Pyrisept Karo Pharma liniment

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pyrisept er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pyrisept
 3. Hvordan du bruker Pyrisept
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pyrisept
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Pyrisept er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Pyrisept liniment, oppløsning er cetylpyridinklorid som er et middel som dreper/hemmer veksten av bakterier og sopparter. Pyrisept brukes til rensing og desinfisering av overflatiske sår som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter.

2. Hva du må vite før du bruker Pyrisept

Bruk ikke Pyrisept
 • dersom du er allergisk overfor cetylpyridinklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • i ørene eller øynene.
Andre legemidler og Pyrisept
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Pyrisept kan benyttes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Pyrisept

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Spray eller skyll med rikelige mengder på området som skal behandles. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må skylles bort før bruk.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner kan forekomme, men er sjeldne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Pyrisept

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Pyrisept
 • Virkestoff er: Cetylpyridinklorid 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: Natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann.
Hvordan Pyrisept ser ut og innholdet i pakningen
Sprayflaske: Klar væske, 100 ml.
Plastflaske: Klar væske, 100 ml og 250 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 28.06.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til https://www.felleskatalogen.no.