å bruke dette legemidlet, særlig hvis en slutter brått, eller hvis dosen reduseres for raskt. Noen pasienter kan oppleve symptomer som selvmordstanker, aggressivitet, tretthet, svimmelhet, ørhet, hodepine, søvnløshet, mareritt, tørr munn, manglende appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, opphisselse, forvirring, ringing i ørene, prikking eller i sjeldne tilfeller følelser av elektrisk støt, svakhet, svette, anfall eller influensalignende symptomer, problemer med synet eller økt blodtrykk (noe som kan forårsake hodepine, svimmelhet, øresus, svette osv.).
Legen din veileder deg om hvordan du gradvis kan slutte å bruke Efexor Depot. Dette kan ta flere uker eller måneder. Hos noen pasienter kan det være nødvendig at behandlingen nedtrappes gradvis over perioder som varer i flere måneder eller lengre. Hvis du opplever noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme, må du rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Efexor Depot og informer lege eller oppsøk avdeling for øyeblikkelig hjelp på nærmeste sykehus hvis du opplever noe av følgende:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hovenhet i ansiktet, munnen, tungen, halsen, hender eller føtter, og/eller hudutslett, kløe eller elveblest, problemer med å svelge eller puste
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Tungpustethet, gisping, problemer med å svelge eller puste
 • Alvorlig hudutslett, kløe eller elveblest (forhøyede flekker med rød eller blek hud som ofte klør)
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjonsevne, rask puls, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
  Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
 • Tegn på infeksjon, som høy kroppstemperatur (feber), frysninger, skjelving, hodepine, svetting, influensalignende symptomer. Dette kan være et resultat av en blodsykdom som fører til økt risiko for infeksjon.
 • Kraftig utslett, som kan føre til alvorlig flassing og avskalling av huden.
 • Uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller svakhet. Dette kan være et tegn på rhabdomyolyse.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Tegn og symptomer på en tilstand kalt for «stress kardiomyopati» som kan bestå av brystsmerter, kortpustethet, svimmelhet, besvimelse, uregelmessige hjerterytmer.
Andre bivirkninger som du bør informere legen din om, omfatter (Frekvensen av disse bivirkningene er inkludert i listen «Andre bivirkninger som kan oppstå» nedenfor):
 • Hosting, gisping og kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen
 • Kløe, gul hud eller gule øyne, eller mørk urin som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt)
 • Hjerteproblemer, som rask eller uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som uklart syn, forstørrede pupiller
 • Nerveproblemer, som svimmelhet, prikking/nummenhet, bevegelsesproblemer (muskel spasmer eller stivhet), anfall eller kramper
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet og å føle seg uvanlig oppspilt
 • Behandlingsabstinens (se avsnittet ”Hvordan du bruker Efexor Depot” og ”Dersom du avbryter behandlingen med Efexor Depot”)
 • Forlenget blødning - hvis du skjærer eller skader deg, kan det ta noe lenger tid enn vanlig før blødningen stopper.
Vær ikke bekymret dersom du ser små, hvite granulatkorn eller baller i avføringen din etter at du har tatt Efexor Depot. Inni Efexor Depot kapslene er det sfæroider (små hvite baller) som inneholder virkestoffet venlafaksin. Disse sfæroidene frigjøres fra kapselen ut i mage- og tarmsystemet. Venlafaksin frigjøres sakte mens sfæroidene vandrer gjennom hele mage- og tarmsystemet. Sfæroideskallet løses ikke opp og utskilles i avføringen din. Så selv om du kan se sfæroider i avføringen din, så har dosen med venlafaksin blitt absorbert.
