Imigran GlaxoSmithKline nesespray 20 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imigran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imigran
 3. Hvordan du bruker Imigran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imigran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Imigran er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imigran brukes til behandling av akutte anfall av migrene. Under et migreneanfall er noen av blodårene i hodet utvidet. Imigran trekker sammen disse blodårene. Dette er trolig årsaken til at symptomene ved migrene lindres.

2. Hva du må vite før du bruker Imigran

Bruk ikke Imigran
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor sumatriptan eller et noen de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk eller visse typer hjerte/karsykdom.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • samtidig med visse legemidler mot migrene slik som ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan. Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller et legemiddel i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • sammen med MAO-hemmere (selegilin, brukes mot parkinson sykdom og moklobemid, brukes mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Imigran:
 • dersom du tidligere har hatt krampeanfall, har epilepsi, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, høyt blodtrykk, en hjerte- eller karsykdom eller mistanke om en slik sykdom. Informer legen din om dette før du tar Imigran.
 • informer legen din dersom du føler smerter eller stramninger i brystet etter at du har tatt Imigran.
 • dersom du reagerer på sulfonamider. Du kan få en reaksjon ved bruk av Imigran. Sjekk med legen din eller apoteket dersom du er allergisk mot et antibiotikum, men ikke vet om det tilhører denne gruppen.
 • dersom du bruker visse legemidler såkalte SSRIer eller SNRIer mot depresjoner eller angst. Spør lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • dersom du bruker urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum). Samtidig bruk kan føre til redusert eller endret virkning av Imigran.
 • ved langvarig inntak av Imigran til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.
Før du tar Imigran trenger legen din å vite om du har ekstra risikofaktorer for hjertesykdom, for eksempel:
 • dersom du er mann over 40 år, eller
 • dersom du er kvinne som har gjennomgått menopause
 • dersom du røyker eller er overvektig
 • dersom du har diabetes eller høyt kolesterol
 • dersom det er mye hjertesykdom i familien.
Imigran bør bare brukes dersom du er sikker på at du har et migreneanfall. Personer som er under 12 år eller over 65 år bør ikke bruke Imigran, da det er begrenset erfaring hos barn og eldre.
Andre legemidler og Imigran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Samtidig bruk av urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperium, Hypericum perforatum) kan føre til endret eller redusert virkning av Imigran. Kombinasjon av legemidler mot depresjon og angst (SSRI/SNRI) og Imigran har i svært sjeldne tilfeller ført til såkalt serotonergt syndrom (forgiftningstilstand).
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Imigran må ikke brukes samtidig med:
 • ergotamin, derivater av ergotamin eller andre legemidler i samme gruppe som Imigran slik som naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan og eletriptan. Dersom du har tatt slike midler, skal det gå 24 timer før du kan ta Imigran. Omvendt skal du ikke ta ergotamin, derivater av ergotamin eller legemidler i samme gruppe som Imigran før det er gått 6 timer etter inntak av Imigran.
 • MAO-hemmere (selegilin, mot parkinson sykdom og moklobemid mot depresjon), eller før 2 uker etter bruk av MAO-hemmere.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Imigran dersom du er gravid tror du er det, eller planlegger å bli gravid.
Innholdsstoffene i Imigran går over i morsmelk. Unngå å amme barnet ditt i 12 timer etter at du har brukt Imigran. Dersom du pumper ut melk i løpet av denne perioden, skal denne melken kastes og ikke gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Døsighet kan oppstå som følge av migreneanfallet eller Imigran. Du bør derfor være forsiktig i situasjoner hvor skjerpet oppmerksomhet kreves, som f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.

