Nix ACO HUD krem

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nix
 3. Hvordan du bruker Nix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nix er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nix krem inneholder virkestoffet permetrin, som påvirker nervesystemet hos flatlus og skabbmidd. Dette medfører at disse dør.
Nix krem brukes ved behandling av skabb og flatlus. Skabb er en kløende hudsykdom forårsaket av skabbmidd. Midden er et 0,4 mm langt dyr som lever i ganger i huden. Skabb smitter ved hudkontakt.

2. Hva du må vite før du bruker Nix

Bruk ikke Nix
 • dersom du er allergisk overfor permetrin, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nix.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Skyll straks med vann eller fysiologisk saltvannsoppløsning om så skjer.
 • Barn under 2 år og eldre bør kun behandles på foreskrivning fra lege.
 • Hvis du vet at du er allergisk mot krysantemumer eller andre kurvblomstarter, skal du bare bruke Nix etter at du har rådført deg med legen din.
Nix krem er kun tiltenkt utvortes bruk. Barn og eldre kan trenge hjelp av andre til korrekt innsmøring. Helsepersonell som ofte smører inn pasienter bør bruke hansker for å redusere faren for hudirritasjon på hendene.
Behandling av eksemliknende reaksjoner med kortikosteroider skal avbrytes før behandling med Nix pga. risiko for forverring av skabbinfeksjoner.
Barn opp til 23 måneder
Ikke bruk Nix hos nyfødte og spedbarn under 2 måneder, med mindre legen din har sagt det. Det er ikke tilstrekkelig erfaring hos spedbarn og småbarn. Behandling av barn opp til 23 måneder skal bare gis under tett medisinsk oppfølging.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan bruk av Nix under graviditet vurderes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandlingen med Nix skal avsluttes/avstås fra.
Kjøring og bruk av maskiner
Nix påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nix inneholder butylhydroksytoluen og formaldehyd
Nix inneholder butylhydroksytoluen som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Nix inneholder formaldehyd som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Nix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Før bruk, stikk hull i tubens forseglingen ved å snu korken og press.
Skabb: På grunn av store variasjoner i hudoverflate og -type, er det ikke mulig å fastsette eksakte doseringsanbefalinger. Nedenfor angis den omtrentlige mengden som trengs til en behandling.
Voksne og barn over 12 år: inntil 1 tube
Barn 5-12 år: inntil 1/2 tube
Barn 1-5 år: inntil 1/4 tube
Barn 2 måneder-1 år: inntil 1/8 tube
Enkelte voksne kan trenge mer enn 1 tube, men mer enn 2 tuber bør ikke brukes.
Kremen skal påføres om kvelden og vaskes av neste morgen. Huden skal være ren, tørr og avkjølt før behandling starter. Kremen går lett inn i huden og behøver ikke smøres på i slik mengde at den synes på huden. Hos voksne og barn over 2 år påføres Nix krem over hele kroppen utenom hodet og ansiktet, hvis ikke det er synlige skabbangrep på nakke eller hode. Hos barn under 2 år og eldre pasienter smøres også hals, ansikt, ører og hodebunn, unntatt området rundt øyne og munn.
Smør også huden mellom fingre og tær, under negler, på håndledd, i armhuler, ytre kjønnsorganer, bryster og sete. Hos barn under 2 år smøres også håndflater og fotsåler. Vask huden etter 12 timer. Dersom hendene er vasket innen 8 timer etter påføring, skal disse smøres igjen.
En behandling med Nix er ofte tilstrekkelig, men ved behov kan behandlingen gjentas. Man bør vente minst én uke før en eventuell ny behandling startes, da kløen kan vare i inntil 3 uker etter en fullt virksom behandling. Dersom kløen ikke går over på 3 uker bør du kontakte lege.
Den som smittes med skabb kan være symptomfri i 3-4 uker. Alle medlemmene i en husholdning bør derfor behandles samtidig.
Flatlus: Angrepne hudområder skal være rene og tørre. Inntil 1/3 av en 30 g tube er tilstrekkelig for å smøre inn områder med hår, også de tynt behårete, unntatt øyevipper og øyebryn, som skal undersøkes for forekomst av lus og egg. For barn og relativt hårløse pasienter kan mengden krem reduseres tilsvarende. Enkelte voksne kan trenge mer krem, men mer enn 2/3 av en tube skal ikke brukes. Kremen skal sitte på huden i minst 8 timer, men ikke lenger enn 24 timer, før den vaskes av.
Dersom du tar for mye av Nix
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer som har forekommet etter utilsiktet svelging eller overdreven bruk på huden er kvalme, oppkast, svimmelhet og kramper.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Hudfornemmelser (parestesier) som stikking, prikking, brennende følelse i huden
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Svie og stikking. Oppstår hos enkelte etter påføring. Dette er mest vanlig hos pasienter med alvorlig angrep av skabb, men er oftest av mild og forbigående karakter.
Andre tegn og symptomer på irritasjon som rødme, hevelse, utslett og kløe. Disse symptom kan også skyldes skabbangrepet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nix
 • Virkestoff er permetrin 50 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er middelslangkjedete triglyserider, glyserolmonostearat, makrogolcetyleter, cetomakrogol 1000, isopropylmyristat, ullfettalkohol/flytende parafin, butylhydroksytoluen, glyserol, formaldehydoppløsning 35 %, karbomer, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Nix ser ut og innholdet i pakningen
Nix er en hvit krem som leveres i en tube med 30 g. Nix krem misfarger ikke tekstiler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
ACO HUD NORDIC AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Sverige
Tilvirker
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
BE-8560 Welvegem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
ACO HUD Norge A/S
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.08.2018