Nycoplus Magnesium Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger., Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus Magnesium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Magnesium
 3. Hvordan du bruker Nycoplus Magnesium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Magnesium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nycoplus Magnesium er og hva det brukes mot

Magnesium spiller en viktig rolle i bl.a. energiomsetning i kroppen, stoffskifte og signaloverføring i nerver og muskler.
Nycoplus Magnesium brukes ved magnesiummangel forårsaket av redusert inntak, redusert opptak i kroppen eller økt magnesiumtap.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nycoplus Magnesium brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.

2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Magnesium

Bruk ikke Nycoplus Magnesium dersom
 • du er allergisk overfor magnesiumlaktat eller magnesiumsitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har nyresvikt.
 • du har hjertearytmier (uregelmessige hjerteslag).
 • du har lavt blodtrykk i forbindelse med akutt hjerteinfarkt uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Nycoplus Magnesium
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nycoplus Magnesium kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Nycoplus Magnesium påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nycoplus Magnesium inneholder sorbitol, isomalt og aspartam
Dette legemidlet inneholder 4 mg aspartam i hver tyggetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder 100 mg sorbitol i hver tyggetablett.

3. Hvordan du bruker Nycoplus Magnesium

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tyggetablett 3 ganger daglig. Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel med rikelig væske. Bør ikke brukes i lengre tid uten etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Nycoplus Magnesium
Symptomer på for høy dose er plager i mage- og tarmkanalen, rask eller ujevn hjerterytme, lavt blodtrykk, muskelsvakhet, bortfall av muskelreflekser, sløvhet/nedsatt oppmerksomhet, nedsatt pusterefleks og endringer i mengde salter i blodet (f.eks. for lite kalsium).

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Diaré, luft i magen, kvalme og smerter i magetarmkanalen kan forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Magnesium

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nycoplus Magnesium
 • Virkestoffer er magnesiumlaktat og magnesiumsitrat tilsvarende 120 mg magnesium.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol, mikrokrystallinsk cellulose, isomalt, povidon, magnesiumstearat, aspartam, sitronolje, mono- og diglyserider av fettsyrer.
Hvordan Nycoplus Magnesium ser ut og innholdet i pakningen
Hvite tabletter med lysgrå prikker/flekker. Leveres i plastboks à 60 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda Pharma AS, Roskilde, Danmark
Takeda Nycomed AS, Asker
Takeda GmbH, Oranienburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.