Atropin Minims Bausch + Lomb

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atropin Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atropin Minims
 3. Hvordan du bruker Atropin Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atropin Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Atropin Minims øyedråper er og hva det brukes mot

Atropin Minims inneholder et stoff som virker pupillutvidende (mydriatisk) og avslappende på øyets ringmuskel (cykloplegisk). Det brukes til å forstørre pupillen i øyet ditt.
Legen eller øyespesialisten kan bruke det mot betennelse i hornhinnen (keratitt), betennelse i regnbuehinnen (iritt) og samtidig betennelse i regnbuehinnen og strålelegemet (iridosyklitt). Atropin Minims brukes også etter operasjon for å få øyet til å falle til ro.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Atropin Minims

Bruk ikke Atropin Minims dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffet (atropinsulfat) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har hatt trangvinklet grønn stær (glaukom, hvor øynene lett kan få plutselig økning i det indre trykket når pupillen forstørres)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Atropin Minims.
Still deg selv følgende spørsmål:
 • Er du eldre? Atropin bør brukes med forsiktighet, og øyet ditt bør kontrolleres før bruk.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på dette spørsmålet er ja.
Barn
Atropin skal brukes med forsiktighet til barn. Rådfør deg med lege eller øyespesialist om dette.
Andre legemidler og Atropin Minims
Bruker du andre øyedråper som virker pupillsammentrekkende?
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på dette spørsmålet er ja. Atropin kan motvirke effekten.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene.
Sett ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

3. Hvordan du bruker Atropin Minims

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Kontakt lege eller øyespesialist hvis du er usikker.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
 • Den vanlige dosen for voksne er 1-2 dråper i øyet 1-3 ganger daglig.
 • Dosen til barn bestemmes av legen eller øyespesialisten.
Bruksmåte
Følg disse instruksene nøye dersom du drypper øyedråpene selv:
 1. Vask hendene
 2. Bruk et speil, dette gjør det lettere å se hva du gjør
 3. Tørk øynene godt med et tørkepapir, og vri av hetten på Minimsen
 4. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned, og drypp forsiktig 1 eller 2 dråper på innsiden av nedre øyelokk
 5. Lukk øyet og blunk noen få ganger for å sikre at øyet dekkes av væsken
 6. Lukk øyet. Det anbefales å presse lett mot indre øyekrok i 3 minutter. Dette bidrar til å hindre at oppløsningen dreneres inn i nesen og svelget. Dette anbefales spesielt hos barn, eldre og utsatte personer
 7. Gjenta trinn 4, 5 og 6 på det andre øyet, og kast deretter Minimsen, selv om det er litt oppløsning igjen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Du må kontakte lege eller øyespesialist dersom øynene dine forverres eller ikke bedres etter noen få ukers bruk av øyedråpene.
Dersom du tar for mye av Atropin Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Atropin Minims,
skal du ta det så snart som mulig og deretter fortsette som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller øyespesialist dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • nedsatt nærsyn
 • forbigående svie etter drypping
 • lysfølsomhet
 • munntørrhet
 • høy puls
 • ansiktsrødme
 • forstoppelse
 • hallusinasjoner
 • forvirring
 • feber
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner
Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Atropin Minims

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Atropin Minims
 • Virkestoff er atropinsulfat. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med atropinsulfat 1 % (5 mg).
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Atropin Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.06.2022