Canesten Bayer AB krem

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager ved behandling av soppinfeksjoner i skjeden og ytre kjønnsorganer, og etter 4 uker ved behandling av fotsopp.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canesten er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Canesten
 3. Hvordan du bruker Canesten
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canesten
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Canesten er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt.
Canesten inneholder soppmidlet klotrimazol som virker mot flere typer mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (sopp i huden), gjær- og muggsopper.
Voksne og barn over 15 år:
 • behandling av fotsopp.
 • behandling av soppinfeksjon rundt skjeden. Infeksjonene skyldes vanligvis Candida (gjærsopp). Symptomene kan være kløe, en brennende fornemmelse og gulhvit utflod.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager ved behandling av soppinfeksjoner i skjeden og ytre kjønnsorganer, og etter 4 uker ved behandling av fotsopp.

Hva du må vite før du bruker Canesten

Bruk ikke Canesten
 • dersom du er allergisk overfor klotrimazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Unngå at kremen kommer i kontakt med øynene ved påføring. Skal ikke svelges. Vask hendene etter hver behandling.
Fotsopp og hudinfeksjoner
Behandling av fotsopp hos barn under 15 år skal ikke startes opp uten at lege først er rådført.
Ved andre typer hudinfeksjoner som skyldes sopp på hender, kropp og i hudfolder skal lege rådføres før oppstart av behandling.
Soppinfeksjon i skjeden og ytre kjønnsorganer
Behandling skal ikke startes opp uten at lege først er rådført:
 • dersom det er første gang du har infeksjon i underlivet
 • dersom du i løpet av en periode på to måneder har gjentatte infeksjoner for å utelukke annen sykdom som kan gi soppinfeksjoner
 • dersom du er mellom 12-15 år eller etter overgangsalderen. Underliggende sykdommer som kan forårsake soppinfeksjoner bør da utelukkes. Canesten skal ikke brukes til barn under 12 år
 • dersom du har noen av følgende symptomer, da disse kan være forårsaket av annen sykdom enn soppinfeksjoner:
  • illeluktende utflod
  • feber (38ºC eller mer)
  • smerter i nedre del av magen
  • ryggsmerter
  • blødninger fra skjeden
  • kvalme
  • verkende skuldre
Unngå samleie når du har en infeksjon og når du bruker Canesten mot soppinfeksjon i og rundt skjeden, da infeksjonen kan overføres til din partner, og ettersom Canesten krem kan redusere effekt og sikkerhet av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er midlertidig og varer bare mens behandlingen pågår.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse). Behandlingen av seksualpartner skal ikke starte før lege er rådført.
Andre legemidler og Canesten
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Canesten kan brukes under graviditet, men kun i henhold til legens forskrivning. Det er begrenset informasjon om behandling med klotrimazol hos gravide. Dyrestudier har imidlertid ikke vist noen skadelige effekter på avkommet.
Amming: Canesten kan brukes under amming. Brukes kremen på eller rundt brystvorten, skal brystet vaskes før amming.
Fertilitet: Det er ikke utført studier der fertilitet er undersøkt. Legemidlet har imidlertid ikke vist noen effekter på fertilitet i dyrestudier.
Kjøring og bruk av maskiner
Canesten har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Canesten inneholder cetostearylalkohol og benzylalkohol
Canesten krem inneholder hjelpestoffet cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Canesten krem inneholder 20 mg benzylalkohol i hvert gram. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.

Hvordan du bruker Canesten

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Behandling av fotsopp:
Voksne og barn over 15 år: Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Smør kremen tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp. Gjør dette 2-3 ganger daglig i 2-4 uker. En kremstripe på 1/2 cm er nok til å behandle et område tilsvarende en håndflate.
Kontakt lege etter 4 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Behandling av soppinfeksjon på de ytre kjønnsorganene:
Voksne og barn over 15 år: Smør kremen tynt på de ytre kjønnsorganene som er angrepet av sopp (kjønnslepper eller penis). Gjør dette 2-3 ganger daglig i 1-2 uker.
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. Sopp i skjeden kan behandles med Canesten vaginaltabletter, Canesten myk vaginalkapsel eller Canesten vaginalkrem. Sopp på de ytre kjønnsorganer kan behandles med Canesten krem.
Av praktiske grunner bør behandlingen gjennomføres når du ikke har menstruasjon.
Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte.
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Har du fått påvist gjærsopp og seksualpartneren din får symptomer på kjønnsorgan (f.eks. kløe og rødhet), bør symptomene til seksualpartneren behandles.
Canesten krem er luktfri og misfarger ikke undertøyet.
Dersom du tar for mye av Canesten
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Canesten
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 100 pasienter): Hudreaksjoner som kløe, utslett, svie, stikking, irritasjon eller ubehag/smerte.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 10 000 og 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner som besvimelse, lavt blodtrykk, pustevansker eller utslett.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Hud som flasser av, rødhet i huden (erytem), blemmer på huden eller hevelser, alvorlige hudreaksjoner (angioødem), alvorlig allergisk reaksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Canesten

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Canesten
 • Virkestoff er klotrimazol. 1 g krem inneholder 10 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er: Sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol og renset vann.
Hvordan Canesten ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Canesten ser ut:
Canesten 10 mg/g krem: Hvit, ugjennomsiktig.
Pakningsstørrelser:
Tube i aluminium: 20 gram.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Tilvirker
Kern Pharma SL
E-08228 Terrassa (Barcelona)
Spania
eller
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.12.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.