Andre bivirkninger som kan oppståSvært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, hodepine, døsighet
 • Søvnløshet (insomnia)
 • Kvalme, munntørrhet, forstoppelse
 • Svette (inkludert nattesvette)
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Redusert appetitt
 • Forvirring, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra seg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, agitasjon, nervøsitet, unormale drømmer
 • Skjelvinger, en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, prikking/nummenhet, endret smaksfornemmelse, økte muskelspenninger
 • Synsforstyrrelser inkludert uklart syn, utvidete pupiller, manglende evne til å automatisk endre fokus fra objekter som er langt unna til nære objekter
 • Ringing i ørene (tinnitus)
 • Rask hjerterytme, hjertebank
 • Forhøyet blodtrykk, rødme
 • Kortpustethet, gjesping
 • Oppkast, diaré
 • Mildt utslett, kløe
 • Økt vannlatingsfrekvens, vannlatingsstopp, vannlatingsproblemer
 • Uregelmessig menstruasjon, som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, unormal ejakulasjon/orgasme (menn), erektil dysfunksjon (impotens)
 • Svekkelse (asteni), tretthet, frysninger
 • Vektøkning, vekttap
 • Økt kolesterol
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Overaktivitet, høy tankevirksomhet og redusert behov for søvn (mani)
 • Hallusinasjoner, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra virkeligheten, unormal orgasme, følelsesløshet, oppspilthet, gnissing av tennene
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, redusert koordinasjon og balanse
 • Svimmelhetsfølelse (særlig hvis en reiser seg for fort), blodtrykksfall
 • Oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller blod i avføringen; noe som kan være tegn på indre blødninger
 • Følsomhet overfor sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Manglende evne til å kontrollere vannlating
 • Stivhet, spasmer og ufrivillige muskelbevegelser
 • Noe endring i nivåene av leverenzymer i blodet
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Kramper
 • Hosting, hvesende pust, kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Desorientering og forvirring ofte fulgt av hallusinasjoner (delirium)
 • Overdrevent inntak av vann (kjent som SIADH)
 • Redusert nivå av natrium i blodet
 • Alvorlig øyesmerte og redusert syn eller tåkesyn
 • Unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse
 • Alvorlige mage- eller ryggsmerter (som kan tyde på et alvorlig problem i tarmen, leveren eller bukspyttkjertelen)
 • Kløe, gul hud eller gule øyne, mørk urin eller influensalignende symptomer, noe som er tegn på betennelse i leveren (hepatitt)
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer)
 • Forlenget blødning, som kan være et tegn på redusert antall blodplater, noe som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning
 • Unormal produksjon av brystmelk
 • Uventet blødning f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen eller i oppkast eller forekomst av uventede blåmerker eller sprengte blodkar (ødelagte vener)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd: tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er rapportert under behandling med venlafaksin eller like etter at behandlingen er avsluttet (se pkt. 2, Hva du må vite før du bruker Efexor Depot)
 • Aggresjon
 • Vertigo
 • Kraftig vaginal blødning rett etter fødsel (postpartumblødning), se Graviditet og amming i avsnitt 2 for mer informasjon.
Efexor Depot forårsaker noen ganger uønskede bivirkninger som du ikke er klar over, f.eks. økt blodtrykk eller unormal hjertefrekvens, små endringer i blodnivåene av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I sjeldnere tilfeller kan Efexor Depot redusere funksjonen av trombocytter i blodet og føre til økt risiko for bloduttredelser eller blødning. Derfor kan legen din ønske å utføre blodprøver av og til, særlig hvis du har brukt Efexor Depot over lang tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Efexor Depot

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Efexor Depot
Virkestoff er venlafaksin.
Efexor Depot 37,5 mg:
Hver depotkapsel inneholder 42,43 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 37,5 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, svart, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, rødt jernoksid (E172), ammoniumhydroksid, simetikon, propylenglykol
Efexor Depot 75 mg:
Hver depotkapsel inneholder 84,85 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 75 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, rødt jernoksid (E172), ammoniumhydroksid, simetikon, propylenglykol
Efexor Depot 150 mg:
Hver depotkapsel inneholder 169,7 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 150 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, natriumhydroksid (se avsnitt 2 «Efexor Depot inneholder natrium»), povidon, titandioksid (E171), propylenglykol
Hvordan Efexor Depot ser ut og innholdet i pakningen
Efexor Depot 37,5 mg er en opak, lysegrå og ferskenfarget hard depotkapsel (gelatin) 15,9 mm × 5,82 mm med ‘W’ og styrken ‘37.5’ trykket i rødt.
Efexor Depot 37,5 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 50, 60, 100 og sykehuspakninger med 70 (10×7, 1×70)
Endoseblisterpakninger på 14, 28, 84, 100
HDPE-plastflasker med 7, 14, 20, 21, 35, 50, 100 og en sykehuspakning med 70.
Efexor Depot 75 mg er en opak, ferskenfarget hard depotkapsel (gelatin) 19,4 mm × 6,91 mm med ‘W’ og styrken ‘75’ trykket i rødt.
Efexor Depot 75 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 og sykehuspakninger med 500 (10×50) og 1000 (10×100)
Endoseblisterpakninger på 14, 28, 84, 100
HDPE-plastflasker med 14, 20, 50, 100 og sykehuspakninger med 500 og 1000.
Efexor Depot 150 mg er en opak, mørk oransje hard depotkapsel (gelatin) 23,5 mm × 7,65 mm med ‘W’ og ‘150’ trykket i hvitt.
Efexor Depot 150 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og sykehuspakninger med 500 (10×50) og 1000 (10×100)
Endoseblisterpakninger på 14, 28, 84, 100
HDPE-plastflasker med 14, 20, 50, 100 og sykehuspakninger med 500 og 1000.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Upjohn EESV,
Capelle aan den IJssel,
Nederland
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no