Penicillin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Penicillin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Penicillin Actavis
 3. Hvordan du bruker Penicillin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Penicillin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Penicillin Actavis er og hva det brukes mot

Penicillin Actavis er et antibiotikum som brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for penicillin.

2. Hva du må vite før du bruker Penicillin Actavis

Bruk ikke Penicillin Actavis
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet.
 • dersom du er allergisk overfor andre penicilliner eller cefalosporiner (en annen type betalaktamantibiotika).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Penicillin Actavis
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon.
 • ved døgndoser over 18 g hos voksne.
 • dersom du er over 60 år.
Penicillin Actavis skal brukes med forsiktighet til nyfødte.
Kramper kan forekomme på grunn av påvirkning på det sentrale nervesystemet.
Ved høy penicillinkonsentrasjon i infusjonsvæsken kan det være en risiko for betennelse i blodårer (tromboflebitt).
Ved nedsatt nyrefunksjon og ved hjertesvikt bør legemidlet brukes med forsiktighet på grunn av risiko for høyt innhold av natrium i blodet.
Pasienter som får antibiotikabehandling mot syfilis, kan i begynnelsen av behandlingen få reaksjoner som feber, frysninger, rask hjerterytme, hodepine, muskel- og leddsmerter, høyt blodtrykk, seinere lavt blodtrykk (såkalt Jarisch-Herxheimers reaksjon).
Andre legemidler og Penicillin Actavis
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker penicillin samtidig med probenecid (mot urinsyregikt), kan dette hemme nyrefunksjonen, noe som gjør at penicillin utskilles saktere fra kroppen.
Dersom du bruker penicillin samtidig med metotreksat (mot leddgikt), kan dette gi økt effekt og flere/kraftigere bivirkninger av metotreksat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring tilsier at det er liten risiko for skadelige effekter på fosteret eller det nyfødte barnet.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Penicillin Actavis antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Penicillin Actavis inneholder natrium
Penicillin Actavis 600 mg inneholder 38,7 mg natrium (finnes i bordsalt) per hetteglass. Dette tilsvarer 1,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Penicillin Actavis 1,2 g inneholder 77,4 mg natrium (finnes i bordsalt) per hetteglass. Dette tilsvarer 3,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Penicillin Actavis 3 g inneholder 193,6 mg natrium (finnes i bordsalt) per hetteglass. Dette tilsvarer 9,7 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Penicillin Actavis 6 g inneholder 387,2 mg natrium (finnes i bordsalt) per hetteglass. Dette tilsvarer 19,4 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Penicillin Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Penicillin Actavis gis deg av helsepersonell, og dosen settes intravenøst (som drypp) eller intramuskulært (inn i en muskel).
Dosen av Penicillin Actavis bestemmes av legen som tilpasser behandlingen til deg.
Den vanlige dosen for voksne er 0,6-6 gram, 2 til 6 ganger i døgnet, avhengig av type infeksjon og hvor alvorlig infeksjonen er.
Bruk av Penicillin Actavis hos barn og ungdom
Dosering til barn bestemmes av lege ut fra alder, type infeksjon og hvor alvorlig infeksjonen er.
Dersom du tar for mye av Penicillin Actavis
Ettersom det er en lege eller sykepleier som gir deg Penicillin Actavis, er det lite sannsynlig at du får feil dose. Men dersom du opplever sterke bivirkninger eller tror du har fått for mye legemiddel, skal du straks gi beskjed til legen.
Dersom du har glemt å ta Penicillin Actavis
Dersom du tror at du ikke har fått en dose med Penicillin Actavis, skal du gi beskjed til legen umiddelbart.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men hos færre enn 1 av 10):
 • Allergiske reaksjoner som hudutslett og reaksjoner på infusjonsstedet (årebetennelse).
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men hos færre enn 1 av 100):
 • Endrede blodverdier (økt mengde av en bestemt type hvite blodceller, eosinofili), elveblest.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men hos færre enn 1 av 1000):
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (som kan gi plutselig piping, pustevansker eller svimmelhet, hevelser i øyelokk, ansikt, lepper eller hals), endrede blodverdier (mangel på hvite og røde blodceller, blodmangel), diaré.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000):
 • Nyrebetennelse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Penicillin Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppløsningen bør ikke oppbevares.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Penicillin Actavis
 • Virkestoff er benzylpenicillinnatrium.
 • Ingen andre innholdsstoffer er tilsatt.
Hvordan Penicillin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Hetteglass med pulver til injeksjonsvæske.
10 hetteglass med 0,6 gram (1 mill. IE), 10 hetteglass med 1,2 gram (2 mill. IE), 10 hetteglass med 3 gram (5 mill. IE) og 10 hetteglass med 6 gram (10 mill. IE).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østerrike
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Oppløsningen tilberedes umiddelbart før bruk og bør ikke oppbevares.
Lidokainoppløsning skal ikke gis intravenøst.