3. Hvordan du bruker Imigran

Bruk alltid Imigran slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Effekten av Imigran er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Du bør ikke ta flere doser enn legen har bestemt. Imigran skal ikke brukes forebyggende.
Nesesprayen doseres med en dusj i det ene neseboret. Innholdet i endosebeholderen kan ikke deles. Imigran nesespray 20 mg/dose er beregnet for voksne (18-65 år). Vanlig dosering for voksne (18-65 år) er 20 mg. En lavere dose (10 mg) vil være effektivt for noen anfall og bør vurderes ved bivirkninger. Dersom symptomene først lindres, men så kommer tilbake igjen, kan behandlingen gjentas.
Vanlig dosering for ungdom (12-17 år) er 10 mg. Det skal være minst 2 timer mellom dosene. Maksimum døgndose er 2 doser dvs. 40 mg for voksne og 20 mg for ungdom. Les bruksanvisningen på baksiden nøye.
Dersom du ikke har effekt av den første dosen, skal det ikke tas en ny dose for det samme migreneanfallet. I disse tilfellene kan anfallet behandles med vanlige smertestillende midler (for eksempel paracetamol, acetylsalicylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs)). Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall.
Hvis du mener virkningen av Imigran er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Imigran
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imigran
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Imigran
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Imigran forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer) er ubehagelig smak.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 og hos færre enn 1 av 10) for nesesprayen er lett, forbigående irritasjon eller brennende følelse i nese/svelg, eller neseblødning.
For alle legemiddelformene av Imigran er vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter og hos færre enn 1 av 10) smerte, følelse av stikninger eller dovenhetsfølelse i huden (parestesier), nedsatt berøringssans (hypoestesi), følelse av varme eller kulde, følelse av tyngde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, også i bryst og halsregion. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, men kan i enkelte tilfeller være intense. Andre vanlige bivirkninger er døsighet, forbigående, mild til moderat følelse av svakhet og utmattelse, forbigående blodtrykksstigning, rødme, svimmelhet, kortpustethet, kvalme og oppkast.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10000, inkludert isolerte tilfeller) er mindre endringer i leverfunksjonsprøver.
Andre bivirkninger hvor frekvens er ukjent er overfølsomhetsreaksjoner fra hudutslett til anafylaktisk sjokk, epilepsilignende krampeanfall, skjelving, ufrivillig muskelaktivitet i deler av eller i hele kroppen med rykninger, muskelkramper, nakkestivhet, leddsmerter og feilstillinger (dystoni), ufrivillige øyenbevegelser (nystagmus), redusert synsfelt (skotom), blodtrykksfall, økt eller redusert hjerterytme, uregelmessig hjerterytme (artymier), hjertebank anginasmerter (smerter og trykk for brystet på grunn av hjertekrampe), hjerteinfarkt og Raynauds fenomen (blekhet og av og til smerter i hender og føtter). Iskemisk kolitt (symptomene viser seg ved mavesmerter på venstre side, blodig, løs avføring og av og til feber) diaré. Angst. Økt svette (hyperhidrose). Muskelsmerter. Synsforstyrrelser (blant annet flimmer, dobbeltsyn og nedsatt syn) og forbigående tap av syn, har også vært rapportert som bivirkninger, men dette kan også skyldes selve migreneanfallet. Det har vært rapportert om serotonergt syndrom (kjennetegnes ved symptomer som uro, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, rask hjerterytme, raske endringer i blodtrykk, økt kroppstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, oppkast og diaré).
Legekontroll
Dersom smertene i brystet eller halsen er intense og varer en stund eller du opplever vedvarende misfarging av hender eller føtter bør lege kontaktes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer ImigranOppbevares utilgjengelig for barn

Oppbevares ved høyst 30°C.
Må ikke fryses.
Oppbevares beskyttet mot lys.
Bruk ikke Imigran etter utløpsdatoen som er angitt på esken som måned/år. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Imigran
Virkestoff er sumatriptan (10 eller 20 mg).
Andre innholdsstoffer er:
Kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann
Hvordan Imigran ser ut og innholdet i pakningen
Imigran nesespray 20 mg/dose finnes i pakning med 6 engangsdoser.
Imigran Juvenil nesespray 10 mg /dose finnes i pakning á 6 engangsdoser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
e-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Parma, Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 22.08.2014

BRUKSANVISNING
Les bruksanvisningen nøye, og følg de råd og anvisninger som gis. Oppbevar bruksanvisningen slik at den er lett tilgjengelig, og helst i esken sammen med legemidlet.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Imigran nesespray er separat pakket og inneholder kun én dose.
Nesesprayen brukes bare en gang.
Nesesprayen må oppbevares i folien til rett før bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Finn en komfortabel stilling.
2. Puss nesen.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Ta nesesprayen ut av folien, den er nå klar til bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Hold nesesprayen i fingergrepet som figuren viser.
Husk at det bare er en dose, så ikke trykk på utløsermekanismen før nesestykket er i nesen.

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Press en finger mot det ene neseboret slik at det blokkeres.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Før nesestykket inn i det andre neseboret så langt som det føles komfortabelt (ca 1 cm). Hold hodet rett opp som vist på bildet. Pust forsiktig inn gjennom nesen (ikke sniff) og trykk samtidig inn det blå stempelet med tommelen. Stempelet kan føles noe trått, og noen ganger høres et klikk.
Fjern nesesprayen. Pust ut igjen gjennom munnen

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Hold for nesen i ca. 10 sekunder slik at ikke virkestoffet renner ut. Sitt oppreist i 5 minutter etter at du har tatt nesesprayen. Nesesprayen er nå oppbrukt og kan kastes. Nesesprayen er laget av miljøvennlig materiale og kan kastes sammen med øvrig husholdningsavfall.

I tilfelle du ved et uhell sprayer Imigran i øynene dine, skyll dem godt med vann. Hvis du likevel føler irritasjon i øynene, ta kontakt med legen din.
Tips:
Nesesprayen skal ikke oppbevares over 30°C. Må ikke fryses. Eventuell vond smak går fort over, det kan være et tegn på at nesesprayen er brukt feil. Den vanligste feilen er å ”snufse inn” når en utløser dosen. Dette er ikke farlig, men effekten av nesesprayen kan reduseres.