Postafen CampusPharma - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Postafen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Postafen
 3. Hvordan du bruker Postafen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Postafen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Postafen er og hva det brukes mot

Til voksne og barn over 6 år: reisesykemiddel som motvirker kvalme og brekninger.
Postafen forebygger og lindrer kvalme og brekninger ved å dempe følsomheten i labyrinten i det indre øret. Legemidlet virker i 12-24 timer.

2. Hva du må vite før du bruker Postafen

Bruk ikke Postafen:
 • dersom du er allergisk overfor meklozindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor andre piperazinderivater.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Postafen
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har en mage-tarmlidelse som gir treg mage
 • dersom du har myasthenia gravis (en sjelden muskelsykdom)
 • dersom du lider av demens
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du er eldre
I disse tilfellene må du kontakte lege, som vil vurdere om du kan få behandling med Postafen.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Postafen.
Postafen kan påvirke resultatene ved allergitesting, og behandling med Postafen bør stoppes fire dager før du skal ta slike tester.
Andre legemidler og Postafen
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Virkningen av Postafen kan forsterkes hvis det tas sammen med enkelte andre legemidler. Legen vil tilpasse dosen til hver enkelt pasient når Postafen tas sammen med:
 • legemidler som har en dempende virkning på sentralnervesystemet.
 • enkelte legemidler som brukes for å lindre muskelkramper, behandle Parkinsons sykdom eller depresjon eller forebygge reisesyke (såkalte antikolinerge legemidler eller andre legemidler med lignende virkning, eller såkalte MAO-hemmere).
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Postafen dersom du er gravid, hvis det ikke er helt nødvendig. Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Postafen går sannsynligvis over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Postafen dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Du bør derfor ikke kjøre bil og bruke maskiner etter at du har tatt Postafen.
Postafen inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

3. Hvordan du bruker Postafen

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 25-50 mg (1-2 tabletter) 1-2 timer før avreise. Ta en ny dose når kvalmen kommer tilbake. Ikke ta mer enn 50 mg (2 tabletter) i løpet av 24 timer.
Barn 6-12 år: 12,5 mg (1/2 tablett) 1-2 timer før avreise. Ny dose kan gis etter 12 timer.
Rådfør deg med lege dersom Postafen brukes samtidig med andre legemidler, da det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Dette bestemmes av legen.
Dersom du tar for mye av Postafen
Kontakt lege eller legevakt ved symptomer på overdose. Vær spesielt oppmerksom ved symptomer hos barn.
Symptomer på overdose kan være endringer i pupillene, rødming i ansiktet, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, krampeanfall, plager med stive muskler, ustøe eller skjelvende bevegelser, problemer med balanse og koordinasjon, skjelving, psykoser, høy kroppstemperatur, høyt blodtrykk, raske hjerteslag og forstyrret hjerterytme.
Hos voksne kan overdosering virke dempende på sentralnervesystemet og gi symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, krampeanfall eller depresjon etter anfall. Hos små barn kan overdosering virke stimulerende på sentralnervesystemet. Alvorlig forgiftning hos barn og voksne kan føre til hevelser i hjernen, dyp koma, nedsatt pustefunksjon, hjerte- og lungesvikt og dødsfall.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er døsighet og trøtthet.
Andre bivirkninger kan være hjertebank, rask hjerterytme, øresus, dobbeltsyn, tåkesyn, munntørrhet, kvalme, oppkast, magesmerter, forstoppelse, diaré, kraftløshet, kraftig allergisk reaksjon, svimmelhet, søvnighet, hodepine, prikkende og stikkende følelse, bevegelsesforstyrrelser (kan også omfatte parkinsonisme), hallusinasjoner, innsovningsvansker, psykotiske lidelser, problemer med vannlatingen, uvanlig store urinmengder, tørrhet i halsen og nesen, lavt blodtrykk, utslett og elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Postafen

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar blisteret i ytteremballasjen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Postafen
 • Virkestoff er meklozindihydroklorid. Hver tablett inneholder 25 mg meklozindihydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, povidon K30, kalsiumstearat og vannfri kolloidal silika.
Hvordan Postafen ser ut og innholdet i pakningen
Postafen er filmdrasjerte tabletter som er pakket i blisterbrett i en eske.
Hver eske inneholder 10 tabletter. Det finnes også pakninger med 25 eller 100 tabletter, men disse kan bare fås på resept.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A 411 25 Göteborg Sverige
Tilvirker:
UCB Pharma SA
Chemin du Foriest
B-1420 Braine-l'Alleud Belgia
Delpharm Evreux
5 rue du Guesclin 27000 Evreux Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.08.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.